نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
آرش آذری آب شناسی دانشکاه رازی کرمانشاه- دانشکده کشاوری- گروه منابع آب
محسن آروین سنگ شناسی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده علوم بخش زمین شناسی
مهران آرین زمین ساخت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران
امین آزادیخواه آب شناسی، ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک
عباس آسیابانها سنگ شناسی دانشگاه بین المللی خمینی قزوین
علیجان آفتابی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید آقاجانی زمین شناسی مهندسی و معدن، ژئوفیزیک شاهرود- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده معدن، ژئوفیزیک و نفت
مهراج آقازاده سنگ شناسی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید علی آقانباتی چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، پژوهشکده علوم زمین
معصومه آهنگری سنگ شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه
فریماه آیتی سنگ شناسی استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
وحید ابراهیم زاده اردستانی ژئوفیزیک مؤسسه ژفیزیک
محمد ابراهیمی آب شناسی، سنگ شناسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم
خسرو ابراهیمی نصرآبادی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر اثنی عشری زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور همدان
رسول اجل لوئیان زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه اصفهان
محسن احتشامی معین آبادی زمین ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی احمدی سنگ شناسی گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حمید احمدی پور سنگ شناسی بخش زمین شناسی دانشکده علوم- دانشگاه شهید باهنر کرمان - کرمان - ایران
احمد احمدی خلجی‌ سنگ شناسی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
فرهاد احیا زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
رضا ارجمندزاده زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
علی ارومیه‌ای زمین شناسی مهندسی و معدن استاد، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منیژه اسدپور سنگ شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
سینا اسدی زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شیراز
الهام اسدی مهماندوستی زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
معصومه اسکندری ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
بهروز اسکویی ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
اسماعیل اشرف پور زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی معدنی و اب،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
ناصر اشرفی سنگ شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور
اصغر اصغری مقدم آب شناسی استاد دانشگاه تبریز
سهیلا اصلانی رسوب شناسی، سنگ شناسی دانشکده مهندسی معدن ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پیمان افضل زمین شناسی اقتصادی هیات علمی بخش معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مهتاب افلاکی زمین ساخت دانشکده علوم زمین، داشنگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
افشین اکبرپور زمین شناسی اقتصادی پژوهشکده علوم زمین
محسن الیاسی زمین ساخت دانشگاه تهران دانشکده علوم
سید محمدرضا امامی زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
وهاب امیری آب شناسی هیات علمی دانشگاه یزد
هادی امین رسولی رسوب شناسی علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ایمان انتظام سلطانی آب شناسی، زمین شناسی مهندسی و معدن سازمان زمین شناسی کشور- دفتر بررسی مخاطرات زمین شنتاختی، زیست محیطی
عبدالحمید انصاری زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
بهنام اویسی زمین ساخت پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران
داریوش باغبانی آب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
رحیم باقری آب شناسی گروه آبشناسی - دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود
ساسان باقری سنگ شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرام بایت گل رسوب شناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
لیدا بخشنده چینه شناسی و فسیل شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مهرداد براتی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان
صدیقه بطالب لوئی زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی محیط زیست گروه محیط زیست دریا، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
خلیل بهارفیروزی زمین شناسی اقتصادی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
مریم ناز بهرام منش تهرانی چینه شناسی و فسیل شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دفتر نظارت و ارزیابی، تهران، ایران
محمود بهنیا زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد بومری زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
حبیب بیابانگرد سنگ شناسی زمین شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مسعود بیرالوند زمین ساخت گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منیره پشتکوهی سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
اکرم پوراسماعیل چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن پورنامداری دورسنجی رئیس سابق دانشگاههای آزاد اسلامی انار و بردسیر
محمد تاتار ژئوفیزیک معاون پژوهشی/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسینعلی تاج الدین زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
غلامرضا تاج بخش سنگ شناسی استادیار گروه زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حبیب اله ترشیزیان رسوب شناسی استادیار؛ گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد مقدس)، خراسان رضوی، تهران.
نادر تقی پور زمین شناسی اقتصادی دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
وحید توکلی رسوب شناسی، زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
حسین ثمره زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه آزاد سیرجان ، مدیرگروه معدن
مهدی جعفرزاده رسوب شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا جعفری زمین شناسی اقتصادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
هادی جعفری آب شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
محمد جلالی زمین شناسی مهندسی و معدن، ژئوفیزیک مشاور اکتشافی شرکت مس کاوان عباس آباد، شاهرود
حمایت جمالی زمین شناسی اقتصادی گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی اکبر جمالی دورسنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد میبد
محبوبه جمشیدی بدر سنگ شناسی دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، 4697- 19395، تهران، ایران
یحیی جمور دورسنجی آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران
رضا جهانشاهی آب شناسی دانشکده علوم- دانشگاه زاهدان
داوود جهانی رسوب شناسی دانشگاه آزاد تهران شمال
سلمان جهانی زمین ساخت دانشگاه صنعت نفت اهواز
غلام جوان دلویی ژئوفیزیک رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن
گلناز جوزانی کهن زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
عباس چرچی زمین ساخت دانشگاه شهید چمران اهواز
بهزاد حاجعلیلو زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور تبریز
محمد حاجی ستوده زمین شناسی مهندسی و معدن تهران
رباب حاجی علی اوغلی سنگ شناسی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی
حسین حاجی علی بیگی زمین ساخت استادبار گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ناصر حافظی مقدس زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه فردوسی دانشکده علوم گروه زمین شناسی
بهرام حبیب نیا چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه صنعت نفت اهواز
جعفر حسن پور زمین ساخت تهران
شهره حسن پور زمین شناسی اقتصادی استادیار/ دانشگاه
جمشید حسن زاده پژوهشگر، مؤسسه فناوری کالیفرنیا
رضا حسن زاده دورسنجی پژوهشگاه علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناری پیشرفته، کرمان، ایران.
علی اکبر حسن نژاد زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمدجواد حسنی چینه شناسی و فسیل شناسی عضو هیات علمی گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و فناوری پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
محمدرضا حسین زاده زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز،دانشکده ی علوم طبیعی،گروه علوم زمین
احسان حسینی زمین شناسی نفت دکترای مهندسی اکتشاف نفت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر- هیات علمی دانشگاه یزد-ایران
غلامرضا حسین یار رسوب شناسی سازمان زمین شناسی
سیدمحمود حسینی نژاد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه دامغان
سعید حمزه آب شناسی، دورسنجی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا- منابع آب - سنجش از دور
اکبر حیدری رسوب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمهران حیدری زمین شناسی اقتصادی هیات علمی پژوهشکده علوم زمین
مجتبی حیدری زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه بوعلی سینا
کاوه خاکسار چینه شناسی و فسیل شناسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)
کیوان خاکسار چینه شناسی و فسیل شناسی گروه علوم، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
ماشاء اله خامه چیان زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه
احمد خدادادی دربان زمین شناسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه
کمال خدایی آب شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مریم خسروی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
مرتضی خلعتبری جعفری سنگ شناسی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران، تهران
محمود خلیلی سنگ شناسی دانشگاه اصفهان
رضا خواجوی ژئوفیزیک مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
منیره خیرخواه سنگ شناسی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران، ایران
میرمسعود خیرخواه زرکش آب شناسی گروه مهندسی آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی
هومن داداش زاده اهری زمین شناسی اقتصادی کارشناس دفتر کل نظارت و ارزیابی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
لی لی دانشور زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور
علیرضا داودیان سنگ شناسی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- دانشگاه شهر کرد
الهام داوطلب چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سارا درگاهی سنگ شناسی عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد درویشی خاتونی رسوب شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مرتضی دلاوری کوشان سنگ شناسی گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
افسانه ده بزرگی چینه شناسی و فسیل شناسی هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
مریم ده بزرگی زمین ساخت زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بهناز دهرآزما زمین شناسی محیط زیست گروه مهندسی آب و محیط زیست،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران
مریم دهقانی دورسنجی دانشگاه شیراز
محمدصادق دهقانیان چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
اصغر دولتی زمین ساخت گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ابراهیم راستاد آب شناسی، زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه
عبدالرحمان رجبی زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
علی رحمانی چینه شناسی و فسیل شناسی کارشناس ارشد چینه شناسی
حسین رحیم پور بناب رسوب شناسی دانشگاه تهران
محمدجواد رحیم‌دل زمین شناسی مهندسی و معدن هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا رحیمی پور زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مهندسی معدن
امیرحسین رحیمی نژاد چینه شناسی و فسیل شناسی هیات علمی پژوهشی /دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان
قدرت‌اله رستمی پایدار زمین شناسی اقتصادی گروه زمین‌شناسی، واحد اهواز, دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
حمیده رشید زمین ساخت، سنگ شناسی سازمان زمین شناسی
مهناز رضائیان زمین ساخت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
مهدی رضاپور ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
خلیل رضایی رسوب شناسی گروه آموزشی زمین- دانشکده علوم زمین- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران.
فریدون رضایی زمین شناسی مهندسی و معدن 1- مدبرگروه یژوهش های نوین کاربردی پژوهشکده علوم زمین
مهدی رضایی کهخائی سنگ شناسی دانشکده علوم زمین -دانشگاه صنعتی شاهرود
آرش رفاهی زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه زنجان- دانشکده معدن
بهروز رفیعی رسوب شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محسن رنجبران رسوب شناسی گروه زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
مهاسا روستا دورسنجی سازمان زمین شناسی
امین روشندل کاهو ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
ناصر رییس السادات چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه بیرجند
مهدی زارع زمین ساخت، ژئوفیزیک پژوهشگاه بین‌المللی زمین لرزه‌شناسی و مهندسی زمین لرزه، تهران، ایران
الهه زارعی چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه دامغان
رضا زارعی سهامیه سنگ شناسی دانشیار دانشگاه لرستان
علیرضا زراسوندی زمین شناسی اقتصادی گروه علوم زمین ، دانشگاه شهید چمران
محمدحسین زرین کوب سنگ شناسی دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم زمین
حامد زند مقدم رسوب شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد زندمقدم رسوب شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
افشین زهدی رسوب شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
عادل ساکی سنگ شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
دکتر سهیل سبحان اردکانی زمین شناسی محیط زیست گروه محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علی اصغر سپاهی گرو سنگ شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رسول سپهری راد زمین شناسی اقتصادی کارشناس اکتشافات فلزی در سازمان زمین شناسی کشور
فاطمه سرجوقیان سنگ شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج
عبدالله سعیدی استاد، پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران
علی سلگی زمین ساخت استادیار، گروه زمین‎شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
بهمن سلیمانی زمین شناسی نفت گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن سلیمانی زمین ساخت اداره زمین‌شناسی، بخش زمین‌شناسی سطحی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران
قهرمان سهرابی زمین شناسی اقتصادی گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کاظم سیدامامی چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی معدن
وارطان سیمونز زمین شناسی اقتصادی مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز
ترانه شارمد آب شناسی، زمین شناسی محیط زیست گروه هیدروژئوشیمی
عطاالله شاکری زمین شناسی محیط زیست گروه ژئوشیمی،دانشکده علوم زمین،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
مرضیه شاهپری سنگ شناسی
ناهید شبانیان زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی دانشگاه شهر کرد
محمود شرفی رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
شهرام شرکتی آب شناسی، زمین ساخت معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران
محمد شریفی گروه مهندسی بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
هادی شفایی مقدم سنگ شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
بهنام شفیعی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه گلستان
شهرام شفیعی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه کرمان
حسین شمالی ژئوفیزیک گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر شمشکی آب شناسی، زمین شناسی مهندسی و معدن مخاطرات و مهندسی
حسین شهبازی سنگ شناسی گروه آموزشی زمین شناسی- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
تکتم شهریاری رسوب شناسی استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا شهیدی زمین ساخت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدرضا شیخ الاسلامی آب شناسی، زمین ساخت پژوهشکده علوم زمین، تهران، ایران
نرگس شیردشت زاده سنگ شناسی فلوشیپ پست داک، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سینا صادق فام آب شناسی گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه مراغه
سعید صادق نژاد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد صادقی زمین شناسی اقتصادی مدیریت ژئومتیکس،‌سازمان زمین شناسی، تهران، ایران
محمود صادقیان سنگ شناسی دانشیار /دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
اسماعیل صالحی زمین شناسی محیط زیست دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
محمد علی صالحی رسوب شناسی هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
محمدپارسا صدر زمین شناسی مهندسی و معدن
مهدی صرفی چینه شناسی و فسیل شناسی گروه علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان
حجت اله صفری زمین ساخت، زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
رامین صمدی زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان
مرتضی طالبیان زمین ساخت
ابراهیم طالع فاضل زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرتضی طاهرپور خلیل آباد چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عزیزالله طاهری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شاهرود
مرتضی طبائی چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی معدن
امیرعلی طباخ شعبانی زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی گروه ژئوشیمی- دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران
امیرعلی طباخ شعبانی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی
سید حسن طباطبائی زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید محسن طباطبایی منش سنگ شناسی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی عابدینی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ارومیه
سکینه عارفی فرد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه لرستان
علی عالی انوری زمین شناسی مهندسی و معدن گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
نصیر عامل سنگ شناسی دانشگاه تبریز
احمد عباس نژاد زمین ساخت دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد علی عباسی چینه شناسی و فسیل شناسی شرکت ملی حفاری ـ شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران
نصرالله عباسی چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
عطاءاله عبداللهی کاکرودی دورسنجی دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
علیرضا عرب امیری ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیبه عطاپور زمین شناسی اقتصادی گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
امیر مرتضی عظیم زاده زمین شناسی اقتصادی گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محسن علامه چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
احمد علوی زمین ساخت
مسعود علی‌پوراصل زمین شناسی اقتصادی هیات علمی / دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرشاد علیجانی آب شناسی دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سعید علیرضایی زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن علیزاده دورسنجی، زمین ساخت عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمید علیزاده کتک لاهیجانی رسوب شناسی موسسه ملی اقیانوس‌شناسی
حبیب علیمحمدیان هم اکنون در خارج از کشور هستند
فرهنگ علی یاری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی ارومیه- گروه مهندسی معدن
جعفر عمرانی سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
پرویز غضنفری رسوب شناسی گروه زمین شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه بین الملل امام خمینی- قزوین- ایران.
ابراهیم غلامی زمین ساخت دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
پریسا غلامی زاده سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
اعظم غلامی فرد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سید محمود فاطمی عقدا زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
هادی فتاحی ژئوفیزیک دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک
محمد فدائیان سنگ شناسی گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
حسین فرجامی ژئوفیزیک پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جو
منوچهر فرج زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس گروه جغرافیای طبیعی
علیرضا فرخ نیا زمین ساخت گروه زمین شناسی ،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ،ایران
طاهر فرهادی نژاد زمین شناسی اقتصادی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
فریبا فروغی چینه شناسی و فسیل شناسی استادیار پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
فرزین قائمی زمین ساخت
عباس قادری چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مجید قادری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته قاسم زاده زمین شناسی محیط زیست دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حبیب اله قاسمی سنگ شناسی گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود- شاهرود- ایران
محمدرضا قاسمی زمین ساخت دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
ابراهیم قاسمی نژاد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران
اکبر قاضی فرد زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران
محمد حسین قبادی زمین شناسی محیط زیست، زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبدالرضا قدس ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان- ایران
غلامرضا قرابیگلی زمین ساخت، ژئوفیزیک رییس زمین شناسی ساختمانی، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف
قاسم قربانی سنگ شناسی عضو هیات علمی
محمدرضا قربانی سنگ شناسی دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر قرشی زمین ساخت دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور،
مجتبی قره محمودلو آب شناسی استادیار-دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه گنبد
فریبرز قریب دورسنجی، رسوب شناسی رییس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
افشین قشلاقی زمین شناسی محیط زیست هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
جلیل قلمقاش سنگ شناسی گروه پترولوژی، دانشیار، پژوهشکده علوم زمین
مصطفی قماشی عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا قیطانچی ژئوفیزیک گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جعفر کامبوزیا دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم محیطی- گروه کشاورزی
محمد کاووسی چینه شناسی و فسیل شناسی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، تهران، ایران
محمدرضا کبریایی زاده چینه شناسی و فسیل شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
همایون کتیبه زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران), دانشکده مهندسی معدن
رحیم کدخدایی رسوب شناسی پژوهشگاه صنعت نفت
عبدالرضا کرباسی رسوب شناسی عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی کرد آب شناسی دانشگاه سنندج
جلال کرمی دورسنجی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
بهروز کریمی زمین شناسی اقتصادی
حاجی کریمی آب شناسی دانشگاه ایلام
سعیده کشاورز زمین ساخت دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
علی اصغر کلاگری زمین شناسی اقتصادی استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
امیرپیروز کلاهی آذر زمین ساخت، ژئوفیزیک عضو هیات علمی
عباس کمالی بندپی زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا کهنسال سنگ شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
نادر کهنسال قدیم وند چینه شناسی و فسیل شناسی، رسوب شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
امیر حسین کوهساری زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی بخش معدن اکتشاف دانشگاه یزد
حسین کوهستانی زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی، دانشگاه زنجان/ عضو هیات علمی
طیبه کیانی دورسنجی دانشگاه خوارزمی
ابوالقاسم گورابی دورسنجی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای طبیعی
بهزاد لایقی ژئوفیزیک مدیر کل مرکز امور جوی واقیانوسی
محمد لطفی زمین شناسی اقتصادی دانشیار، پژوهشکده علوم زمین
راضیه لک رسوب شناسی دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
محسن مؤذن سنگ شناسی گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محسن مؤید سنگ شناسی عضو هیئت علمی - دانشگاه تبریز
اعظم ماهانی پور آب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علی اصغر متقی ژئوفیزیک دانشگاه ارومیه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی زمین شناسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مسعود مجرب زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
سید افشین مجیدی زمین شناسی اقتصادی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
محمودرضا مجیدی فرد چینه شناسی و فسیل شناسی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
طیبه محتاط چینه شناسی و فسیل شناسی سازمان زمین شناسی
حسن محسنی رسوب شناسی گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد انور محقی چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سیما محمدنژاد زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی فراوری موراد معدنی
سیدسعید محمدی سنگ شناسی عضو هیات علمی-گروه زمین شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه بیرجند
مجید محمدی اسکویی دورسنجی دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی معدن
کوروش محمدیها سنگ شناسی گروه سنگ شناسی/سازمان زمین شناسی
احمدرضا مختاری زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مختاری ژئوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله- رییس مرکز پیش بینی زلزله
میرعلی اصغر مختاری زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
سروش مدبری زمین شناسی اقتصادی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، ایران.
مریم مرتضوی رسوب شناسی دانشگاه بیرجند
منوچهر مرتضوی چم چالی زمین شناسی مهندسی و معدن گروه عمران و ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیحان، لاهیجان، ایران
مسعود مرسلی آب شناسی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
مهندس همایون مطیعی چینه شناسی و فسیل شناسی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، تهران، ایران
مرتضی مظفری آب شناسی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
علیرضا مظلومی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه کردستان
سید علی مظهری سنگ شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور
محمد معانی جو زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سعید معدنی پور زمین ساخت گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مجید معهود ژئوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
سید حسام الدین معین زاده سنگ شناسی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران
سجاد مغفوری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
سید جواد مقدسی زمین شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی و مرکز تهران
عبدالرضا مقدسی چینه شناسی و فسیل شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- طبقه پنجم شرقی- اداره مطالعات دیرینه شناسی
عباس مقصودی زمین شناسی اقتصادی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حبیب ملایی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد مشهد- دانشکده علوم
آزاده ملکزاده شفارودی زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ایمان منصف سنگ شناسی استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
عباس مهدویان زمین شناسی مهندسی و معدن پردیس شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمود مهرآموز ژئوفیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
بهزاد مهرابی زمین شناسی اقتصادی گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی مهرابی دورسنجی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود مهرپرتو زمین شناسی اقتصادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
بهزاد مهرگینی زمین شناسی مهندسی و معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ساجدالدین موسوی زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی موسوی زمین ساخت هیات علمی بخش علوم زمین دانشگاه بیرجند
سید رضا موسوی حرمی رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سید محمدعلی موسوی زاده رسوب شناسی گروه زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
عبدالمجید موسوی نیا چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
سیف الدین موسی زاده زمین شناسی مهندسی و معدن عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن - دانشگاه ارومیه
فردین موسیوند زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید میرزایی عطا آبادی چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
رسول میرعباسی آب شناسی هیات علمی گروه مهندسی آب و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد
قاسم نباتیان زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
علی نجفی زمین شناسی اقتصادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
عطااله ندیری آب شناسی گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
تورج نصرآبادی رسوب شناسی استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محسن نصرآّبادی سنگ شناسی عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرضیه نطقی مقدم چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
احد نظرپور زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی
حمید نظری زمین ساخت پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
موسی نقره‌ییان سنگ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
لقمان نمکی ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجسنندج
احمد نوحه گر دانشگاه تهران
میثم نورانی زمین شناسی نفت بررسی های زمین شناسی دانمارک و گرینلند، کپنهاگن، دانمارک
رضا نوزعیم زمین ساخت پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
شجاع الدین نیرومند زمین شناسی اقتصادی دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
جعفر نیکبخت آب شناسی دانشگاه زنجان-گروه مهندسی آب
یاسر نیک پیمان آب شناسی گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مرتضی هاشمی آب شناسی، زمین شناسی مهندسی و معدن گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
ناصر هاشمی زمین ساخت دانشگاه دامغان
سید مسعود همام سنگ شناسی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم هنرمند سنگ شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
مهدی هنرمند دورسنجی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
محمود رضا هیهات زمین ساخت دانشکده علوم - گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند
سید حمید وزیری چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ساناز یاجم سنگ شناسی استادیار بخش زمین‌‌شناسی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران
حامد یاراحمدزهی چینه شناسی و فسیل شناسی گروه زمین شناسی و مرکز تحقیقات علوم زمین, دانشکده علوم,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی یارمحمدی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه
محسن یزدی‌ مقدم چینه شناسی و فسیل شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
علی یساقی زمین ساخت دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی زمین ساخت دانشگاه تربیت مدرس
سامان یغمایی زمین شناسی مهندسی و معدن دانشگاه تبریز دانشکده عمران
مجتبی یمانی زمین شناسی محیط زیست دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرزام یمینی فرد زمین ساخت، ژئوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
مهیار یوسفی زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی و معدن استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه ملایر