ارزیابی کارایی روش‌های نسبت فراوانی، آماری دو متغیره Wi و Wf در تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

چکیده

در طی چنددهه اخیر، پژوهشگران زیادی نقشه‌های حساسیت به زمین‌لغزش را با استفاده از روش‌های مختلف شامل روش‌های احتمالاتی (نسبت فراوانی)، تحلیل سلسله مراتبی، دو متغیره، چند متغیره، رگرسیون لجستیک، منطق فازی و شبکه‌های عصب مصنوعی تهیه کرده‌اند. هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت به رخداد زمین‌لغزش حوزه آبخیز وازرود واقع در استان مازندران است که با استفاده از سه روش نسبت فراوانی (FR)، دو متغیره آماری ارزش اطلاعاتی (Wi) و وزن‌دهی به فاکتورها (Wf)، و با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش‌های سنجش از دور به انجام رسید. حوزه آبخیز کوهستانی وازرود حساسیت زیادی به رخداد زمین‌لغزش داشته و تاکنون خسارات متعددی ایجاد کرده و تهدیدهای آن در آینده ادامه دارد. برای کاهش خسارات این پدیده، ارزیابی علمی این نواحی حساس به رخداد زمین‌لغزش ضرورت دارد. بنابراین، نواحی حساس به رخداد زمین‌لغزش با استفاده از سه روش پهنه‌بندی، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این سه روش با استفاده از سطح زیر منحنی ویژگی‌های عامل نسبی (ROC) مورد اعتبارسنجی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرایند اعتبارسنجی نشان داد که مقدار سطح زیرمنحنی ROC در روش وزن‌دهی به فاکتورها (Wf) برابر با 962/0 همراه با خطای استاندارد 002/0 بوده و نسبت به دیگر روش‌ها پیش‌بینی بهتری در رخداد زمین‌لغزش‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Frequency Ratio, Bivariate (Wi), and (Wf) Methods of Landslide Susceptibility Mapping, A Case Study: Vazroud Watershed, Mazandaran Province, N Iran

نویسندگان [English]

  • K Solaimani 1
  • J Zandi 2
  • M Habibnejad 1
1 Professor, Department of Watershed Management, College of Natural Resources Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Watershed Management, College of Natural Resources Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Over the last few decades, many studies have been resulted in landslide susceptibility maps using different techniques including the probability method (frequency ratio), the Analytical Hierarchy Process (AHP), bivariate, multivariate, logistic regression, fuzzy logic and artificial neural network (ANN). This study aimed to evaluate the susceptibility of the occurrence of landslides in the Vazroud watershed located in MazandaranProvince, north of Iran. The achieved results were based on three methods of frequency ratio model, statistical index (Wi) and weighting factor (Wf), which integrated to Geographical Information System (GIS) and remote sensing techniques. Vazroud as mountainous watershed morphologically is with increasing occurrence of landslides and it caused many failures of the mass movement, which seem continues now. In order to reduce the effects of this occurrence, it is necessary to scientifically assess the area where are susceptible to the landslide. For this reason, landslide susceptible areas were mapped and the landslide occurrence parameters were analyzed using three different methods. The results of these analyseswere confirmed using the relative operating characteristics curve (ROC). The validation process showed that the value for the area under the ROC curve for the Wf method was found to be 0.962, with an estimated standard error of 0.002 and is better in prediction than the other methods of frequency ratio and the statistical index (Wi) model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Frequency Ratio Model
  • Bivariate Statistic
  • GIS