پالئواکولوژی و محیط دیرینه نهشته‌های تریاس پسین ایران با تأکید بر یافته‌های جدید در برش دیزلو (شمال اصفهان)، بر اساس حضور مرجان‌های اسکلراکتینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سازند نایبند در شمال اصفهان به بخش‌های گلکان (تناوب ماسه‌سنگ و مارن)،  بیدستان (ماسه‌سنگ و آهک ریفی)، حوض شیخ (تناوب ماسه‌سنگ و مارن)، حوض‌خان (آهک ریفی با میان‌لایه‌هایی از مارن) و قدیر (تناوب ماسه‌سنگ و مارن) قابل تفکیک است. بخش‌های بیدستان و حوض‌خان به صورت لایه کلیدی (آهک‌های ریفی مرجانی- اسفنجی) در منطقه گسترش دارند. در بخش‌های بیدستان و حوض‌خان (سازند نایبند) رشد و گسترش ریف‌های مرجانی چشمگیر است.12 جنس و 31 گونه از مرجان های اسکلراکتینا شناسایی شد که شامل خانواده‌های Reimaniphylliidae , Coryphylliidae, Margarophylliidae, Astraeomorphidae, Cyclophyllidae  Pamiroseriidae,  Actinastraeidae, Stylophyllidae, هستند. با توجه به شواهد صحرایی، آزمایشگاهی، اندازه مرجان‌ها و تخریب دیواره آنها می‌توان حدس زد که مرجان‌های اسکلراکتینا در برش دیزلو در زیر قاعده امواج طوفانی (حدود 20 متری) زندگی می‌کرده‌اند. ریخت‌شناسی مرجان‌های اسکلراکتینای دریای تریاس پسین (شمال اصفهان) نشان‌دهنده شرایط نامناسب زندگی آنها و محیط پر انرژی است. مرجان‌های سازند نایبند برش دیزلو، نقش مهمی را در بازسازی شرایط حاکم بر محیط دیرینه ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palaeoecology of Late Triassic Deposits, in Dizlu Section North of Isfahan, Central Iran based on Scleractinian Corals

نویسندگان [English]

  • M Mannani 1
  • M Yazdi 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Iran
2 Professor, Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Nayband Formation in North of Isfahan includesfive Members: 1- Gelkan Member (marl and sandstone), 2- Bidestan Member (sandstone and reefal limestone), 3- Howz- e- Sheikh Member (marl and sandstone), 4- Howz- e- Khan Member (marl and reefal Limestone) and 5- Qadir Member (marl and sandstone). The biostromal limestones of Bidestan and Howz-e- Khan Members represent a typical known key bed in North of Isfahan. In Bidestan and Howz-e- Khan Members (Nayband Formation), coral reefs grow up and their distribution are significant in the biostromal limestone of Bidestan and Howz-e- Khan Members of Nayband Formation.Twelve genera and 31 species of Scleractinian corals were recognized in the sereefal members. They included: Reimani phylliidae, Margarophylliidae, Coryphylliidae, Cyclophyllidae, Astraeomorphidae, Pamiroseriidae, Stylophyllidae and Actinastraeidae families. According to the field observations and evidences, laboratory studies and analysis, measurements of the coral size and the destroyed epitecha of the corals, it could beguessed that Scleractinian corals survive below the storm wave base (about 20 meters depth) but they tolerated many storms. Morphology of Scleractinian corals of Late Triassic sea (North of Isfahan) indicates in adequate living conditions and high energy environment. Corals have major role in reconstruction of Paleoenviroment of the Late Triassic units of the North of Isfahan (Nayband Formation) in Dizlu section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palaeoecology
  • Scleractinan
  • Nayband
  • Late Triassic
  • Central Iran