تفسیر نتایج تحلیل فاکتوری داده‌های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه‌ای با کمک داده‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی در منطقه کوه‌شاه، بیرجند، خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف این مطالعه پردازش داده‌های خام رسوبات رودخانه‌ای با روش‌ تحلیل فاکتوری و تفسیر و انطباق نتایج با شواهد زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی است. تمایز بالای عامل سوم تحلیل فاکتوری برای عناصر طلا، مولیبدن و تنگستن و انطباق مناطق بی‌هنجار عامل سوم با بی‌هنجاری‌های طلا، مناطق دارای بیشترین میزان سولفید اولیه و اکسیدآهن ثانویه و مناطق دارای دگرسانی‌‌های سریسیتی و سیلیسی در منطقه، نشان‌دهنده آن است که عامل سوم تحلیل فاکتوری به‌عنوان مؤلفه کانه‌زایی در منطقه است.جایگاه زمین‌ساختی مناسب، وجود توده‌های نفوذی نیمه‌ژرف با ترکیب حدواسط، فعالیت ماگمایی با ماهیت کالک‌آلکالن و اکسیدان، حضور بی‌هنجاری‌های طلا در سطح منطقه و کانی‌سازی به‌شکل دانه‌پراکنده در متن سنگ و رگچه‌های سولفیدی به همراه اکسید‌های آهن ثانویه فراوان، شرایط لازم برای کانه‌زایی نوع پورفیری و اپی‌ترمال طلا را در منطقه ایجاد کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interpretation of Factor Analysis Results of Stream Sediment Geochemical Data by Utilization of Geological, Alteration and Mineralization Data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan

نویسندگان [English]

 • M Abdi 1
 • M.H Karimpour 2
 • M.H Zarinkoob 3
1 Ph.D.Student, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, BirJand University,Birjand,Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is processing of raw data by factor analysis method and having interpretation and integration them by geological, alteration and mineralization data. The distinctiveness of third factor of factor analysis for Au, Mo and W and the coincidence of third factor anomalies by gold, high primary sulfide bearing area, secondary iron oxide and sericitic and silicic alterationrevealed that the third factor of factor analysis is the agent of mineralization in the study area. The suitable tectonic setting, shallow depth intrusiveswithintermediate composition, calc-alkalineand oxidant magmatism, anomaly of gold and disseminated mineralization in thehost rock and sulfide veinlet accompanied byabundant secondary iron oxide providedproperconditions for porphyry and epithermal type gold mineralization in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Factor analysis
 • Geochemistry
 • Alteration
 • Mineralization
 • Porphyry
 • Epithermal
 • Kooh-Shah
 • Birjand