زیست‎زون‌بندی سازند گورپی در مقطع بانروشان (جنوب باختر ایلام) بر پایه روزن‌بران پلانکتونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ،ایران

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

سازند گورپی در حوضه زاگرس، جنوب باختر ایران جای گرفته است. این سازند در برش بانروشان، جنوب باختر ایلام،  شامل 225 متر شیل با میان‌لایه‎های مارن و دارای دو عضو سیمره (لوفا) و امام حسن با سنگ‎شناسی سنگ‎آهک است. مرزهای زیرین و بالایی این سازند با سازند های ایلام و پابده پیوسته است. مطالعات انجام شده روی روزن‌براندر این برش منجر به شناسایی 46 گونه متعلق به 13 جنس از روزن‌برانپلانکتونیک شد. بر پایه روزن‌برانپلانکتونیک، سازند گورپی به10 زیست‌زون جهانی تقسیم شد که این زیست‌زون‌ها از قدیم به جدید عبارتند از : زیست‌زون شماره یک :Globotruncanita elevata Partial Range Zone؛ زیست‌زون شماره دو: Globotruncana ventricosa Interval Zone؛ زیست‌زون شماره سه: Globotruncanita calcarata Interval Zone؛ زیست‌زون شماره چهار: Globotruncanella havanensis Partial Range Zone؛ زیست‌زون شماره پنج: Globotruncana aegyptiaca Interval Zone؛ زیست‌زون شماره شش: Gansserina gansseri Interval Zone؛ زیست‌زون شماره هفت: Contusotruncana contusa Interval Zone؛ زیست‌زون شماره هشت: Abathomphalus mayaroensis Interval Zone ؛ زیست‌زون شماره نه: Parasubbotina pseudobulloides Interval Zone؛ زیست‌زون شماره ده: Globanomalina pseudomenardii Interval Zone. براساس این روزن‌برانپلانکتونیک، سن سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه کامپانین پیشین تا پالئوسن است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biozonation of the Gurpi Formatin in Banroushan Section (SW Ilam) based on Planktonic Foraminifera

نویسندگان [English]

 • L Bakhshandeh1 1
 • KH Khosro Tehrani 2
 • T Mohtat 3
 • S.H Vaziri 4
 • F Keshani 3
1 Ph.D., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Geological Survey of Iran , Tehran, Iran
4 Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Gurpi Formation is located in the Zagros basin, SW Iran . This Formation in the Banroushan section, SW Ilam,consists of 225 m shale with interbeds of marl that has two formal Members including Seymareh (Lopha) and Emam Hassan . These Members are made up of limestone. The lower and upper boundaries of this Formation are continuos with the Ilam and Pabdeh Formations. In the present investigation, 46 planktonic species of 13 genera have been identified. The Gurpi Formation is divided into 10 biozone on the basis of planktonic foraminifera which are cosmopolitan and consist of :biozone1-Globotruncanita elevata Partial Range Zone; Biozone2- Globotruncana ventricosa Interval Zone; Biozone3- Globotruncanita calcarata Interval Zone; Biozone4- Globotruncanella havanensis Partial Range Zone; Biozone5- Globotruncana aegyptiaca Interval Zone; Biozone6- Gansserina gansseri Interval Zone; Biozone7-Contusotruncana contusa Interval Zone;  Biozone8- Abathomphalus mayaroensis Interval Zone; Biozone9-Parasubbotina pseudobulloides Interval Zone; Biozone 10- Globanomalina pseudomenardii Interval Zone Based on planktonic foraminifera the Gurpi Formation in the study area was deposited during the Early Campanian to Paleocene times. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gurpi Formation
 • Zagros
 • Early Campanian
 • Paleocene
 • Biozone
 • Banroshan section