جدایش بی‌هنجاری‌های عناصر، بر پایه داده‌های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

کانسار مس پورفیری کهنگ در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، در شمال خاوری اصفهان قرار دارد. در پیرامون کانسار، سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن با دامنه‌ای از ترکیب بازالتی، تراکی‌آندزیتی تا داسیتی برونزد دارند. توده‌های نیمه‌ژرف و نیمه‌آتشفشانی گرانیتوییدی، عامل دگرسانی و کانی‌سازی، در چند ضربان ماگمایی از الیگوسن تا میوسن، در مجموعه سنگ‌های ائوسن جایگزین شده‌اند. این توده‌ها ترکیب مونزودیوریت، کوارتزدیوریت، گرانودیوریت تا گرانیت و بافت پورفیروییدی دارند. پهنه‌های دگرسانی و کانی‌سازی، به‌صورت کلاسیک در این کانسار گسترش دارند. نمونه‌برداری سطحی از خاک، به طور سیستماتیک با شبکه‌بندی منظم در نیمرخ‌هایی به فاصله 50 متر و نمونه‌برداری در طول نیمرخ‌هایی به فاصله 25 متر صورت پذیرفت. 2564 نمونه به روش ICP-OES تجزیه 43 عنصری شدند. در نقشه‌های بی‌هنجاری ژئوشیمیایی عملکرد همزمان گسل‌ها به همراه دیگر ساختارهای زمین‌ساختی، شرایط آب‌و‌هوایی، دگرسانی و فرسایش در ظهور این بی‌هنجاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچون بی‌هنجاری‌های لیتو‌ژئوشیمیایی در این پژوهش نیز، بیشترین مقدار پراکندکی مس در خاور و مرکز منطقه، طلا در باختر و مرکز منطقه و مولیبدنیم در هر سه بخش منطقه به چشم می‌خورد که بازتابی از دقت نمونه‌برداری از خاک برجا و درستی و دقت تجزیه دستگاهی در انطباق با پهنه‌های دگرسانی و کانی‌سازی در این کانسار است. در نمودارهای همبستگی عناصر، همبستگی مناسبی میان دو عنصر مس و طلا دیده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anomaly Separation of Elements, Based on the Surface Soil Geochemical Data in Kahang Porphyry Copper – NW of Esfahan

نویسندگان [English]

  • H Harati 1
  • A Khakzad 2
  • N Rashidnejad Omran 3
  • H Asadi Harouni 4
  • S.J Javad Moghaddassi 5
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Mining, Esfahan Industrial University, Esfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Geology, Tehran Payam-e-noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The kahang Copper porphyry deposit on Urumieh-Dokhtar magmatic arc, is located in NE of Esfahan. Around of this deposit, Eocene volcanics and pyroclastic rocks ranging in composition from basaltic trachy-andesitic to dacitic are exposed. Granitoids subvolcanic and volcanoplutonic, the causes of alteration and mineralizaton, replacement in Eocene rocks assemblage in afew puls from Oligocene to Miocene. This plutons ranging in composition from monzodiorite quartzdiorite granodiorite to granite with porphyroeidal texture. Alteration and mineralization is classically developed in this deposit. Samples from surface soil were collected in 50m profiles gridding which the distance samplings in along the profile are 25m. The total numbers of samples are 2564 which are analyzed by ICP-OES method for 43 elements. In geochemical anomaly maps, activating of faults with another tectonic factors, environmental conditions alteration and erosion in moving and concentration this anomaly are illustrated. Same as the litho geochemical anomalies the most amount distribution of Cu in the eastern and center of the region, Au in the west and center and Mo in all three region are depicted. In elemental correlation graphs suitable correlation is for Copper and Gold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemical anomalies
  • Frequency distribution
  • Anomaly maps
  • Kahang copper porphyry deposit
  • NE of Esfahan