محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، پژوهشکده اکتشافات و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

5 دکترا، شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران

چکیده

سازند ایلام (سانتونین- کامپانین) یکی از مخازن مهم گروه بنگستان در حوضه نفتی زاگرس است. این سازند در میدان سیری الوند در خلیج فارس با ستبرای 130 متر از سنگ‌های آهکی  تشکیل شده است. در این پژوهش ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسی‌مقاطع نازک 8  ریزرخساره در 4 مجموعه رخساره‌ای شناسایی شد که در یک محیط رسوبی رمپ کربناتی هموکلینال برجای گذاشته شده‌اند. بر اساس مطالعات سنگ‌نگاری، مهم‌ترین فرایندهای دیاژنزی که در این سازند مشاهده شد عبارتند از: آشفتگی زیستی، سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، استیلولیتی شدن، پیریتی شدن و تشکیل شکستگی‌ها. مهم‌ترین سیمان‌های مشاهده شده در این سازند شامل سیمان تیغه‌ای، سیمان هم‌بعد ریزبلور، سیمان دروزی، سیمان بلوکی درشت بلور و سیمان سین تکسیال هستند. بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی منجر به شناسایی 4 سکانس رسوبی رده سوم برای سازند ایلام شد که همگی به مرز سکانسی نوع اول ختم می‌شوند. در نهایت رخساره‌ها و شدت فرایندهای دیاژنزی در هر سکانس مورد  بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional Environment, Diagenesis and Sequence Stratigraphy of Ilam Formation in Siri Alvand Oilfield

نویسندگان [English]

  • M Khanjani 1
  • S.R Moussavi-Harami 2
  • H Rahimpour-Bonab 3
  • M.R Kamali 4
  • A Chehrazi 5
1 Ph.D., Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Exploration and Production Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
5 Ph.D., Iranian Offshore Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Santonian – CampanianIlam Formation is one of the major reservoirs of Bangestan Group in the Zagros petroliferous basin. In the Siri Alvand Oilfield located in the Persian Gulf this formation with a total thickness of 130 m, consists of limestone. In this study, microfacies, depositional environments, diagenetic processes and sequence stratigraphy of the Ilam Formaton in Siri Alvand oilfield was studied. Based on thin sections studies, 8 microfacies and 4 facies associations were identified that  deposited in a homoclinal carbonate ramp environment. On the basis of petrographic studies, the main diagenetic processes affected these rocks include bioturbation, cementation, dissolution, dolomitization, stylolitization, pyritization and fracturing. The most important cement types in this formation are bladed calcite, fine equant calcite, drusy mosaic calcite, coarse blocky calcite and syntaxial calcite overgrowth. Sequence stratigraphic studies led to recognition of four third order depositional sequences in the Ilam Formation that all of them terminated to the type 1 sequence boundary. Finally, facies and diagenetic processes intensity were studied in each sequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Formation
  • Siri Alvand Oilfield
  • Sedimentary model
  • Diagenesis
  • Sequence Stratigraphy