زیست‌چینه‌نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در سروستان (جنوب باختر ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

چکیده

نانو فسیل‌های آهکی ابزاری بسیار مناسب برای تقسیمات زیست‌چینه‌ای به‌ویژه در کرتاسه پسین به شمار می‌آیند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی در منطقه، نانوپلانکتون‌های آهکی در برش جنوب باختر سروستان (سازندهای ایلام و گورپی) مورد مطالعه قرار گرفت. سنگ‌شناسی این سازندها شامل سنگ‌های رسوبی مارن، آهک رسی و شیل است. بر مبنای مطالعات انجام شده 14 خانواده، 22جنس و 39 گونه از نانوفسیل‌های آهکی در برش جنوب باختر سروستان شناسایی و عکسبرداری شد. با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتون‌های آهکی، بازه زمانی برش مورد مطالعه با زون‌هایCC14-CC24  از زون‌بندی استاندارد جهانی Sissingh (1977) همخوانی دارد. بر پایه محدوده چینه‌شناسی گونه‌های شاخص و زیست‌زون‌های مشخص شده، سن برش مورد مطالعه از  Late Coniacian-Early Santonian تا Early Maastrichtian پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous Nannofossils Biostratigraphy of the Ilam and Gurpi Formations in Sarvestan (Southwestern of Iran)

نویسندگان [English]

  • S. Senemari 1
  • Sh. Hasanpour 2
1 Assistant Professor, Department of Mining, Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeyni International University of Qazvin, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Payamnour University of Karaj, Karaj, Iran
چکیده [English]

Calcareous Nannofossils are good tool for biostratigraphy, especially in the Late Cretaceous. With respect to this and due to the lack of any precise paleontological study, the calcareous nannofossils of Ilam and Gurpi Formations were investigated in the Southwestern Sarvestan. These Formations consists of marl, clay limestone and shale. In this study, for the first time, 14 families, 22 genera and 39 species of nannofossils were identified. Based on the information obtained on nannofossils, the section is aged at Late Coniacian-Early Santonian to Early Maastrichtian corresponding to CC14-CC24 zones (Sissingh, 1977).   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Ilam Formation
  • Gurpi Formation
  • Calcareous Nannofossils
  • Sarvestan
درویش­زاده، ع.، 1370- زمین‌شناسی ایران، نشر دانش امروز (وابسته به انتشارات امیرکبیر)، 901 صفحه
 
References
Jalali, M. R., 1971- Stratigraphy of Zagros Basin, National Iranian Oil Company, Exploration and Production Division Report nos. 1249 and 072: 34-36.
Kalantari, A., 1976 - Microbiostratigraphy of the Sarvestan Areas, Southwestern Iran. National Iranian Oil Company, Geological Laboratories, Pub. No.5: 129.
Manivit, H., 1971- Nannofossiles calcaires du Crétacé français (Aptien–Maastrichtien). Essai de biozonation appuyée sur les stratotypes. Doctoral thesis, Université de Paris, 387 pp.
NIOC, 1979-  Geological map of Shiraz; Scale:1:250000, NIOC. Expl.
Perch-Nielsen, K., 1985a- Mesozoic Calcareous Nannofossils. In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K. (eds.) Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Sciences 7Series, Cambridge University. PP. 329-426.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of Calcareous Nannoplankton, Geologie En Mijnbouw, PP. 37-65.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1 S. W. Iran, NIOC. Expl. Div. Tech. Note No. 226