بررسی فرایند تبادل یونی و تغییرات ساختاری کلینوپتیلولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های کانس‌رینایت،آنالسیم، مرلینوییت در شرایط گرمابی تحت تأثیر سیال‌های دارای کاتیون‌های قلیایی (برای اولین بار در جهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، دانشکده مینرال و پتروگرافی، دانشگاه ملی ارمنستان، ایروان، ارمنستان؛ وزارت صنعت و معدن و تجارت، تهران، ایران

چکیده

نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM) روی نمونه های خارج شده از درون اتوکلاو که در شرایط گرمابی (دمای 200 درجه سانتی‌گراد و به مدت 120 ساعت) قرار داشته‌اند نشان‌دهنده تغییر ساختار نمونه‌ها و ایجاد سامانه تبلورهای جدید  و سنتز کانی‌های زئولیتی کانس‌رینایت، آنالسیم و مرلینوییت است. در این پژوهش که محور مطالعاتی آن پهنه زئولیتی دماوند با سن ائوسن در سازند کرج و با شرایط منشأ رسوبی تشخیص داده شد، نمونه‌برداری از کانسار زئولیتی به طور گزینشی، و تجزیه‌‌هایXRFو XRD (نمونه‌های خرد شده) و تهیه مقاطع نازک و آماده‌سازی نمونه‌ها، شستشو با محلول‌های KOH، NaOH و آمونیاک و استفاده از دستگاه‌های هم‌زن مغناطیسی، اتوکلاو، کوره (آون) و خشک کن و ایجاد شرایط گرمابی انجام شد. در پایان مقداری از بلورهای سنتزشده بدون خرد شدن توسط میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی‌های متغیر برای تصویرسازی از بلورها و نوع بلورها و نوع فرم بلور و تجزیه نقطه‌ای با آشکارسازی ED Xray برای تجزیه عنصری مشاهده شد که نتایج مطالعات تغییر فاز انجام‌شده از زئولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های زئولیتی جدید را تأیید می‌کند که با توجه به استفاده از تغییر ساختار زئولیت‌های طبیعی دماوند و سنتز کانی‌های جدید و مدت 70 ساله سنتز زئولیت‌های مصنوعی در آزمایشگاه، می‌تواند به عنوان توجیه فنی و اقتصادی برای یک پژوهش بین‌المللی، دارای اهمیت باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Cancrinite, Merlinoite, Analsyme Zeolite Mineral from Damavand's Natural Clinoptilolite Zeolite Mineral in Hydrothermal Conditions under the Influence of Alkaline Environments (for the First Time in the World)

نویسنده [English]

  • M. Pour Moghadam
Ph.D., National University of Armenia, Faculty of Mineralogy & Petrology, Yerevan, Armenia; Ministry of Industry, Mine & Trade, Tehran, Iran
چکیده [English]

The results of studies of Electronic Microscope (SEM) on the samples which came out of the autoclave, which has been under hydrothermal conditions (200 degrees centigrade and for 120 hours), show changes in structures of samples and create new crystallization system and Cancrinite Zeolit mineral synthesis, analsyme and merlinoit.The orientation of this research was Damavand Zeolite Zone with Eocene Age, located in Karaj, Sazand and was diagnosed with sedimentary genes. Measures, such as selective sampling of Zeolit minerals and XRF & XRD (broken samples), analysis and supplying thin pieces and preparing samples, washing with KOH & NaOH & Ammonia liquids, using magnetic stirring machines, autoclave, furnace and drier, and creating hydrothermal condition was done and finally, with electronic microscope and variable magnification, we watch an amount of synthesized crystals without breaking them, in order to picturing the crystals, type and form of them and point analysis via ED X-ray to elemental analysis. The results of the studies shows confirmation of changes to accomplished phase from natural Zeolit of Damavand  and synthesis of Zeolit minerals that considering using changes of natural Zeolit structure of Damavand  and synthesis of new minerals, with 70 years artificial Zeolits synthesis in labs, as a technical and economical justification for an international research, is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural clinoptilolite
  • Restructuring
  • Electron Microscopy
  • Cancrinite
  • Analsyme
  • Merlinoeite
Barbier, F., Due, G. & Petti Ramel, M., 2000- adsorporation .colliod surface physicochem eng acp 166,153-159.
Barer, R. M., 1982- Hydrothermal chemistry of zeolite.
Boles, J. R., 1972- Composition,optical properties dimensions,and thermal stability of some henlandites group zeolites ,am hineral.
Break, D. W., 1974- zeolite molecular sieves.
Brigatti, M. F., Lugli, C. & Poppi, L., 2000- kinetics of heavy metal and recovery in sepiollite.1999.total 242,179-188.
Burnes, C. A., Class, P. T. & Harding,  I. H., 1999- colliod surface physicochem eng acp 155,63-68.
Faur-brasquet, C., Reddade, Z., Kadirevelu, R. & Le Cloirec, p., 2002- modeling the adsorption of metal ions (cu2+,ni2+,pb2+) onto ACCs .196(1-4),335,365.
Holler, H., 1970- utersuchumegen,ueber diebidug,von,analicymaws,naturalilen silikaten,contrib. .miner petrol.
Ministry of metals and mines,1993- Final repont on zeolite discovery plan and its practical studies in industrial.
Pollard, S. J. T., Fowler, G. D. & Sollar Perry, R., 1992- low cost .sci Total Envior 116,31.
Yavuz, O. & Altunkaynak, Y., 2008- Removal of copper, nickel and kobalt.