سازوکار زمین‌لرزه 10 آذر 1386 تبریز با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.

چکیده

زمین‌لرزه 10 آذر 1386 و کمتر از 3 ماه بعد،  زمین‌لرزه 25 شهریور 1386 با بزرگی 6/4 در نزدیکی تبریز در استان آذربایجان شرقی روی داد. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل امواج SH شتاب‌نگاشت‌های ثبت شده و مدل چشمه برون پارامترهای صفحه گسل برای این زمین لرزه برآورد شد. راستا، شیب و ریک به ترتیب°310، °85  و °170 برآورد شده است. سازوکار به‌دست آمده راستا‌لغز  راست‌گرد و  با سازوکار گسل شمال تبریز همخوانی دارد. سازوکار به‌دست آمده اولین حل صفحه گسل برای گسل شمال تبریز  بر اساس داده‌های شتاب‌نگاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Focal Mechanism of December 20, 2007, Tabriz Earthquake Using Accelerograph Data

نویسندگان [English]

  • H. Hamzehloo 1
  • E. Farzanegan 2
  • H. Mirzaei 2
1 International Institute of Earthquake. Engineering and Seismology, Tehran, Iran
2 Building and Housing Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The December 20, 2007 earthquake has occurred three months after the September  16, 2007 earthquake near the Tabriz city in East Azarbaijan province. We have used SH- waves accelerographs data and Brune model to estimate the causative fault plane parameters. The strike, dip and rake have been estimated as 310o, 85o and 170o, respectively. The focal mechanism shows right- lateral strike slip, which is consistent with the North Tabriz Fault. This is the first focal mechanis for the North Tabriz fault based on the strong ground motion data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SH- Waves
  • focal mechanism
  • North Tabriz Fault
 
امبرسز، ن. ن. و ملویل، چ. پ.، 1370- تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، مؤسسه انتشارات آگاه.
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. htpp://www.iiees.ac.ir
حسامی، خ.، 1381- بررسی‌های دیرینه‌لرزه‌شناسی بر روی گسل شمال تبریز. شورای پژوهش‌های علمی کشور.
مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن htpp://bhrc.gov.ir
 

References

Aki, K., Richards, P. G., 1980- Quantitative Seismology: Theory and  Methods (Vol.1). W.H.Freeman and Co., San Francisco.

Berberian, M. and Arshadi, S., 1976- On the evidence of the youngest activity of the North Tabriz fault and the seismicity of Tabriz city, Rep. 39, geol. surv. Iran.
Brune, J. N., 1970- Tectonic stress and spectra of shear waves from earthquakes. J. Geophys. Res. 75, 4997- 5009.
Brune, J. N., 1971- Correction. J. Geophys. Res. 76, 5002.
Hamzehloo, H., 2005- Determination of causative fault parameters for some recent Iranian earthquake using near field Sh-wave data. Journal of Asian Earth Sciences, 25, 621-628.
Hamzehloo, H.,2005- Strong ground motion Modelling of causative fault for the 2002 Avaj earthquake, Tectonophysics, 409, 159-174
Haskell, N. A.,1960- Crustal reflection of plane SH waves. Journal of GeophysicalResearch, 65, 4147- 4150.
Hessami, K., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M. R., Feghhi, K., Solaymani, S., 2003- Paleoearthquakes and slip rates of the North Tabriz Fault, NW Iran: Preliminary resylts. ANNALA of GEOPHYSICS, 46, 903- 915.
Jackson, J., 1992- Partitioning of strike- slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in Eastern Turkey and the Caucasus, J. Geophys. Res., 97, 12471- 12479.
Jackson, J., McKenzie, D. P., 1984-Active tectonics of Alpine- Himalayan belt between Western Turkey and Pakistan. Geophys. J. R. Astron. Soc.,77, 185-264.
Karakhanian, A. S., Trifonov, V. G., Philip, H., Avagyan, A., Hessami, K., Jamali, F., Bayraktutan, M. S., Bagdassarian, H., Arakelian, S., Davtian, V., Adilkhanyan, A., 2004- Active faulting and natural hazards in Armenia, Eastern Turkey and North-Western Iran, Tectonophysics, 380, 189-219.
Sarkar, I., Hamzehloo, H. and Kahttri, K. N.,2003- Estimation of fault parameters of Rudbar earthquake using near field SH wave spectra, Tectonophysics, Vol. 364, NO. 1-2, pp. 55-70.
Sarkar, I., SriRam, V., Hamzehloo, H., Khattri, K.N., 2005- Subevent analysis for the Tabas earthquake of September 16, 1978, using near field accelerograms, Physics of the Earth and Planetary Interior, 151, 53-76.