چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر در تاقدیس آینه ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشجوی‌ دکتری زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

 سازند مبارک به سن کربونیفر پیشین در دو برش آرو و سیدآباد واقع در یال جنوبی تاقدیس آیینه ورزان- دلیچای در خاور تهران  مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با هدف تعیین ریزرخساره‌ها، تفسیر محیط‌های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند مبارک صورت گرفته است. در برش آرو و سید‌آباد این سازند به ترتیب با ستبرای 133 متر و  65  متر شامل سنگ‌آهک با میان لایه‌های شیل و مارن بوده و بر اساس ویژگی‌های سنگ‌چینه‌ای به چند واحد سنگی تقسیم شده است. در این برش‌ها سازند مبارک با یک ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند جیرود  قرار گرفته و به صورت  ناپیوسته و همشیب توسط سازند دورود پوشیده شده است. بر اساس یافته‌های رسوبی و مطالعات سنگ‌نگاری، 10 رخساره مربوط به چهار کمربند رخساره‌ای ساحلی/ جزرومدی، تالاب، سد/ برجستگی‌های ماسه‌ای و دریای باز شناسایی شده است. این رخساره‌ها در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ همشیب نهشته شده‌اند. تغییرات عمودی رخساره‌ها نشان دهنده وجود دو سکانس رسوبی در این نهشته‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequence stratigraphy of the Carboniferous deposits in Ayenehvarzan–Dalichai anticline, east of Tehran, Central Alborz

نویسندگان [English]

  • N Kohansal-Ghadimvand 1
  • SH Gholipouri 2
  • M.R Majidifard 3
1 Assistant professor, Department of Geology, Faculty of science, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran
2 Ph. D. Student, Department of Geology, Faculty of science, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Geosciences Research Center, Geological survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The early carboniferous Mobarak Formation was studied in southern flank of Ayenehvarzan–Dalichai anticline, in Aru and Seyedabad sections, east of Tehran. The aim of this study is to determine microfacies, interpretation of depositional environments and sequence stratigraphy of the Mobarak Formation.  In this study, the thickness of Mobarak Formation in Aru and Seyedabad sections varies from 133 to 65 meters and consists of limestone with intercalations of shale and marl. According to lithological characteristics, the Mobarak Formation subdivided into several rock units. The Mobarak Formation is disconformably overlain by Jirud Formation and underlain by Dorod Formation. Ten microfacies have been recognized on the basis of depositional remarks and petrographic analysis. These carbonate facies belong to 4 major sub-environments including beach/tidal flat, lagoon, barrier/sand shoal and open marine. These facies deposited in a homoclinal carbonate ramp and include two sedimentary sequences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobarak Formation
  • Ayenehvarzan‌–Dalichai anticline
  • Carboniferous
  • Sequence Stratigraphy
  • Central Alborz