تحلیل کنترل ساختاری کانسار چاه‌مسی، منطقه میدوک، جنوب خاوری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

کانسار رگه‌ای چاه‌مسی در کمربند مس پورفیری کرمان و در جنوب باختری کانسار مس پورفیری میدوک قرار دارد. در این محدوده مجموعه سنگ‌های آتشفشانی ائوسن با ترکیب حدواسط تا بازی رخنمون یافته است. تحلیل داده‌های ساختاری در محدوده پیرامون کانسار و  مقایسه ساختار در بیرون و درون کانسار نشان می‌دهد که جایگیری رگه اصلی کانسار چاه‌مسی در کنترل ساختاری گسل‌های کششی رخ داده است و رگه‌های فرعی در ارتباط با گسلش‌های کششی-  برشی پس از  فاز گسلش اصلی جایگیری کرده‌اند. گسل‌های کششی-  برشی در جایگیری رگه اصلی نقشی نداشته و تنها سبب جابه‌جایی بر روی سطوح شکستگی‌های پیشین شده‌اند و این نوع گسل‌ها از نوع درزه‌های گسل‌خورده هستند. در ارتباط با گسلش اصلی مسبب کانه‌زایی رگه‌ای ساختاری مانند ساخت باقلایی، گسل سنگ‌های چسبیده و غیر چسبیده در پهنه خرد‌شدگی گسلش به‌همراه نشانه‌های مرتبط با مؤلفه‌های جنبشی، نقش گسلش عادی را در جایگیری کانسار چاه‌مسی نشان می‌دهند. نقشه ارزیابی مقاومت ویژه نشان می‌دهد که جایگیری این کانسار در  یک پهنه گسلی رخ داده است. نتایج تحلیل ساختاری در این کانسار نشان می‌دهد که حفاری اکتشافی باید بر پایه تحلیل ساختاری شکستگی‌ها و گسل‌ها و رگه‌ها طراحی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Structural Control on Chahmesi Deposit, Miduke Area, SE Iran

نویسندگان [English]

  • Sh Shafiei 1
  • M Ghiyasi 2
1 M.Sc., Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 M.Sc., Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Chahmesi vein type deposit in the Kerman porphyry copper belt is located in the southwest of the Miduk porphyry copper deposit. The complex of Eocene volcanic rocks outcropped in this area. Analysis of structural data in outside of Chahmesi deposit and comparison of structures in outside border with structures within this deposits reveals that the emplacement of main vein of this deposit has occurred in relationship to the extensional faults and the minor veins have located in related to the extensional-shear faults after the phase of main faulting.The extensional-shear faults had no effect on the emplacement of main vein and just caused a displacement of previously fractures. In the other hand these faults are faulted joints. The structures such as, pinch& swell structure , cohesive and incohesive fault rocks in crash zone and in addition the related symptoms with kinematic components shows the role of normal faulting in the emplacement of Chahmesi deposit. The map of specific resistivity shows that the emplacement of this deposit has occurred in a fault zone. The result of this study emphasizes. that the exploratory drilling should be designed based on structural analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural control
  • Chahmesi Deposit
  • Kerman Porphyry Copper Belt
  • Iran