نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،‌ ایران

2 گروه اکتشاف معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

منطقه رابر در 160 کیلومتری جنوب کرمان و 40 کیلومتری خاور بافت واقع است. با توجه به وجود شواهدی حاکی از کانی‌سازی مس پورفیری در این ناحیه و بویژه قرارگیری این ناحیه در نوار آتشفشانی ارومیه- دختر که ده‌ها استوک پورفیری را در خود جای داده است، شناسایی نواحی امید بخش معدنی و تهیه نقشه پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در این منطقه ضروری است. از این رو، مناطق کانی‌سازی احتمالی و یا هاله‌های دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. در این مقاله، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای سنجنده ASTER و به‌کارگیری روش‌هایی چون نسبت باندی، تجزیه مؤلفه اصلی (PCA)، تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی (Crosta)، بهره‌گیری از اطلاعات زمین‌شناسی استخراج شده از نقشه 1:100000 بافت و با تکیه بر تئوری‌های فلززایی و مدل‌های کانی‌سازی مس پورفیری، تصاویر و نقشه‌های فراوانی کانی‌های رسی موجود در منطقه تهیه شد که به‌عنوان یکی از شواهد کانی‌سازی مس پورفیری مطرح هستند. با به‌کارگیری روش نسبت باندی، نواحی دگرسان شده و بکر از هم جدا و همچنین سنگ‌شناسی منطقه، حدود کانسار مس پورفیری و کانی‌های شاخصی چون کائولینیت، آلونیت و ایلیت در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی، نقشه فراوانی کانی‌های رسی شاخص در منطقه رابر تهیه و نواحی امید بخش و آماده برای کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. قرارگیری نشانه معدنی پی‌نگین در محدوده معرفی شده، نشان‌دهنده میزان دقت و کارایی روش تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی بر روی داده‌های ماهواره ای ASTER برای ثبت و جدایش نواحی دگرسان‌شده است.

کلیدواژه‌ها

References
Azizi, H., Rsaouli, A. A. & Babaei, K., 2007- Using swir bands from aster for discrimination of hydrothermal altered minerals in the northwest of Iran (Se-Sanandaj city); a key for exploration of copper and gold mineralization, research journal of applied sciences, 6: 763-768.
Crosta, A. & De Souza Fliho, C., 2003- Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using aster imagery and principal component analysis, international journal of remote sensing, 24: 4233-4240.
Crosta, A. P. & Moore, J. MCM., 1989- Enhancement of landsat thematic mapper imagery for residual soil mapping in SW Minas Gerais State Brazil: a prospecting case history in greenstone belt terrain. in: Wolfe, W.L., & Zissis, G.J. (eds.) proceedings of the 9th thematic conference on remote sensing for exploration geology, Calgary, 1173–1187.
Di Tommaso, I. & Rubinstein, N., 2007- Hydrothermal alteration mapping using aster data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, journal of ore geology reviews, 32: 275-290.
Hassanipak, A. A. & Sharafeddin, M., 2005- Exploration Data Analysis, Tehran university press, 977 p.
Jun, L., Songwei, C., Duanyou, L., Bin, W., Shuo, L. & Liming, Z., 2008- Research on false color image composite and enhancement methods based on ratio images, the international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, 37: 1151-1154.
Loughlin, W., 1991- Principal component analysis for alteration mapping, photogrammetric engineering and remote sensing, 57: 1163-1169.
Masoomi, F., 2007- Preparation of mineral potential map of northern Baft by using GIS, M.Sc thesis, Shahid Bahonar University of Kerman.
Patra, S. K., Shekher, M., Solanki, S. S., Ramachandran, R. & Krishnsn, R., 2006- A technique for generating natural colour images from false colour composite images, international journal of remote sensing, 27: 2977-2989.
Rouskov, K., Popov, K., Stoykov, S. & Yamaguchi, Y., 2005- Some applications of the remote sensing in geology by using of aster image. in: Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY”. PP167-173.
Sabine, C., 1999- Remote sensing strategies for mineral exploration. in: Rencez A. (ed.) Remote Sensing for The Earth Sciences-Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. PP375–447.
Soe, M., Aung Kyaw, T. & Takashima, I., 2005- Application of remote sensing techniques on iron oxide detection from aster and landsat images of Tanintharyi Coastal Area Myanmar. in: Scientific and Technical Reports of Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University. 26: 21-28.
Vincent, R. K., 1997- Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, 1st edition. Prentice Hall, 131 p.
Yamaguchi, Y., Kahle, A. B., Tsu, H., Kawakami, T. & Pniel, M., 1998- Overview of advanced space borne thermal emission and reflection radiometer (aster), IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36: 1062–1071.