زیست چینه نگاری سازند مبارک در برش ولی آباد ، جاده چالوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

سازند مبارک در برش ولی­آباد در کنار جاده کرج - چالوس رخنمون دارد. ستبرای این سازند 5/347 متر است. مرز زیرین این سازند با سازند لالون از نوع ناپیوستگی فرسایشی بوده و مرز زبرین آن با رسوبات منتسب به سازند دزدبند، تدریجی به نظر می­رسد. سازند مبارک در برش مورد مطالعه بر اساس ویژگی­های سنگی به 11 واحد تقسیم شده است. بخش زیرین آن از سنگ آهک ستبر لایه خاکستری تیره و همچنین سنگ آهک مارنی، تشکیل شده است در حالی که بخش بالایی آن عمدتا˝ از سنگ آهک ماسه­دار در تناوب با لایه­های مارنی، سامان یافته است. به‌گونه­ای که بخش مارنی آن نسبت به لایه­های آهکی چیرگی دارد. 14 جنس و گونه کنودونت در قالب دو زیست زون تشخیص داده شده‌اند. این زیست­زون­ها مطابق با زیست­زون­های استاندارد جهانی هستند که عبارتند از:
Neopriniodus peracutus - Polygnathus longiposticusAssemblage- Zone
Hibbardella roundya-Gnathodus girtyi Assemblage- Zone
این زیست زون­‌ها به ترتیب سن تورینزین پیشین – ویزین میانی ((Early Tournaisian -  Mid.Visean را نشان می­دهند.
پنج گونه از اسکلریت­های هلوتورین نیز شناسایی شده است. افزون  بر این، 6 جنس و 72 گونه از روزن­داران نیز شناسایی شدند که منجر به معرفی 5 زیست­زون زیر گردید:
Eotuberitina retligener - Endothyra spirilloformis Assemblage-  Zone
Archaediscus permodiscus – Archaediscus (Paraarchaediscus) mixtus Assemblage-  Zone
Endostaffella parva - Brunsina pulchera Assemblage-  Zone
Tuberitina bulbacea - Kammaena sp. Barren  Interval  Zone
Lipinella notata - Archaediscus planoarchaediscus Assemblage-  Zone
با توجه به زیست­زون­های کنودونتی و همچنین روزن­داران تشخیص داده شده در این برش، سن تورینزین پیشین تا ویزین میانی  برای سازند مبارک در این برش پیشنهاد می­شود، در ضمن بر اساس مطالعه روزن داران، برای رسوبات منتسب به سازند دزدبند (دزدبن)، سن نامورین پیشنهاد می­شود. در این مطالعات، شاخص تغییر رنگ عناصر کنودونت یا  CAI، 4 تعیین شد که بیانگر دمای 190 تا 300 درجه است، که نشان دهندة مرحله گاز خشک یا خالی از هر گونه مواد هیدروکربنی در برش مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Mobarak Formation at Valyabad Section , Chalous Road

نویسندگان [English]

  • N. Ranjkesh
  • Bahaedin Hamdi Hamdi
Research Institute of Earth Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Mobarak Formation with 347.5 m, thickness is well exposed  in Valyabad section , at the Karaj - Chalus road . The lower contact with underlying  Laloon Formation is disconformable ,whereas stratigraphic relation to the overlying Dozdeband formation is transitional. According to the lithological  character, the studied section can be  subdivided into  rock units . The lower part of the fm. consist of dark- gray to black limestone as well as marly limestone, while upper part consist mainly of sandy limestone with interbeds of marlstone.  According to the microfossil investigation 14 genius and species have been recognized which leads 2 conodont biozones . The both conodont biozones correspond to the international standard conodont  biozonation which suggest an Early Tournisian to Middle Visean time interval . in addition , a Namurian age is suggested for deposites of informal Dozdeband formation , based on foraminifers . Received conodont bizones are as :
Neopriniodus peracutus - Polygnathus longiposticus Assemblage- Zone
Hibbardella roundya - Gnathodus girtyi Assemblage- Zone
More over , 5 Holotorian species as well as 6 genuse ,72 species  Foraminifers in form of 5 biozone have been distinguished. These biozones are as :
Eotuberitina retligener - Endothyra spirilloformis Assemblage-  Zone
Archaediscus permodiscus - Archaediscus(Paraarchaediscus)mixtus Assemblage-  Zone
Endostaffella parva - Brunsina pulchera Assemblage-  Zone
Tuberitina bulbacea - Kammaena sp. Barren  Interval  Zone
Lipinella notata - Archaediscus planoarchaediscus Assemblage-  Zone
The studied foraminifers support  the given age . Conodonts the Color Alteration Index(CAI) correspond 190 to 300 C which indicate dry gas stage or empty of any hydrocarbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Biozone
  • Conodont
  • Mobarak Formation
  • Valyabad
    کتابنگاری
احمدزاده­هروی، م.، خاکسار، ک.، 1377-  مجموعه­ای از مرجان­های ایران همراه با اطلس آنها-سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور- کتاب شماره 66.
آقانباتی،‌ س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
احمدزاده­هروی، م.، حمدی، ب.، محتاط، ط.، 1375- روزنه­داران پلانکتون ناحیه مکران، مجموعه­ای از کنودونت­های ایران، طرح تدوین کتاب سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Assereto , R., 1963- The Paleozoic Formation in central Elborz (Iran) poilimnery not RIV. Paleont. Strata, N.64, pp.542.
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic Foraminiferals biostratigraphy of cenral and east Alborz mountains , Iran (NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY) .N.o.4
Epstein, A. G., Epstein, J. B. A. & Harris, 1977- Conodont color alteration ind. to organic metamorphism, us, Geol. Suerv.
Rhodes, T. F, Austin. L. R , Druce. E. C., 1969- British Avonian (Carboniferous) Conodont faunas and their value in local and intercontinental correlation, bulletin of the british museum (Natural history Geology) London.
Loblich, A. R. J & Tappan, H., 1988- Foraminiferal Genera and their classification ,VAN NOSTRAND REINHOLD COMPANY , NEW YORK.
VACHARD, D. & TAHIRI, A., 1991- Foraminiferes , Algues et Pseudo - algues du Viseen du la region d,Oulmes (Maroc) . Geologie Mediterraneenne.Tome XVIII,No.1-2.
 Metcalfe, I., 1978- Conodont zonation and correlation of the Dinantian and Early Namurian strata of the Craven Lowlands of northern England.20p.