شیمی کانی، دما-فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های مجموعه دایکهای شمال خاوری مشکین شهر، شمال باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

2 مربی، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و شمال شهرستان مشکین‌شهرواقع شده است.بیش از 200 دایک با ترکیب سنگ شناسی  بازالتی، تفریتی، آندزیتی و تراکی آندزیتی به سن ائوسن در این ناحیه رخنمون دارند. کانی های کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز، آنالسیم و گاهی الیوین به صورت درشت بلور در این سنگها حضور دارند. مطالعات شیمی کانی،  نوع کلینوپیروکسن ها در سنگهای مورد مطالعه را دیوپسید معرفی مینماید. این پیروکسن ها عدد منیزیم نسبتا بالا یی بین 77/0-99/0 دارند. وجود انواع منطقه بندی نوسانی عادی و معکوس در کلینوپیروکسن ها نشان دهنده نقش و عملکرد گسترده فرایند تفریق در تکامل سنگهای این ناحیه است، غنی شدگی عناصر Ti, Al, Na, K از هسته پیروکسن ها به سمت حاشیه میتواند تاثیر فرایند متاسوماتیزم گوشته ای را در هنگام صعود ماگمای بازیک با ترکیب بازالتی را تقویت نماید. نمودار های تعیین سری ماگمایی و محیط زمین ساختی و همچنین مقایسه ترکیب شیمیایی پیروکسن های مورد مطالعه با پیروکسن های موقعیت های تکتونکی مختلف، نشان می دهد که کلینوپیروکسن های مورد مطالعه با ترکیب آلکالن انطباق خوبی با محیط زمین ساختی کمان ماگمایی از خود نشان می‎دهند. طبق مطالعات دما- فشار سنجی، فشار تبلور محاسبه شده برای تشکیل کلینوپیروکسن های سنگهای مورد مطالعه بین 7-14 کیلوبار و دمای تبلور بین 1150-1200درجه سانتیگراد محاسبه شده است. عمق تشکیل و تبلور پیروکسن ها در ماگمای سازنده بین 65-55 کیلومتر و به طور متوسط حدود 60 کیلومتر برای سنگهای مورد مطالعه برآورد می‎شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineral chemistry, thermobarometry and genesis of Clinopyroxenes in dyke swarm of northeast of meshkinshahr, NW Iran

نویسندگان [English]

  • M Fadaeian 1
  • A Jahangiri 2
  • M Moayyed 3
1 Ph.D. student, Department of Geology, Nature science branch, Tabriz University, Iran
2 Instructor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Full professors, Department of Geology, Faculty of Nature Science, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

The study area is located in the Ardabil province and in the north east of Meshkinshahr city.More than 200 small and large Eocene age dykes have outcrops in this area with basaltic, tephritic, andesitic and trachy andesit composition. Clinopyroxene, plagioclase, analcime and sometimes coarse olivine crystals are present in these rocks. Mineral chemistry studies suggested that clinopyroxene type in rocks is Diopside type. Existence of normal and reverse zoning in clinopyroxens deduces differentiation were effective factors on evolution of the rocks. Enriched elements Ti, Al, Na, and K of pyroxene core to the rim of the effect of metasomatism to in these rocks. Tectonomagmatic diagrams and compare the chemical composition of study area clinopyroxenes with other tectonic environment suggested that characteristics of alkaline rocks related to volcanic arc. According to geotermobarometric studies clinopyroxenes in study rocks formed at temperature 1150-1200ºC and pressure of 7-14 Kbars. The depth for generation of magma between 55-65 Km and average 60 Km estimated for these rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Termobarometry
  • Mineral chemistry
  • Clinopyroxene
  • Meshkinshahar
  • Iran