زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در تاقدیس گورپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه سازند پابده در برش‌های نمونه، تنگ حتی و یال شمالی از تاقدیس گورپی واقع در حوضه رسوبی زاگرس، با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه اسلایدهای تهیه شده از 1508 نمونه برداشت شده منجر به شناسایی و ثبت 256 گونه متعلق به 59 جنس از 22 خانواده شد که بر پایه پراکندگی آنها رده‌بندی زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های یادشده ممکن شد. نتایج حاصل نشان از آن دارد که بر پایه الگوی زیست‌زون‌بندی Martini (1971) زون‌های نانوفسیلی NP4-NP24 در برش نمونه و زون‌های NP5-NP23 در برش تنگ حتی و یال شمالی تاقدیس گورپی حضور دارند و بر همین اساس سن سازند پابده پالئوسن پیشین تا الیگوسن پیشین تعیین می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous Nannofossil Biostratigraphy of Pabdeh Formation at Gurpi Anticline

نویسندگان [English]

  • A Ahifar 1
  • A Kani 2
  • H Amiri Bakhtiar 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D., National Iranian Southern Oil-Field Company (NISOC), Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Pabdeh Formation has been investigated in three sections viz. the Type Section, Tang-e Hatti and the northern limb of Gurpi Anticline within the ZagrosSedimentaryBasin with emphasis on calcareous nannofossils. Study of microscope slides prepared from the 1508 collected samples resulted in determination of 256 species belonging to 59 genera from 22 families of nannofossils and biostratigraphic classification was carried out based on their stratigraphic distribution. According to Martini (1971) zonal scheme, presence of NP4-NP23 nannofossil zones at the Type Section, and NP5-NP23 nannofossil zones at both Tang-e Hatti and northern limb sections have been ascertained thus indicating ‌‌Early Paleocene to Early Oligocene age for the Pabdeh Formation at these three localities. Calcareous nannofossil assemblages reveal sedimentation of Pabdeh Formation occurred in an oligotrophic, warm water environment during Paleocene-Eocene which was later on replaced by a relatively cooler water condition in Oligocene times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous Nannofossil
  • Pabdeh Formation
  • Gurpi Anticline
  • Zagros