تعیین سن نهشته‌های کربنیفردر برش چینه‌شناسی خمس، شمال‌خاوری خلخال بر اساس روزن‌بران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی‌دانشگاه پیام‌نور مرکز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

در این مطالعه 60 نمونه از نهشته‌های مربوط به کربنیفر در برش چینه‌شناسی خمس واقع در 40 کیلومتری جنوب‌خاوری خلخال از نظر محتوی روزن‌بران مورد بررسی قرار گرفت. توالی دریایی کربنیفر برش چینه‌شناسی خمس با ستبرای 5/163 متر متشکل از سنگ‌آهک و سنگ‌آهک‌های دولومیتی به رنگ سیاه تا خاکستری است. مرز زیرین برش مورد پژوهش با سنگ آهک‌های کرم رنگ کرتاسه به صورت گسل بوده و با گسترش سیل‌های تیره رنگ در مرز این دو واحد مشخص می‌شود. مرز بالایی آن نیز با ناپیوستگی دگرشیب با کنگلومرای پلی‌ژنتیک به سن پلیوسن پوشیده می‌شود. برش خمس از دیدگاه سازندی تاکنون نام‌گذاری نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با شناسایی جامعه روزن‌بران و تعیین سن آنها و همچنین تطابق لایه‌های در برگیرنده‌شان با نهشته‌های کربنیفر در دیگر نواحی ایران، جایگاه چینه‌شناسی آن تعیین شود. در این پژوهش 30 جنس و 25 گونه از روزن‌بران کف‌زی شناسایی شده است که برای اولین بار در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس پراکندگی چینه‌شناسی روزن‌بران شناسایی شده، حضور جنس‌های شاخص و مقایسه جامعه روزن‌بران مورد پژوهش با روزن‌بران نهشته‌های کربنیفر سازند قزل‌قلعه، سازند باقرآباد، سازند مبارک و بخشی از سازند سردر، می‌توان سن ویزئن‌پسین تا باشکرین‌پیشین را برای ردیف دریایی کربنیفر خمس تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition of Carboniferous Deposits in the Stratigraphic Khames Section, Northeast of Khalkhal Based on Foraminifera

نویسندگان [English]

  • R Shabanian 1
  • N Ghanizadeh 2
  • M Mohammadi 1
  • N Roohi 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payam Noor University, Iran
2 M.Sc., Department of Geology, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

In this study, 60 samples have been studied from Carboniferous deposits of Khames stratigraphical section, 10 Km southeast of Khalkhal. The marine sequence of Khames stratigraphical section is about 163.5 m. thick and consists of gray to black Limestone and dolomitic limestone. The lower boundary of the under study section marked with yellowish limestones of Cretaceous and dark Sills with Faulted contact. The upper boundary of the Carboniferous strata is covered with Pliocene Polygenetic conglomerate disconformably. The Carboniferous unit studied here has not been named so far, so in this research, we have attempted to identify the stratigraphical position of the mentioned sequence. In this research 30 genera and 25 species of benthic foraminifera were identified similar to those reported from carboniferous strata of Qezelqaleh, Bagher Abad, Mobarak and Sardar formations suggesting a Late Visean to Early Bashkirian age for the Khames Carboniferous marine sequence. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foraminifera
  • Late Visean
  • Early Bashkarian
  • Carboniferous
  • Khames
  • Khalkhal