تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

توالی‌های کربناتی سازند زیارت با معرفی برش‌های باغ‌دره و قینرجه در کوه‌های سلطانیه (جنوب زنجان) موقیعت‌های کمیابی در زون البرز خاوری به‌شمار می‌روند که دربردارنده فراوانی بالایی از روزن‌بران کف‌زی بزرگ (Large benthic foraminifera) به‌ویژه گونه‌هایی از آلوئولینا هستند. در واقع، از این توالی‌ها تعدادی از گونه‌های آلوئولینا توصیف و یک توزیع چینه‌شناسی مقایسه‌ای با گونه‌هایی از آلوئولینا در حوضه تتیس انجام پذیرفت که نشان‌دهنده یک وابستگی نزدیک با مطالعات انجام شده در بخش‌های مختلف از این حوضه است. همچنین، این تطابق در ناحیه مطالعه شده          بر اساس شناسایی گونه‌های آلوئولینا مانند A. ellipsoidalis, A. laxa,  A. tumida, A.cemali, A.aragonensis, A. pisiformis,A.rotundata, A. subpyrenaica, A. cf.canavari, A. canavarii, A. ex gr.cremaeنشان‌دهنده اشکوب‌های ایلردین- کوئزین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphic Interpretation and Systematics of Some Alveolina Species Assemblages in the Ziarat Formation from Soltanieh Mountains (Western Alborz)

نویسندگان [English]

  • M Hadi 1
  • H Mosaddegh 2
  • N Abbassi 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Carbonate successionsof the Ziarat Formation with introduce the Baghdareh and Gheynarjehsections in the Soltanieh Mountains(southern Zanjan) are rare locality in the western Alborzzone,which are contains of great abundance oflarge benthic foraminifera (LBF), particularly species of Alveolina. In fact, from this succession described some of Alveolinaspecies and their comparative stratigraphic distribution with the Alveolina species in the Tethyanbasinwhich is represent close affinitieswith coeval Alveolinaassemblages described in diVerent studies from this province. Also, this correlation shows Ilerdian-Cusianstages of study area that characterized by A. ellipsoidalis, A. laxa, A. tumida, A.cemali, A.aragonensis, A. pisiformis,A.rotundata, A.subpyrenaica, A. cf. canavari, A. canavari, A.ex gr. cremae species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alveolina
  • Ilerdian-Cuisian
  • Biostratigraphy
  • Ziarat Formation
  • Soltanieh Mountains