دگرریختی و چین‌خوردگی فابریک‌های میلونیتی پهنه برشی شکل‌پذیر نوغان جنوب‌باختر گلپایگان، پهنه سنندج- سیرجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده سازمان زمین‌شناسی کشور

چکیده

در سنگ‌های دگرگون شده جنوب‌باختر گلپایگان، پهنه برشی شکل‌پذیر نوغان با روند شمال‌باختر- جنوب‌خاور گسترش دارد. در این پهنه برشی، انواعی از شیست‌های پلیتی و پسامیتی به همراه کربنات و سنگ‌های آذرین، به مجموعه‌ای از سنگ‌های میلونیتی و الترامیلونیتی تبدیل شده‌اند. ساختارهای موجود در سنگ‌های دگرگون شده پیرامون پهنه برشی نوغان، وجود سه نسل برگوارگی را روشن می‌سازد. در این پهنه برشی، موازی بودن برگوارگی میلونیتی با برگوارگی‌های فراگیر نسل دوم سنگ‌های دگرگون شده پیرامون، پیشنهاد می‌دهد که برگوارگی میلونیتی هم‌زمان با دگرشکلی مرحله دوم توسعه پیدا کرده و با برگوارگی فراگیر نسل دوم همزاد بوده است. برداشت‌های ساختاری، وجود یک طاق‌ریخت را در قلمرو این پهنه برشی پیشنهاد می‌کند به طوری که  هندسه و سازوکار جنبشی آن در یال شمال‌خاوری و یال جنوب‌باختری عکس همدیگر می‌باشند. برگوارگی‌های میلونیتی در یال شمال‌خاوری دارای شیب متوسط تا زیاد به سوی شمال‌خاور هستند ولی در یال جنوب‌باختری دارای شیب متوسط به سمت جنوب‌باختر می‌شوند. خطوارگی‌های کششی در یال شمال‌خاوری، دارای میل کم تا متوسط به سمت خاور- جنوب‌خاورند و در یال جنوب‌باختری میل آنها به سمت باختر- شمال‌باختر است. مطالعه میکروسکوپی نمونه‌های جهت‌دار از سنگ‌های این پهنه برشی روشن ساخت که در موقعیت ساختاری کنونی، نوع سازوکار جنبشی پهنه برشی در یال شمال‌خاوری، راستالغز راست‌بر با مولفه نرمال و در یال جنوب‌باختری، راستالغز چپ‌بر با مولفه معکوس است. این شواهد هندسی و جنبشی پیشنهاد می‌کند که پهنه برشی در هنگام تشکیل، سازوکار جنبشی راستالغز راست‌بر با مولفه نرمال داشته که در دگرشکلی بعدی، چین خورده و طاق‌ریختی با راستای شمال‌باختر جنوب‌خاور ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deformation and folding of mylonitic fabrics in Nowqan ductile shear zone: SW Golpaygan (Sanandaj - Sirjan zone)

نویسندگان [English]

  • M Mohajjel 1
  • S Houshmand, Ma 2
1 Geology Department, Tarbiat Modares University
2 Geological survey of Iran
چکیده [English]

A NW-SE trending ductile shear zone has been generated in the metamorphic rocks of the southwest Golpaygan. Different pellitic and psammitic schists, meta-carbonates and igneous rocks were strongly deformed in this ductile shear zone and produced mylonites and ultra-mylonites. Structural analysis indicates three stages of foliations in the metamorphic rocks. Geometry and kinematics of the fabrics in Nowgan shear zone are divided into two northeastern and southwestern parts (limbs of Nowqan antiform). Mylonitic foliation moderately to steeply dip towards northeast in the northeastern part but dips to the southwest in the southwestern part. Mineral and stretching lineation, are shallowly to moderately plunging to the east-southeast in the northeastern part of the shear zone and, to the west-northwest in the southwestern part. The microstructural indicators of shear sense cleared that the northeastern part dextrally displaced along strike with normal component and the southwestern part sinisterly displaced with reverse component at the present situation. The fabrics evidence clear that this ductile shear zone were originally right-lateral strike–slip shear zone and during its structural evolution it was rotated around its strike during later folding stage. Structural analysis of the surrounded rocks of the shear zone indicates three superposed foliations. The mylonitic foliation in the shear zone and the axial plane foliations of the second stage folding are sub-parallel. Plunge directions of the second stage folds axes and the mineral/stretching lineation are also sub-parallel. Therefore, the initiation and development of the shear zone were synchronous with the second stage folding event.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • deformation
  • folded shear zone
  • antiform
  • Golpaygan
  • Nowqan
  • Sanandaj- Sirjan