اکتشاف کرومیت با استفاده از آنالیز داده‌های مغناطیس‌سنجی هوایی 1:50000 آبدشت، اسفندقه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با ردیابی کانی‌های مغناطیسی همراه با کرومیت می‌توان ذخائر کرومیت را پی‌جویی کرد. کرومیت خود فاقد خاصیت مغناطیسی است ولی از نظر ژنتیکی رابطه نزدیکی بین کرومیت و منیتیت وجود دارد. با توجه به این امر و اختلاف مغناطیسی کرومیت با سنگ‌های در برگیرنده، سعی بر این بود تا با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی، ذخائر کرومیت برگه 1:50000 آبدشت مورد پی‌جویی قرار گیرد. در بررسی داده‌های ژئوفیزیک هوایی منطقه با اعمال فیلترهای دیجیتال برگردان به قطب، مشتق اول و دوم، سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو بر روی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی، توده‌های مغناطیسی دیده شده در منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی این نقشه‌ها و مقایسه آنها با کانسارهای کرومیت منطقه یک الگوی مغناطیسی حاصل شد. زمین‌شناسی منطقه، به‌ویژه مجموعه‌های افیولیتی و اولترامافیک و مناطق دارای کرومیت، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل با الگوی مغناطیسی مقایسه شد و با توجه به نقشه‌ مشتق قائم و ادامه فراسو، در کل برگه آبدشت 25 منطقه برای اکتشافات تفصیلی و برداشت‌های زمینی پیشنهاد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chromite Exploration by Using of the Air Born Magnetic Data Analysis of 1: 50000 Abdasht, Esphandeghe, Kerman Province

نویسندگان [English]

  • M.R Shayestehfar 1
  • M Mohammadi 2
  • A Rezaei 3
  • H Ranjbar 4
1 Associate Professor, Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 M.Sc., Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Ph.D. Students, Department of Mining Engineering, Amirkabir University of Technology(AUT), Tehran, Iran
4 Professor, Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

With detection of the magnetic minerals along with the chromite, it is possible to prospect the chromite deposits. Chromite has no magnetic properties but from the genetic aspects, there is a close relation between chromite and magnetite. With this respect and the magnetic differences of chromite minerals with the country rocks, the effort was to prospect the chromite mineralization of 1: 50000 Abdasht sheet by the use of air born geophysical data. In the study of the geophysical air born of the area, the observed magnetic piles in the area has been investigated by using of the digital filters of reduce to pole, first and second derivations, analytical signals and upwards continuation on the map of the magnetic field of the total intensity. With the study of these maps and compare them with the area, especially ophiolite and ultramafic bodies and chromite-included areas have been studied and the final results are compared with the magnetic pattern and with respect to the maps of the vertical derivation and upwards continuation, 25 areas for the detailed exploration and field sampling area suggested in the entire sheet of the Abdasht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromite
  • Air Born Magnetometry
  • Reduce to Pole
  • Vertical Derivation
  • Abdasht