ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه زمین‎شناسی،دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

جریان‎های گدازه‌ای مافیک ائوسن سرچشمه، در جنوب باختر ناحیه رفسنجان و در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر رخنمون دارد. این سنگ‌ها دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالتیو آندزیتهستند و درشت‌بلورهای کلینوپیروکسن + پلاژیوکلاز ± الیوین± هورنبلند دارند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی جریان‌های گدازه‌ای مافیک سرچشمه مشخص می‌کند که این گدازه‌ها ماهیت کالک‎آلکالن دارند و در یک محیط زمین‌ساختی حاشیه فعال قاره‌ای شکل گرفته‌اند. مقادیر پایین MgO،Cr و Ni در گدازه‌های بازالتی ائوسن سرچشمه نشانگر نقش تحول در ماگمای مادر آنهاست. الگوهای چندعنصره بهنجار شده باMORBاین جریان‎های گدازه‌ای، غنی‌‎شدگی از عناصر LILEمانندSr،Rb،Baو K و تهی‌شدگی از عناصر HFSEمانندNb،Ta وTi را نشان می‌دهند. الگوی عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده باکندریت در این سنگ‌ها نیز غنی‎شدگی به نسبت ضعیفی از عناصر LREE با نسبت (La/Yb)n < 3 برای همه نمونه‌های سنگی نمایان می‌کند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی همچون نسبت n

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of the Sarcheshmeh Eocene mafic lava flows, Southwest of Rafsanjan

نویسنده [English]

  • S.Z Hosseini
Assistant Professor, Department of Geology, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

The Eocene mafic lava flows of Sarcheshmehare cropped out in the southwest of Rafsanjan area at the central part of the Urmia – Dokhtar magmatic belt. The rocks are basalt, basaltic andesite and andesite in composition and consist of clinopyroxene + plagioclase ± olivine ± hornblende phenocrysts. The geochemical characteristics show calc-alkaline nature for the lavas that are formed in an active continental margin tectonic environment. Low amounts of MgO, Cr and Ni in the Sarcheshmeh Eocene basaltic lavas points to the role of evolution in their parental magma. The MORB normalized multi-element patterns of the lava flows show enrichment in LILE (e.g. Sr, K, Rb and Ba) and depletion in HFSE (e.g. Ta, Nb and Ti). The Chondrite-normalized REE patterns show moderate enrichments in LREE with (La/Yb)n< 3 for all samples. The geochemical features such as (La/Yb)n

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarcheshmeh
  • Eocene
  • basalt
  • Andesite
  • Calc-alkaline
  • Active continental margin