مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

مطالعات کانی‌شناسی و درجه آزادی از مهم‌ترین متغیرهای مورد استفاده در انتخاب روش جدایش است. در این مطالعه ویژگی‌های انواع مختلف کانی‌های موجود درکانسنگ فلورین شناسایی و روش‌های مناسب برای پیش‌فرآوری و فرآوری پایانی ارائه شد. ویژگی‌های کانسنگ با مطالعات میکروسکوپی، XRF، XRD و تجزیه شیمیایی تعیین و ترکیبات کانی‌شناسی بر پایه تجزیه شیمیایی و مطالعات میکروسکوپی و همچنین مشخصات بافت مانند ابعاد ذرات، توزیع ذرات کانی باارزش، وضعیت کانی‌های درگیر و وضعیت کانسنگ مشخص شد. بر پایه بررسی‌های انجام یافته این کانسنگ شامل: فلورین (52/40%)، کلسیت (24%)، کوارتز (20%)، اسمیت‌زونیت (8%)، گالن (2%)، کانی‌های رسی (3%)، باریت (1%) و گوتیت (6/0%) است و فاز کربناتی به دو شکل کلسیت درشت‌بلور و میکرایتی تا میکرواسپارایت دیده شد. کوارتز به‌شکل ریزبلورین و اکسیدهای لیمونیت و گوتیت به شکل لکه‌های 20 تا 30 میکرونی در درون کوارتز تشکیل شده است. درجه آزادی نمونه پس از خردایش در فراکسیون‌های ابعادی مختلف، با روش میکروسکوپی تعیین و بر پایه آن درجه آزادی فلورین (100 میکرون)، کلسیت (100 میکرون) وکوارتز (90 میکرون) و همچنین درگیری کانی کوارتز و کلسیت با فلورین در ابعاد 100 مش (150 میکرون) به ترتیب 36 و23 درصد است. در پایان روش ثقلی در ابعاد600 - 425+ میکرون به عنوان روش پیش فرآوری و فلوتاسیون در ابعاد 150- 75+ میکرون به عنوان روش پایانی فرآوری انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogical and Liberation Studies of Pachemina Fluorite Ore, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • H Khorrami 1
  • B Rezai 2
  • A Amini 3
  • F Mossavari 3
1 M.Sc. Student, Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 M.Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mineralogical and liberation studies are the most important parameters used in the selection of separation. An investigation was carried out to identify the various types of minerals present in fluorite ore and to determine the suitability of the methods for its preconcentration and final concentration. The sample has been evaluated and characterized by ore microscopy, x-ray diffraction, chemical analysis and also approximate mineralogy based on chemical analysis and Microscopic studies and also the texture characteristics such as grain size, Situation of infor locked particle  and  their arrangement in the ore body were also investigated. According to surveys conducted this ore contains of fluorite (40.52%), calcite (24%), quartz (20%), smitsonite (8%), galena (2%), clay minerals (3%), barite (1%) and goethite (0.6%). Carbonate phases is  two parts sparry calcite, micrite to microsparate piece has been observed. Quartz, in the form of microcrystalline with limonite and goethite oxide of stained has been observed. The liberation degrees of crushed ore in different size fractions was estimated by the Counting method of showed that for fluorite (1000 μm), Calcite (100 μm) and quartz (90 μm) of fluorite in size 100 mesh (150 μm) with quartz (36%) and calcite (23%)  were determined. The size fraction of  -600, +425, can be assessed for gravity concentration as a preconcentration process and for the size fraction -150,+75 μm  for flotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralogical and liberation studies
  • Texture characteristics
  • Situation of infor locked particle
  • Preconcentration
  • froth flotation