تلفیق و آنالیز داده های زمین شناسی و روش دورسنجی جهت شناسایی و تفکیک زون‌های دگرسانی کانسارآهن کامو(میمه -اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در ایران مرکزی ودرزون ماکمایی ارومیه-دختر قرار دارد.این محدوده در یک سین سنجنده ETM ماهوار لندست به شماره164_37 و تصویرسنجنده استر ماهواره ترا به شماره AST_L1A:002:ASTL1A 0108220733380109011021 قرار گرفته است. از تصاویر سنجنده مذکور در ترکیب‌های باندی مختلف برای استخراج ساختارهای زمین‌شناسی و انواع دگرسانی ها (اکسید آهن،کربناتی) استفاده و برای شناسایی سنگ‌ها و کانی‌های مختلف در سطح زمین، محدوده طیفی 5/1 تا 5/2 میکرون مناسب تر ودقیق تر می‌باشد.این محدوده طیفی شامل محدوده مادون قرمز کوتاه تا متوسط می‌شود که شش باند سنجنده استر (باندهای SWIR) را می‌پوشاند. از سوی دیگر جهت استفاده از منحنی بازتاب طیفی نمونه کانی‌های مزبور در کتابخانه طیفی نرم افزار USGSENVI جهت انجام آنالیز طیفی لازم است تا منحنی‌ها به دامنه طیفی شش باند SWIR، Resample گردند. روش‌های LS-Fit (Linear Band Prediction)، Matched Filtering و Band RATIO از تصاویر استر برای تمام کانی‌ها و دگرسانی های آهن و نیز برای اکسیدهای آهن از تفسیر بصری و از تصاویر ETM در ترکیب باندی RGB:531 استفاده شد. با در نظرگرفتن وضعیت سنگ‌شناسی و زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه (برگه 1:25000 کامو) نوع دگرسانی وکانی‌های شـاخص آن شامل دگرســـانی های آهن (گوتیت، هماتیت و جاروسیت و لیمونیت)، دگرســـانی آرژیـــلیک (کائولینیت، مونتموریلونیت، ایلیت و هالوزیت) کربنات (کلسیت و دولومیت) تعیین گردیده است. دگرسانی های پردازش شده در مطالعات سنجش از دور با نتایج آنالیزهای مطالعات صحرایی مطابقت دارند. کلید واژه ها: دگرسانی، کامو، استر، ترا ،آرژیلیت، هماتیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration and analysis of geology data and Remote sensing methods for identification and separate of alternations iron ore of kamoo (Meymeh-Isfahan)

نویسندگان [English]

  • jahangir esmaeili 1
  • ahmad khakzad 2
  • mansor vosoghi abedini 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This area has been located in a scene ETM No. 164-37 and ASTER linear band prediction satellite image No. AST-L1A:002:ASTL1A 0108220733380109011021. Such measured images in different band combinations will be used for extracting of geological structures and types of alterations (iron oxide, Argillite and Carbonate) and for detecting different stones and minerals of the ground, a spectrum range of 1.5 to 2.5 μ is very important.This range includes short to average IR range covering six linear band predictions (SWTR bands). On the other side, to use spectral reflectance curves of such minerals in USGSENVI spectral library for spectral analysis, it is necessary to resample the curves to the spectral range of ASTER. Linear Band Prediction methods, LS-Fit, Matched Filtering and BandRATIO used of ASTER images for all Minerals and iron alterations and for iron oxides there were also used visual interpretations and ETM images were used in band combination of RGB:531. Considering the petrological and geological situation of studied area (Scale 1:25000 of Kamoo), the type of Alteration and its index minerals detailed as below; Alteration of iron (Gotit, Hematit and Jarosit and Limotit), alteration of Argilic (Kaolinite, Motmorilonit, Ilite and Haloysite) and carbonate (Calcite and Dolomite) have been considered. Alterations present in remote sensing studies are in conformity with field and results obtained fromtypes of analysis conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alteration
  • Kamoo
  • Aster
  • TERRA
  • Argilite
  • Hematite
کتابنگاری
اسماعیلی، خ.، خاکزاد، ا.، بهزادی، م. و وثوقی عابدینی، م.، 1394- کانی شناسی وژنز کانسارآهن کامو (میمه- اصفهان)، رساله دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم وتحقیات تهران، 195 ص.
آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، جلد اول، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 586 ص.
امامی، م.، 1379- مگماتیسم در ایران،  سازمان زمین­شناسی کشور، 607 ص.
خادم پارسا، م. و مسعودی، ف.، 1395- الگوی اکتشافی ذخایر اسکارنی با استفاده از تصاویر ماهواره‎ایETM  درشمال شرق دلیجان، فصلنامه پژوهشهای دانش زمین، شماره 27، صص. 169 تا 184.
قربانی، م.، 1386- زمین‎شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران، انتشارات آرین زمین، 492 ص.
قهرمانی‎پور، م. و کریمی، ح.، 1389-  نقشه زمین‎شناسی 000، 25 :1 کامو، سازمان زمین‎شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
مسعودی، م.، فریدونی، ف. و متکان، ع. ا.، 1389- کاربرد سنجش از دور در پی‎جویی پومیس در پیرامون دماوند،  فصلنامه علوم زمین شماره 76، صص. 3 تا 8.
مهرنیا، ا.، رسا، ا.، علیرضایی، س.، اسدی هارونی، ه. و کرمی، ج.، 1390- تهیه نقشه دگرسانی مس پورفیری سریدن با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‎ای استر و تجزیه XRD، فصلنامه علوم زمین، شماره 79، صص. 3 تا 12.
 
References
Abrams, M. H. and Ramachandran, B., 2004- Aster using Hand book version 2. Jet Propusion Laboratory, 4800 oak Grove Dr. Pasadena, CA91109.
Barenes, H. L., 1997- Geochmistry of hydrothermal ore depasits.John Wiley Sons,New York, p.780
Bedini, E., 2012- mapping Alteration minerals at malamberg  molybdenum by kohonen self- oeganizatio Map and mached filteranalyses of Mymap data Central East greenland, R, v. 32, p. 939- 961.
Beiranvand Pour, A. and Hashim, M., 2015- Hydrothermal alteration mapping from Landsat-8 data, sarcheshmeh Copper mining distric ,south-eastern of iran, Journal of Tayba for science university,Malaysia, 9, p .155- 166
Ducart, D. F., 2016- Mapping iron oxides with Landsat-8/OLI and EO-1/Hyperion imagery from the Serra Norte iron deposits in the Carajás Mineral Province, Brazil, Brazilian Journal of Geologyvol.46.N.3, pp 331- 349.
Einaudi, M. T. and Burt, D. M., 1982- Introdation,terminology and ciassification of Skarn deposits, Economic Geology 22: 120- 251.
Hewson, R. D. and Cudahy, T. J., 2001- Geologic and alteration mapping at Mt Fitton S, Australia, using Aster satellite-borne data, IEEE, p.724- 726.
Mia, B. and Fujimitsu, Y., 2012- mapping hydrothermal altered mineral deposits using Landsat 7 ETM+ image in around Kuju volcano, Kyushu, Japan, Journal of Earth System Science, v.121, p. 1049- 1057.
Sabins, F. F., 1999- Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, v.14, p. 157- 183.
Shimazaki, H., 1980- Characteristics of Skarn deposits and reiatedasid magmatism in Japan, Economic Geology 75: 173- 183.
Woldai, T. and Amera, S. A., 2007- Spectral Remote Sensing of hydrothermal alteration associated with volcanic massive sulphide deposite Gorob-Hope area, ITC, P. 64.
Yetkin, E. and Topark, V., 2003- Alteration Mapping by Remote Sensing: Application to Hasandag-Melendiz Volcanic Complex Central Turkey, METU, Ankara Trukey, P. 97.