مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه رسوبات سیستم پرمین در ایران مرکزی (ناحیه شیرگشت)، برش چینه‌شناسی کوه باغ ونگ مورد بررسی قرار گرفت. برش باغ ونگ، در 45 کیلومتری شمال باختری ناحیه طبس و جنوب ناحیه شیرگشت جای گرفته است. در این برش رسوبات پرمین (سازند جمال) به ستبرای 270 متر با ناپیوستگی همشیب روی سازند سردر قرار گرفته است. سپس رسوبات تریاس پیشین (سازند سرخ شیل)، روی چینه‌های پرمین پسین (سازند جمال) قرار گرفته است. 124 نمونه به‌طور سیستماتیک از لایه‌های مختلف برش باغ ونگ برداشت و پس از مطالعه دقیق فسیل‌شناسی 41 جنس و 48 گونه از روزن‌بران و 10 جنس و 12 گونه از جلبک‌ها شناسایی شد. در این مطالعه سن زمین‌شناسی زیرواحدهای 1و2 سازند جمال (بخش باغ ونگ) با توجه به فسیل‌های شاخص آن به آشکوب مرگابین پیشین نسبت داده شد. همچنین در مطالعه زیست‌چینه‌ای این برش، فسیل‌های شاخص از انواع فوزولینیدا دیده شد که از میان آنها زیست‌زون‌های تجمعی زیر انتخاب و با زیست‌زون‌های جهانی پیشنهاد شده توسط Leven (1975) و Ishii (1975) همخوانی داده شد.
ParadunbarulaGeinitzina Assemblage Zone (Murgabian),
Dagmarita Paraglobivalvulina Assemblage Zone (Dzhulfian),
Colaniella Reichelina Assemblage Zone (Changxingian).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Permian system in Baghvang section S. Shirgesht area (Central Iran)

نویسندگان [English]

  • M.R Partoazar 1
  • B Hamdi 2
  • S.A Aghanabati 3
1 Ph.D., Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor,Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foraminiferal contents of the Permian strata of the Kuh-e Baghvang in central Iran has been investigated. The section is located some 45Km Northwest of Tabas and south of Shirgeshtvillage. The Permian deposits of the Jamal Fm. with a thickness of 270 meters are underlain by the Sardar Fm. disconformably and in turn overlain by the Lower Triassic deposits of Sorkh shale Formation. A total of 124 rock samples have been systematically taken from various layers for an accurate biostratigraphic study. Forty one genera and 48 species of Foraminifera and 10 generaand 12 species of Algae have also been determined through this study. According to the index fossils, geochronology of Member 1 and Member 2 of the Jamal Fm. is attributed to Early Murgabian. Moreover, according to the biostratigraphic study, some index fossils of Fusulinidae have been recorded and the following assemblage zones have been differentiated which are equivalent to international biozones of Leven(1975 and Ishii (1975).
Paradunbarula – Geinitzina Assemblage Zone (Murgabian)
Dagmarita – Paraglobivalvulina Assemblage Zone (Dzhulfian)
Colaniella – Reichelina Assemblage Zone (Changxingian).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BaghvangSection
  • Permian System
  • Baghvang Member
  • Jamal Formation