نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در لرزه‌شناسی اکتشافی نشانگرهای طیفی لحظه­ای مانند بسامد مرکزی، بسامد ریشه میانگین مربعات (rms) و پهنای باند که بیشتر برای توصیف خواص وابسته به بسامد سنگ­ها به­کار گرفته می­شوند از نقشه زمان- بسامد (طیف­نما)  قابل استخراج هستند. این نشانگرها با استفاده از نظریه احتمال تعریف می­شوند. طیف­نما را می­توان از روش­های تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)، تبدیل موجک پیوسته (CWT) و تبدیل موجک پیوسته زمان- بسامد (TFCWT) به­دست آورد که روش­هایCWT  و TFCWT نیازی به انتخاب پنجره زمانی که برای روش STFT ضروری است، ندارند و در مقابل، تفکیک­پذیری زمان- بسامد بهتری نسبت به STFT دارند. در این پژوهش با استفاده از روابط ریاضی، روشی ارائه شده است که نشانگرهای طیفی لحظه­ای را از نقشه زمان- مقیاس (مقیاس­نما) محاسبه می­کند که این نشانگرها شبیه نشانگرهای به­دست آمده از طیف­نمای TFCWT هستند، با این تفاوت که در اینجا دیگر نیازی به تبدیل مقیاس­نما به طیف­نما که زمان محاسبات را طولانی­تر خواهد کرد، نیست.

کلیدواژه‌ها

Abry, P., Goncalves, P. & Flandrin, P., 1993- Wavelet-based spectral analysis of 1f processes: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 3, 237–240.
Barnes, A. E., 1993- Instantaneous spectral bandwidth and dominant frequency with applications to seismic reflection data: Geophysics, 58, 419–428
Bradford, J. H., 1999- characterizing shallow aquifers with wave propagation based geophysical techniques: Ph.D. dissertation, Rice University.
Bradford, J. H. & Wu, Y., 2007- Instantaneous spectral analysis: Time-frequency mapping via wavelet matching with application to contaminated site characterization by 3DGPR: The Leading Edge, 26, 1018–1023.
Castagna, J. P., Sun, S. & Seigfried, R. W.,  2003- Instantaneous spectral analysis: Detection of low-frequency shadows associated with hydrocarbons: The Leading Edge, 22, 120–127.
Cohen, L., 1995- Time-frequency analysis: Prentice-Hall, Inc.de Voogd N., and H. den Rooijen, 1983, Thin-layer response and spectral bandwidth: Geophysics, 48, 12–18.
Hlawatsch, F. & Boudreaux-Bartels, G. F., 1992- Linear and quadratic time-frequency signal representations: IEEE Signal Processing, 9, 21–67.
Mallat, S., 1999- a wavelet tour of signal processing, 2nd ed.: Academic Press Inc.
Papoulis, A., 1984- Probability random variables and stochastic processes: McGraw-Hill Book Co.
Partyka, G., Gridley, J. & Lopez, J., 1999- Interpretational applications of Spectral decomposition in reservoir characterization: The Leading Edge, 18, 353–360.
Peyton, L., Bottjer, R. & Partyka, G., 1998- Interpretation of incised valleys Using new 3-D seismic techniques: A case history using spectral decomposition and coherency: The Leading Edge, 17, 1294–1298.
Sinha, S., Routh, P. S. & Anno, P. D.,  2009- instantaneous spectral attributes using scales in continuous-wavelet transform: Geophysics, 74, no. 2, P137–P142.  
Sinha, S., Routh, P. S., Anno, P. D. & Castagna, J. P., 2005- Spectral decomposition of seismic data with continuous-wavelet transform: Geophysics, 70, no. 6, P19–P25.
Torrence, C. & Compo, G. P., 1998- a practical guide to wavelet analysis: Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 61–78.