چینه‌نگاری سکانسی سازندهای پادها و بهرام در برش باغین (باختر کرمان) بر اساس رخساره‌های سنگی و کنودونتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار، دانشکدهء علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

توالی‌های رسوبی آواری و کربناتی سازندهای پادها و بهرام به ترتیب به سن ژیوتین پسین- فراسنین پسین و با مجموعه 126 متر در ناحیه باغین، شهرستان کرمان، در ایران مرکزی به صورت همشیب و تدریجی بر روی یگدیگر قرار دارند. رخساره‌های آواری آن از شیل و ماسه‌سنگ تشکیل شده که در یک محیط ساحلی نهشته شده‌اند. سنگ‌های کربناتی آن شامل دولومیت و سنگ‌آهک بوده و دربردارنده رخساره‌های پهنه کشندی (جزر و مدی)، لاگون، سد و دریای باز می‌باشد. براساس مجموعه کنودونت‌ها و براکیوپودهای شناسایی شده، سن ژیوتین پسین- فرازنین پسین برای برش مورد مطالعه تعیین شده است. نتایج حاصل از مطالعات سنگ‌نگاری نشان می‌دهد که این رسوبات در یک سکوی (پلاتفرم) کربناتی کم‌ژرفا از نوع رمپ نهشته شده‌اند. بررسی چینه‌نگاری سازند بهرام در منطقه مورد مطالعه به شناسایی 3 سکانس رسوبی رده سوم انجامیده است که این سکانس‌ها با توجه به ریز رخساره‌ها و کنودونت‌ها شامل موارد زیر است. نخستین سکانس با پیشروی در قاعده Lower falsiovalis-Upper falsiovalis zone آغاز می‌شود (TST)، با ادامه پیشروی، به بیشینه سطح غرقابی (mfs) که رخساره باندستون مرجانی در محیط سد است، می‌رسد و سپس توسط پاراسکانس‌های HST مربوطه دنبال می‌شود. دومین سکانس از Transitans-punctata zone آغاز می‌شود و سرانجام، پاراسکانس‌هایTST  با رخساره اایید گرینستون (در محیط سد)، به بیشینه سطح غرقابی(mfs)  در Lower rhenana zone رسیده و پایان می‌یابد و توسط پاراسکانس‌های HST دنبال می‌شود. سومین سکانس رسوبی در قاعده Upper rhenana -?linguiformis zone آغاز می‌شود، بیشترین سطح غرقابی (mfs) آن در میانه‌های Upper rhenana -?linguiformis zone است و با رخساره اسپیکولیت وکستون (در محیط دریای باز) مشخص می‌شود,و توسط پاراسکانس‌های HST دنبال می‌شود.  این سکانس‌ها به وسیله مرزهای سکانسی از نوع SB2 وSB1  محدود می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequence Stratigraphy of Padeha and Bahram Formations in Baghin Section (West of Kerman) based on Lithofacies and Conodontfacies

نویسندگان [English]

  • Z Khosravi 1
  • S.M Hosseini-Nezhad 2
1 M. Sc., School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor, School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The carbonate and terrigenous sedimentary sequence of the Padeha and Bahram formations (late Givetian- late Frasnian) with a total thickness of 126 m have a gradational and conformable contact at Baghin region of W Kerman in Central Iran. The terrigenous facies are mainly consisting of sandstone and shale deposited in the beach environment. The carbonate rocks including dolomite and limestone have tidal flat, lagoon and barrier (shoal) facies. Based on the index conodonts and brachiopods the late Givetian- late Frasnian age is suggested for this studied section. The conclusions of petrographical studies indicated a shallow carbonate platform of ramp type for these sediments. The stratigraphical study of the Bahram formation at the studied area resulted in identifying 3 sedimentary sequences of the third order, which according to the microfacies and conodonts consist of the following items. The first sequence begins with transgression at the base of the Lower falsiovalis – Upper falsiovalis zone (TST), with continuation of transgression, it reaches the maximum flooding level (mfs) indicated by the coral bindstone facies in a shoal environment and then is followed by the relevant HST parasequences. The second sequence begins at transitans – punctata zone, and finally the TST parasequences with ooid grainstone in a shoal environment reaches the maximum flooding level (mfs) at the Lower rhenana zone and ceases, and then is followed by the HST parasequences. The third sedimentary sequence begins at the base of Upper rhenana-? linguiformis zone, its maximum flooding surface (mfs) is in the middle of the Upper rhenana -?linguiformis zone and is identified by the spiculate wackestone facies in an open sea environment, and it is followed by the HST parasequences. These sequences are limited by the sequential boundaries of SB1 and SB2 types. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequence Stratigraphy
  • Conodont
  • Bahram Formation
  • Late Givetian- Late Frasnian
  • Baghin