ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، کدپستی ۸۱۷۴6، اصفهان، ایران

3 استاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

4 مدیر، تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، بن بست اول، مدیریت اکتشاف

چکیده

سازند داریان در حوضه زاگرس در دو سیستم رسوبی مختلف نهشته شده اند. در بعضی مقاطع دارای توالی کربناته کم عمق همراه با اربیتولیناها و جلبک، و در برخی دیگر توالی کربناته کم عمق همراه با شیل‌ها و مارن‌های پلاژیک است. سازند داریان در برش‌های سطحی کوه گدوان (گدایون) و کوه بانش واقع در شمال گسل زاگرس مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‌ها منجر به شناسایی میکروفاسیس  های مختلف گردید. این میکروفاسیس‌ها در ۵ کمربند رخساره‌ای شامل لاگون، سد، دریای باز کم عمق، شیب قاره و دریای عمیق و در یک محیط رمپ کربناته تک شیب و حوضه اینتراشلف نهشته شده‌اند. تغییرات سطح آب دریا در زمان رسوب گذاری سازند داریان منجر به تشکیل سه سکانس رسوبی کامل رده سوم با مرزهای نوع اول و نوع دوم گردیده است. این سکانس‌ها بر اساس آنالیز رخساره‌ها، تجمع و نوع مجموعه جانوری، لاگهای الکتریکی گاما و اورانیوم و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی گردید. مرز انتهایی سکانس سوم در هر دو برش از نوع اول بوده و بقیه مرز‌ها از نوع دوم می‌باشد. سطوح تغییرات سطح آب دریا درنهشته های سازند داریان با پلیت عربی مقایسه گردیده است. نوسانات سطح آب دریا درزمان نهشته شدن سازند داریان کمتر تحت عوامل درون حوضه ای بوده و بیشتر از تغییرات  ناحیه ای بخصوص پلت فرم عربی تبعیت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, depositional model and sequence stratigraphy of Dariyan Formation in northern high Zagros fault

نویسندگان [English]

  • M yavari 1
  • M Yazdi 2
  • M.H Adabi 3
  • H Ghalavand 4
1 Ph.D student, Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran Iran
4 4Manager, Exploration Directorate of the National Iranian Oil Company, 1st Dead end, Sheikh Bahaee Sq., Seoul Ave., P.O.Box 19395–6669, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dariyan Formation deposited in two different sedimentary settings. In some places it consists of shallow Limestone with algae and Orbitolina and in the other places in addition to limestone, it represents black shales and marls associated with planktonic foraminifera and radiolarian. In this research Draiyan Formation was studied in order to microfacies, depositional model and sequences stratigraphy of two sections so called, Kuh-e Gadvan and Kuh-e Banesh in high Zagros belt. Detailed petrographic studies led to the recognition of five main facies belts including: lagoon, bar, shallow open marine, outer ramp and deep marine. According to the vertical and lateral variations of facies, the Dariyan Formation deposited on a carbonate ramp platform and intrashelf basin. Depositional sequences have been presented on the basis of analysis of facies, fauna assemblages, Gama and Neutron logs. Three 3rd orders depositional sequences have been recognized during deposition of sediments. There is Type I sequence boundary in the top of third sequence and the other two sequences was considered as Type II sequence. Sea level fluctuations of the studied area correlated with Arabian platform and these changes follow of regional factors.