نقشه‌برداری دگرسانی های گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه رابر، کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،‌ ایران

2 گروه اکتشاف معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

منطقه رابر در 160 کیلومتری جنوب کرمان و 40 کیلومتری خاور بافت واقع است. با توجه به وجود شواهدی حاکی از کانی‌سازی مس پورفیری در این ناحیه و بویژه قرارگیری این ناحیه در نوار آتشفشانی ارومیه- دختر که ده‌ها استوک پورفیری را در خود جای داده است، شناسایی نواحی امید بخش معدنی و تهیه نقشه پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در این منطقه ضروری است. از این رو، مناطق کانی‌سازی احتمالی و یا هاله‌های دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. در این مقاله، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای سنجنده ASTER و به‌کارگیری روش‌هایی چون نسبت باندی، تجزیه مؤلفه اصلی (PCA)، تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی (Crosta)، بهره‌گیری از اطلاعات زمین‌شناسی استخراج شده از نقشه 1:100000 بافت و با تکیه بر تئوری‌های فلززایی و مدل‌های کانی‌سازی مس پورفیری، تصاویر و نقشه‌های فراوانی کانی‌های رسی موجود در منطقه تهیه شد که به‌عنوان یکی از شواهد کانی‌سازی مس پورفیری مطرح هستند. با به‌کارگیری روش نسبت باندی، نواحی دگرسان شده و بکر از هم جدا و همچنین سنگ‌شناسی منطقه، حدود کانسار مس پورفیری و کانی‌های شاخصی چون کائولینیت، آلونیت و ایلیت در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی، نقشه فراوانی کانی‌های رسی شاخص در منطقه رابر تهیه و نواحی امید بخش و آماده برای کانی‌سازی مس پورفیری در منطقه مورد مطالعه، شناسایی شد. قرارگیری نشانه معدنی پی‌نگین در محدوده معرفی شده، نشان‌دهنده میزان دقت و کارایی روش تجزیه مؤلفه اصلی انتخابی بر روی داده‌های ماهواره ای ASTER برای ثبت و جدایش نواحی دگرسان‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrothermal Alteration Mapping Using ASTER Imagesin the Rabor Area, Kerman

نویسندگان [English]

  • M. Abbaszadeh 1
  • Ardeshir Hezarkhani 2
1 Dept. of mining, Metallurgical and petroleum Eng. AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Mining Exploration, Department of Mining and Metallurgy, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rabor area is located in 160 km south of Kerman city and 40 km east of Baft. There is some evidence illustrating some porphyry copper type mineralization, co-operated with tens of within Urumieh-Dokhtar volcanic belt stocks. Identification of the high potential localities and mapping the porphyry copper mineralization within these sites look very necessary. To aim for this goal, we aimed to identify the probable mineralization zones related porphyry copper mineralization alteration haloes in Rabor. In this research, by using the satellite image processing of ASTER sensor, applying the methods such as band ratioing, principal component analysis (PCA) and selective principal component analysis (Crosta) as well as the direct data from the Baft geological map (1:100000), available metallogenical theories and porphyry copper mineralization models, prepare images based on available clay mineral concentration maps from the region could provide evidences for an existence of a porphyry copper mineralization. Band ratioing was applied to discriminate the altered areas from the non-altered ones and also area lithology, porphyry copper deposit boundaries by identification of kaolinite, alunite and illite as indicator minerals within the studied area. Selective principal component analysis was also applied to produce the clay mineral concentration indicator maps to potential mining area recognition. Ore index cross matching called Pey Negin based recognition presumed area, demonstrates the selective principal component analysis method accuracy and its efficiency by using the satellite ASTER data from the altered area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabor
  • Remote Sensing
  • Aster
  • Selective Principal Component Analysis
  • Potential Mining Areas
References
Azizi, H., Rsaouli, A. A. & Babaei, K., 2007- Using swir bands from aster for discrimination of hydrothermal altered minerals in the northwest of Iran (Se-Sanandaj city); a key for exploration of copper and gold mineralization, research journal of applied sciences, 6: 763-768.
Crosta, A. & De Souza Fliho, C., 2003- Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using aster imagery and principal component analysis, international journal of remote sensing, 24: 4233-4240.
Crosta, A. P. & Moore, J. MCM., 1989- Enhancement of landsat thematic mapper imagery for residual soil mapping in SW Minas Gerais State Brazil: a prospecting case history in greenstone belt terrain. in: Wolfe, W.L., & Zissis, G.J. (eds.) proceedings of the 9th thematic conference on remote sensing for exploration geology, Calgary, 1173–1187.
Di Tommaso, I. & Rubinstein, N., 2007- Hydrothermal alteration mapping using aster data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, journal of ore geology reviews, 32: 275-290.
Hassanipak, A. A. & Sharafeddin, M., 2005- Exploration Data Analysis, Tehran university press, 977 p.
Jun, L., Songwei, C., Duanyou, L., Bin, W., Shuo, L. & Liming, Z., 2008- Research on false color image composite and enhancement methods based on ratio images, the international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, 37: 1151-1154.
Loughlin, W., 1991- Principal component analysis for alteration mapping, photogrammetric engineering and remote sensing, 57: 1163-1169.
Masoomi, F., 2007- Preparation of mineral potential map of northern Baft by using GIS, M.Sc thesis, Shahid Bahonar University of Kerman.
Patra, S. K., Shekher, M., Solanki, S. S., Ramachandran, R. & Krishnsn, R., 2006- A technique for generating natural colour images from false colour composite images, international journal of remote sensing, 27: 2977-2989.
Rouskov, K., Popov, K., Stoykov, S. & Yamaguchi, Y., 2005- Some applications of the remote sensing in geology by using of aster image. in: Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY”. PP167-173.
Sabine, C., 1999- Remote sensing strategies for mineral exploration. in: Rencez A. (ed.) Remote Sensing for The Earth Sciences-Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. PP375–447.
Soe, M., Aung Kyaw, T. & Takashima, I., 2005- Application of remote sensing techniques on iron oxide detection from aster and landsat images of Tanintharyi Coastal Area Myanmar. in: Scientific and Technical Reports of Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University. 26: 21-28.
Vincent, R. K., 1997- Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, 1st edition. Prentice Hall, 131 p.
Yamaguchi, Y., Kahle, A. B., Tsu, H., Kawakami, T. & Pniel, M., 1998- Overview of advanced space borne thermal emission and reflection radiometer (aster), IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36: 1062–1071.