جلبک‌های آهکی نهشته‌های پرمین البرز مرکزی: رهیافت محیطی و چینه‌نگاری سکانسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رخساره‌های کربناتی پرمین در البرز مرکزی، دارای جلبک‌های آهکی فراوانی هستند. بررسی این رخساره‌ها منجر به شناسایی گونه‌های مختلفی از سیانوباکتری‌ها, جلبک‌های سبز داسی‌کلاداسه و ژیمنوکودیاسه و جلبک‌های فیلویید شده است. در این نهشته‌ها، جلبک‌های فیلویید در رخساره‌های آهکی مرتبط با پشته‌های کربناتی شناسایی شده‌اند. سیانوباکتری‌ها کم و بیش به صورت قشرساز در رخساره‌های کشندی تا لاگونی رمپ درونی گسترش داشته و جلبک‌های سبز داسی‌کلاداسه و ژیمنوکودیاسه به طور عمده در رخساره‌های کم‌ژرفای رمپ درونی یافت ‌شده‌اند. جلبک‌های  ژیمنوکودیاسه نسبت به داسی‌کلاداسه‌ها تا ژرفای بیشتری گسترش داشته‌اند. حضور سیانوباکتری‌ها در توالی‌‌های رسوبی منطبق بر مرز سکانسی نوع اول بوده است. جلبک‌های فیلویید در رخساره‌های مرتبط با سطح پیشروی سکانس حضور داشته و بیشترین فراوانی جلبک‌های سبز داسی‌کلاداسه و ژیمنوکودیاسه در پیرامون بیشترین سطح غرقابی و سیستم‌تراکت تراز بالا ثبت شده است. فراوانی جلبک‌های سبز آهکی از  قاعده‌ به رأس پاراسکانس‌های کربناتی افزایش نشان می‌دهد. فراوان شدن جلبک‌های سبز آهکی ارتباط نزدیکی با گرم‌شدگی اقلیمی و گذر از شرایط سردخانه‌ای به گلخانه‌ای در پرمین البرز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous Algae of the Permian Deposits in Central Alborz: An Environmental and Sequence Stratigraphic Approach

نویسندگان [English]

  • H. Mosadegh 1
  • M. Lankarani 2
1 Faculty of Geoscience, Damghan University, Damghan, Iran
2 Faculty of Geology, University College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The carbonate facies of Permian in Gaduk area (Central Alborz) are dominated by calcareous algae. Study of the facies resulted in recognition of several species of Cyanobacteria, Dasycladacean and Gymnocodiacean green algae and also Phylloid algae. In the studied succession, Phylloid algae are identified in carbonate shoal facies. Cyanobacteria mostly occurred in tidal to lagoonal facies, as encrusters. Dasycladacean and Gymnocodiacean green algae mostly occurred in inner ramp facies. Gymnocodiaceans were found in deeper parts in comparison to Dasycladaceans. Occurrence of Cyanobacteria in depositional sequences coincides with type-one sequence boundaries. Phylloid algae are identified in the facies related to transgressive surfaces and maximum abundance of Dasycladaceans and Gymnocodiaceans was found around maximum flooding surfaces and in highstand systems tracts. Abundance of the calcareous algae shows an increasing trend from the base to the top of carbonate parasequences. Proliferation of the calcareous algae was found in close relationship to climate warming and ice-house to green-house transition in Permian of Alborz.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permian
  • Central Alborz
  • Calcareous Algae
  • Environmental Condition
  • Sequence Stratigraphy
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 583 صفحه.
لنکرانی, م., امینی, ع., ۱۳۸۷- چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های پرمین (ابرسکانس آبزاروکای میانی) در ناحیه گدوک، البرز مرکزی، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، سال دوم، شماره هشتم، صفحه ۴۵-۲۹.
لنکرانی, م., مصدق, ح., 1387- جلبک‌های آهکی نهشته‌های پرمین البرز مرکزی: طبقه‌بندی و ارتباط رخساره‌ای, مجموعه مقالات دومین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران، صفحه 105- 108.
 
References
Aguirre, J. & Riding, R., 2005- Dasycladalean Algal Biodiversity Compared with Global Variations in Temperature and Sea Level over the Past 350 Myr, PALAIOS, 20: 581–588.
Bacelle, L. & Bosellini, A., 1965- Diagrammi per la stima visiva della composizione percentuale nelle rocce sedimentarie, Sci.Geol.Paleont, 1: 59-62.
Bozorgnia,  F., 1973- Paleozoic Foraminiferal Biostratigraphy of Central and East Alborz Mountains (Iran), N.I.O.C Pub, No.4, 183 p.
Bucur, I. I. & Sasaran, E., 2005- Relationship between algae and environment: an early Cretaceous case study, Transcau Mountains, Romania, Facies, 51: 274-286.
Bucur, I. I., 1994- Lower Cretaceous Halimedaceae and Gymnocodiaceae from southern Carpathians and Apuseni Mountains (Romania) and the systematic position of the Gymnocodiaceae, Beiträge zur Paläontologie, 19: 13-37.
Carozzi, A.V., 1989- Carbonate rock depositional model: a microfacies approach, Prentice Hall, 604 p.
Dickson,  J. A. D., 1966- Carbonate identification and genesis as revealed by staining, J. Sed.Petrol, 36: 491-505.
Elliott, G. F., 1991- Dasycladacean algae of the Palaeozoic and Mesozoic, In: Riding R. (ed.) Calcareous algae and stromatolites, Springer, pp125-130.
Embry, A., 2002- Transgressive-Regressive (T-R) Sequence Stratigraphy, Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 52: 151-172.
Flugel, E., 2004- Microfacies of Carbonate rocks, Springer-Verlag, 976 p.
Gallagher, S. J., 1998- Controls on the distribution of calcareous Foraminifera in the Lower Carboniferous of Ireland, Marine Micropaleontology, 34: 187–211.
Galloway, W. E., 1989- Genetic Stratigraphic Sequences in basin analysis (I), architecture and genesis of flooding-surface bounded depositional units, AAPG Bulletin, 73: 125 142.
Hunt, D. & Tucker, M. E., 1992- Stranded parasequences and the forced regressive wedge systems tract: deposition during base-level fall, Sed.Geol., 81: 1-9.
Lankarani M., Amini, A. & Mosadegh, H., 2009- Facies Analysis and Depositional Environment of the Permian Siliciclastic-Carbonate Transition, Central Alborz, Iran. Journal of Damghan University of Basic Sciences., 2: 25-36.
Mehrnush, M. & Partoazar, H., 1977- Selected microfauna of Iran, G.S.I. Rep No.33, 397p.
Mitchum, R. M., 1977- Glossary of terms used in seismic stratigraphy, In: Payton C.Z. (ed.): Seismic stratigraphy - applications to hydrocarbon exploration, AAPG Bull, 26: 205-212.
Riding, R. & Guo, L., 1991- Permian marine calcareous algae. In: Riding R. (ed.) Calcareous algae and stromatolites. Springer. pp452-480.
Ross, C. A. & Ross, J. R. P., 1987- Late Paleozoic sea level and depositional sequences. Cushman Foundation for Foraminifera Research, Spec.pub.24: 137-149.
Wray, J. L., 1977- Calcareous Algae, Elsevier Scientific Publishing Company, 185 p.