زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برش مطالعه‌شده در باختر طبس، بلوک کلمرد و کوه‌های راهدار قرار دارد. سازند چیلی (گروه خان) بیشتر از سنگ‌آهک ماسه‌ای، سنگ‌آهک و دولومیت تشکیل شده است که به‌وسیله ناپیوستگی فرسایشی از سازند پده به سن کربنیفر پیشین و افق لاتریت و بوکسیت از سازند سرتخت (Late Yakhtashian-Early Murgabian) جدا می‌شود. در این مطالعه 6 جنس  و 19 گونه از فوزولین‌ها شناسایی شد که به دو زیست زون Perigondwania pamirensis Zone  به سن ساکمارین پسین (Late Sakmarian) و Chalaroschwagerina vulgaris Zone به سن یاختاشین پیشین (Early Ykhtashian) تقسیم شدند. زیست‌زون‌ها و فوزولین‌های شناسایی‌شده قابل مقایسه با مجموعه کالاکتاش (Kalaktash Assemblage) معرفی‌شده از نواحی پامیر مرکزی، کاراکوروم، افغانستان، عمان و جنوب تبت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lower Permian Fusulinids Biostratigraphy in Chili Formation (Member of Khan Group) in the Kalmard Area, Eastern Central Iran (Rahdar Section)

نویسندگان [English]

  • H. Yarahmadzahi 1
  • M. N. Gorgij 2
  • S. A. Aghanabati 3
  • A. Saeidi 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, North -Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Ph. D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The studied section is located west of Tabas (Rahdar Mountion) in the Kalmard Block. The newly named Chili formation, as the first rock unit of the Khan group consist mainly of arenacous limestone, limestone and dolomite and has disconformity contact with underlying lower carboniferous deposits (Padeh formation) and overlying late Yakhtashian-Early Murgabian (Sartakht formation) bauxite and laterite horizon,in this study 6 genus and 19 species of Fusulinids were recognized which could be grouped in two Biozones. The first biozone correspond to Perigondwania pamirensis Zone belonging to Late Sakmarian. The second one is comparable with Chalaroschwagerina vulgaris Zone of Early Yakhtashian age. The mentioned biozone is fairly comparable with Kalaktash assemblage already reported from Central Pamir,Karakorom, Afghanestan and south Tibet regions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Permian
  • Fusulinids
  • Central Iran
آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 620 صفحه.
اصلی، م.، 1389- آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی بخش A گروه خان (سازند چیلی) در برش تنگال مختار، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 144 صفحه
دهقانی، د.، 1389- آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند خان در ناحیه کلمرد (برش گدار گچال)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 144 صفحه.
راحت دهمرده، ع.، 1387- آنالیز رخساره­ای، محیط رسوبی و چینه­نگاری سکانسی بخشD سازند گچال در برش گدار گچال، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 144 صفحه.
شیخ الاسلامی، م.، 1378- نقشه زمین­شناسی رباط­خان، مقیاس 100000 :1، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Aghanabati, A., 1977- Etude geologigue de la region de Kalmard (W. Tabas). Geological Survey of Iran,Report No.35, p. 230.
Angiolini, L., Stephenson, M. H. & Leven, E. Ja., 2006- Correlation of the Lower Permian Surface Saiwan Formation and Subsurface Haushi Limestone, Central Oman, GeoArabia 11 (3), 17–38
Arefifard, S. & Davydov, V. L., 2004- Permian in Kalmard,Shotori and Shirgesht Areas, Central–Eastern Iran, Permophiles, 44, 28–32
 Davydov, V. I. & Arefifard, S., 2007- Permian Fusulinid Fauna of Peri-Gondwanan Affinity from the Kalmard Region, East-Central Iran and Its Significance for Tectonics and Paleogeography, Palaeontologia Electronica 10 (2), 1–40
Gorjunova, R. V., 1975- Permskie mshanki Pamira (Permian Bryozoans from the Pamirs), Moscow: Nauka.
Kahler, F., 1977- Fusulinids from the Mediterranean and  Iranian area. NEUES Jahrbuch fuer Geologie und Paleontologie, 4:199-216.
Leven, E. Ja. & Gorgij, M. N., 2007- “Fusulinids of the Khan Formation (Kalmard Region, Eastern Iran) and Some Problems of Their Paleobiogeography,” Russian J. Earth Sci. 9, pp. 1–10 .
Leven, E. Ja. & Gorgij, M. N., 2009- Section of Permian Depos_ its and Fusulinids in the Halvan Mountains, Yazd  rovince, Central Iran, Stratigr. Geol. Korrelyatsiya, vol. 17, no. 2, pp. 49-67 [Stratigr. Geol. Correlation (Engl. Transl.), vol.17, no. 2, pp. 155-172].
Leven, E. Ja. & Gorgij, M. N., 2011-The Kalaktash and Halvan Assemblages of Permian Fusulinids from the Padeh and Sang_Variz Sections (Halvan Mountains, Yazd Province, Central Iran), Stratigraphy and Geological Correlation, 2011, Vol. 19, No. 2, pp. 141–159.
Leven, E. Ya., 1993- Early Permian fusulinids from the Central Pamir. Revista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 104, 1:3-42.
Leven, E. Ya., 1997- Permian stratigraphy and Fusulinida of Afghanistan with their paleogeographic and paleotectonic implications. In Stevens, C.H. & Baars, D.L. (eds.), Special Paper, Geological Society of America, 316:1-135.
Morikawa, R., 1958- Fusulinids from the Akasaka Limestone (Part 1), Sci. Rep. Saitama Univ. Ser. B 3 (1), 93–130
Schellwien, E., 1909- Monographie der Fusulinen. Teil I: die Fusulinen des russisch-arctischen Meeresgebietes. Paleontographica. Stuttgart, 55:145-194.
Stöcklin, J., Eftekhar-nezhad, J. & Hushmand-zadeh, A., 1965- Geology of the Shotori Range (Tabas area East ran). Geological Survey of Iran, Report No. 3:1-63.