ارزیابی فرسایش‌پذیری نهشته‌های دلتای سـفیدرود بر اسـاس شـاخص‌های زمین‌شناسی مهندسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق فرسایش‌پذیری انواع نهشته‌های مختلف دلتای سفیدرود بر اساس شاخص‌های مهم و تاثیرگذار زمین‌شناسی مهندسی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا محدوده مورد مطالعه از دیدگاه زمین‌شناسی و رسوب‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و نهشته‌های مختلف موجود در این محدوده تفکیک شده است. سپس بر اساس داده‌های ژئوتکنیک موجود و نتایج بررسی‌های صحرایی و انجام آزمون نفوذ مخروط دینامیکی (DCP) در 32 محل، ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی این نهشته‌ها تعیین شده است. در نهایت فرسایش‌پذیری نهشته‌ها بر اساس شاخص‌های بافت و مقاومت برشی با روشی ساده و در عین حال مناسب و دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد فرسایش‌پذیری نهشته‌ها با شرایط رسوب‌شناسی آنها ارتباط مستقیمی دارد و می‌توان فرسایش‌پذیری آنها را بر اساس تاریخچه زمین‌شناسی نهشته‌ها تجزیه و تحلیل نمود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نهشته‌های خاکریزهای طبیعی دارای بیشترین فرسایش‌پذیری و نهشته‌های دلتایی قدیمی دارای کمترین فرسایش‌پذیری در محدوده دلتای سفیدرود می‌باشند. نتایج این تحقیق، نقش موثری در توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of erodibility of Sefidroud Delta deposits based on engineering geological factors

نویسندگان [English]

  • M Hashemi 1
  • R Ajalloeian 2
  • M.R Nikoudel 3
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Engineering Geology, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, erodibility of various deposits of Sefidrud Delta was evaluated based on effective engineering geological factors. First of all, the study area was studied from geology and sedimentology point of view and various deposits were identified in this area. Then the engineering geological characteristics of deposits were determined based on existing geotechnical data, field investigation and performance of 32 dynamic cone penetrometer test (DCP). Finally, by development a simple and precise method, the erodibility of various deposits was evaluated based on texture and shear strength factors.
The results show that the erodibility of deposits has a close relationship to the sedimentological characteristics and erodibility could be analyzed regarding the geological history of deposits. According to the results of this research, natural levee deposits have highest erodibility and in other hand old deltaic deposits have lowest erodibility in Sefidrud Delta area. Such researches have a main role in sustainable development of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erodibility
  • deltaic deposits
  • Texture
  • Shear strength
  • Sefidrud Delta