زیست چینه نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) بر اساس نانوفسیل های آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه زو، از نقطه نظر نانوفسیل های آهکی می پردازد. ضخامت این دو سازند در برش مورد مطالعه، در مجموع 1351 متر می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، 60 گونه از 33  جنس متعلق به 15خانواده، در این برش شناسایی گردید. بر اساس نانوفسیل های آهکی شاخص، حضور قسمت فوقانی زون NC6، زون NC7A، NC7(B&C) و NC8 (A&B)  (معادل با قسمت فوقانی زیست زون CC7a، زونCC7b  و زون CC8) در سازندهای سرچشمه و سنگانه این برش، محرز شده است. با توجه به نانوفسیل های موجود در این برش، سن آپسین پیشین تا اوائل آپسین پسین برای سازند سرچشمه و آپسین پسین تا آلبین پیشین برای سازند سنگانه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous nannofossil biostratigraphy of Sarcheshmeh and Sanganeh formations at Qaleh Zoo section (North-West of Shirvan)

نویسندگان [English]

  • A Gholami fard 1
  • A Kani 2
  • A Mahanipour 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Science, Geology group, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

This study investigates the Lower Cretaceous sedimentary succession comprising Sarcheshmeh Formation and Sanganeh Formation in the Ghaleh zoo Section from the standpoint of Calcareous Nannofossils. The results reveals presence of 60 species from 33 genera of 15 families. Based on the index nannofossil taxa, the upper part of NC6, NC7A, NC7(B&C) and NC8(A&B) nannofossil zones (equivalent to the upper part of of CC7a, CC7b and CC8 zones), are present in this section. The calcareous nannofossils found in this section point to an Early Aptian to Late Aptian age of deposition for the rocks of Sarcheshmeh Formation and Late Aptian to Early Albian for the rocks of Sanganeh Formation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous Nannofossils
  • Biostratigraphy
  • Kopet-Dagh Basin
  • Sarcheshmeh Formation
  • Sanganeh Formation
  • Qaleh Zoo