بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

5 استاد، گروه زمین‌شناسی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مطالعه نهشته‌های دونین پسین-کربنیفر پیشین در کرمان منجر به شناسایی بیش از چهارده تاکسا از قطعات میکروسکوپی ماهی‌های غضروفی Chondrichthyes)) در این منطقه گردید. فراوانی قطعات به‌خصوص در نهشته‌های فامنین قابل توجه بود. فراوانی قابل توجه protacrodonts و phoebodonts خاص فلات قاره کم‌عمق نسبت به انواع عمیق‌زی، بیانگر عمق کم محیط رسوبی در زمان فامنین می‌باشد. مجموعه کندریکتین‌های فامنین برش هوتک با زیای موجود در برش چاهریسه اصفهان قابل مقایسه می‌باشند که حاکی از شرایط یکسان محیطی در زمان فامنین در حوضه ایران مرکزی است. حضور گونه Deihim mansureae در لایه‌های duplicata Zone نشان می‌دهد که گستره سنی این گونه تا تورنزین پیشین ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Late Devonian-Early Carboniferous fish microremains from Kerman

نویسندگان [English]

  • T Ahmadi 1
  • V Hairapetian 2
  • H Gholamalian 3
  • M.R Vaziri 4
  • M Dastanpour 5
1 Assistant Professor, Department of geology, Payame Noor University (PNU), Iran.
2 Assistant Professor, Department of geology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of geology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran. .
4 Associate Professor, Department of geology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
5 Professor, Department of geology, Kerman institute of Higher Education, Kerman, Iran.
چکیده [English]

From Late Devonian-Early Carboniferous strata in the Kerman area fourteen chondrichthyan taxa were identified. The abundance of chondrichthyan teeth in Famennian strata is considerable. The high abundance of protacrodonts and larger proportion of shallower shelves of pheobodonts appeared to dominate in a shallow environment at the Famennian. The chondricthyan assemblage from the Famennian of the Hutk section resembles the Chahriseh fauna in Esfahan district that reveals similar palaeoenvironmental conditions in Central Iran basin. The occurrence of Deihim mansureae in duplicate Zone marks the youngest record for the species up to Early Tournaisian.