ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند گدوان در میدان پارس جنوبی با استفاده از روش ∆LogR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 شرکت نفت و گاز پارس، تهران،‌ ایران.

چکیده

 
امروزه، ارزیابی توان هیدروکربن­زایی سازندها با استفاده از روش ∆logR (روشی براساس جدایی بین نمودارهای درون‌چاهی تخلخل(DT / CNL / RHOB) ) و نمودار درونچاهی مقاومت­ ویژه (RT)به‌عنوان روشی مناسب در بسیاری از چاه­های هیدروکربنی در جهان به کار برده می­شود. آغاز این روش­ها که در سال­های 1980 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت براساس تأثیرات لایه­های دارای مواد آلی برروی نمودارهای درون‌چاهی بود. Passey et al. (1990) روشی را برای پیش‌بینی غنی‌شدگی ماده آلی در سنگ­های مادر ارائه کردند که دارای دقت بالا و قابلیت بررسی محدوده وسیعی از درجه بلوغ بود. اساس این روش از برهم‌نهی نمودارهای درون‌چاهی تخلخل(صوتی، نوترون، چگالی) مقیاس‌بندی شده برروی نمودار درون‌چاهی مقاومت ویژه و تعیین مقدار جدایی بین این دو نمودار و محاسبه مقدار کل کربن آلی TOC و S2 است. با استفاده از این روش می­توان در مراحل اکتشاف و تولید، ارزیابی نسبی مناسبی از سازندها را بدون تهیه نمونه به‌دست آورد. در این مطالعه، مناطق دارای غنی‌شدگی ماده آلی سازند گدوان در چاه SP-A واقع در ناحیه پارس جنوبی با استفاده از روش ∆LogR تعیین شده است و برای چاه SP-A نتایج حاصل از این بررسی با داده­های مربوط به تجزیه پیرولیز راک­اول نمونه­های مغزه مقایسه شده­اند که ارتباط خوبی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrocarbon Potential Evaluation of Gadvan Formation by Using ∆LogR Method in South Pars Field

نویسندگان [English]

  • M. A. Oladzad Abbas Abadi 1
  • B. Movahed 2
1 Dept. of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Pars Oil & Gas Co., Tehran, Iran
چکیده [English]

Hydrocarbon potential Evaluation of formations by using ∆logR method (a method based on separation of well logging of porosity DT/CN./RHOB) and resistivity well logging (Rt). This method has been today applied as an appropriate method in many of famous wells of the world. The beginning of these methods drew attention of many researchers in 1980. It had organic matters on the well logging based on the influences of layers containing organic matters. Passey et al. (1990) provided away for predicting of rich of organic material in source rock that have a high accuracy and potential for studying extensive rang of maturity condition. The basis of this method is overlapping porosity well logging (sonic, neutron, density) scaled on the resistivity well logging and determining the degree of separation between these two loges and calculation of total organic carbon TOC and S2. Using this method we can gain appropriate relative evaluation of formations without preparing sample during times of exploration. In this study, the areas which have rich organic matter of Gadvan formation in the SP-A well located in the South Pars Area have been deter mind with use of  ∆logR way and for    SP-A well, yielding results of this studies was compared with data relating to Rock – Eval Pyrolysis analysis of  core samples and was observed good correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gadvan Formation
  • TOC
  • LOM
  • Rock-Eval pyrolysis
  • Resistivity log
  • Sonic log
  • ∆LogR method
کتابنگاری
اشکان، ع.  م.، 1383- اصول مطالعات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه به حوضه رسوبی زاگرس، شرکت ملی نفت.
اطلاعات داده شده از شرکت نفت و گاز پارس،  1389
خسرو­تهرانی، خ.، 1386-   چینه‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
درویش­زاده، ع.، 1382- زمین‎شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر.
رضایی، م. ر.، 1380- زمین‎شناسی نفت، تهران، انتشارات علوی.
کلانتری، ن.، 1371-  میکروفسیل­های زاگرس، انتشارات شرکت نفت ایران.
کمالی، م.ر.، شایسته، م.، 1387-  مبانی ژئوشیمی در اکتشاف نفت، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت.
کمالی، م.ر، قربانی، ب.، 1385- ژئوشیمی­ آلی­ از فیتوپلانکتون‌ها تا تولید نفت، انتشارات آرین­ زمین.
 
References
Abou Shagar, S., 2006-  “ source rock evaluation of some intervals in the gulf of Suez area, EGYPT” EGYPTIAN JOURNAL
Aly, H., Nasser, S. A , Abou Ashour ,M. Al., and El-Gezeiry, M., ,M. H. M., 2003- “resistivity, radioactivity and porosity logs as tools to evaluate the organic content of Aburoash “F” and “G” members, north western desert, Egypt” EGS JOURNAL
Meyr, B. & Nederlof, M., 1984- “ identification of source rocks on wireline logs by density/resistivity and sonic transite time/resistivity cross plots”     AAPG
Passey, Q., Creaney, J., Kulla, F., Moretti, F. & Stroud, J., 1998- “ Well log evaluation of organic-rich rocks, 14th International Meeting on Organic Geochemistry”   AAPG
Passey, Q., Creaney, J., Kulla, F., Moretti, F. & Stroud, J., 1990- “A practical model for organic richness from porosity  and  resistivity logs”    AAPG
Schmoker, J. & Hester, T., 1983- “Organic carbon in Bakken Formation.U.S. Portion of WillistonBasin”     AAPG
Schmoker, J. & Hester, T., 1989- “Oil generationninferred from formation  resistivity  Bakken Formation, Williston Basin, North Dakota: Transactions of the13th SPWLA  Annual Logging Symposium”