معرفی گونه Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 1805)، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی‌های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال خاور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در میان خانواده اربیتولینیده، تاکسون (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis از مهم‌ترین زیای رخساره‌‌‌‌ای در نهشته کم ژرفای حوضه تتیس در زمان بارمین پسین- آپتین پیشین است. این تاکسون، جزء گونه‌های یوری‌توپیک (توانایی سازگاری در شرایط مختلف محیطی و دارای گستردگی جهانی) است. در این مطالعه سعی بر آن شد تا با اندازه‌گیری قطر حجره جنینی و میزان ستبرای پوسته (پارامترهای زیستی) در نمونه‌های مورد بررسی، میزان این تغییرات در نمونه‌های شناسایی شده از این تاکسون در سه برش چینه‌شناسی به ترتیب در خاور، مرکز و باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ تعیین شود. از نتایج به دست آمده چنین بر می‌آید که میزان ستبرای پوسته در نمونه‌های مورد بررسی، بستگی به ژرفایی که موجود در زمان حیات در آن می‌زیسته است داشته باشد. همچنین، با گذشت زمان، اندازه دستگاه جنینی نیز افزایش نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palorbitolina lenticularis, An Index Taxon from Tethyan Basin and its Biometric Factors from the Kopeh-Dagh Basin, NE Iran

نویسندگان [English]

  • M Taherpour Khalil Abad 1
  • S.H Vaziri 2
  • A.R Ashouri 3
1 Assistant Professor, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Among the subfamily Orbitolininae, Palorbitolinalenticularis Blumenbach, 1805 is a common facies marker prevailed in shallow marine deposits of the Tethys during Late Barremian-Early Aptian time span. This speciesis a eurytopic taxon having the high ability of adaptation to wide range of environmental conditions. This study is based on measurements on embryonic chamber and test diameter of Palorbitolinalenticularis. The specimens were collected from three surface sections which are arranged in east-west direction.Our data show that, depth of environment controls the diameter of embryonic chamber and size of the test. Furthermore, size of embryonic chamber increases through time during the Late Barremian to Early Aptian. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palorbitolina lenticularis
  • Tethys Basin
  • Barremian-Aptian
  • Biometric Data