نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران‌، تهران، ایران

2 استاد، انستیتو نفت، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران‌، تهران، ایران

چکیده

سازند آسماری در برش گرگ‌دره واقع در کوه‌میش (کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس)  به‌ خوبی رخنمون دارد. ستبرای واقعی سازند آسماری در این ناحیه 480‌ متر است. این سازند از نظر تحلیل ریزرخساره‌ها در برش گرگ‌دره (کوه‌میش) مورد مطالعه و هفت ریزرخساره در این سازند مورد شناسایی قرار گرفت. بر ‌این‌ اساس، ریزرخساره‎‌ها متعلق به زیرمحیط‌های پهنه‌کشندی، لاگون نیمه‌محصور، لاگون محصور، پشته‌ کربناتی، سراشیبی ‌قاره و دریای ‌باز ژرف هستند. یک رمپ کربناتی برای رسوب‌گذاری سازند آسماری در این ناحیه پیشنهاد می‌شود و نیز، بررسی پراکندگی روزن‌بران سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین سن نهشته‌های این سازند، سبب شناسایی 41 جنس و 45 گونه شد. مطالعه‌ برش مورد نظر در مجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر منجر شد:
1- Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa Assemblage Zone,  2- Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone,                                                                      3- Borelis melo curdica -Meandropsina iranica Assemblage Zone
زیست‌زون‌های تشخیص داده شده برای سازند آسماری، نشانگر سن الیگوسن ‌پسین (شاتین) تا میوسن ‌پیشین (آکی‌تانین- بوردیگالین) هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microfacies Analysis of the Asmari Formation at Gorg-Darreh Area, Kuh-e-Mish (in the Zagros Fold-Thrust Belt)

نویسندگان [English]

  • S.A Babazadeh 1
  • M Ghavidel-Syooki 2
  • H Ghasabi 3

1 Associate Professor, Department of Geology, Payam Noor University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor, Institue of Petroleum Engineering, Technical Faculty, Tehran University, Tehran, Iran

3 M.Sc. Student, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Asmari Formation is well-exposed at Kuh-e-Mish, locating at Gorg-Darreh area (The Zagros fold-thrust belt). In this area, the true thickness of Asmari Formation is 480m. This formation was studied for its microfacies analysis in Gorg-Darreh area (kuh-e-Mish). In this study, seven microfacies was recognized within this formation. These microfacies belong to the tidal flat, restricted lagoon, protected lagoon, patch reef, foreslope, basin sub-environments. A carbonate ramp is suggested for depositional environments of the Asmari Formation. Likewise, distributions of foraminifers of this formation were studied in order to determine the age relationships of the Asmari Formation. In this study, 45 species belonging to 41 genera were identified. In general, three assemblage biozones were recognized in this formation, consisting of Lepidocyclina – Operculina - Ditrupa Assemblage Zone, Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone and Borelis melo curdica – Meandropsina iranica Assemblage Zone. Therefore, based on these assemblage biozones, the Asmari Formation is assigned to late Oligocene (Chattian) – early Miocene (Aquitanian- Burdigalian).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Kuh-e-Mish
  • Gorg Darreh
  • Microfacies
  • Carbonate ramp
  • Biozones