مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

چکیده

آبرفت جنوب تهران، بستر  بخش قابل توجهی از محدوده شهری تهران را تشکیل می‌دهد و به‌طور عمده ساختاری ریزدانه و یا مخلوط خاک‌های درشت‌دانه و ریزدانه دارد. بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد که این آبرفت از نظر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی، یکنواختی قابل توجهی دارد و بر همین اساس، نتایج مطالعه در بخش‌هایی از آن قابل تعمیم به دیگر مناطق است. در این تحقیق، آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی متعدد بر روی زمین صدها پروژه در دست مطالعه شهرداری تهران توسط گروه دقیق و کنترل شده انجام و نتایج حاصل بررسی شده است.
     نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی میان نتایج آزمون نفوذ استاندارد و مدول الاستیسیته خاک که از آزمون‌های بارگذاری صفحه‌ای،   برش مستقیم و سه محوری به دست آمده، وجود دارد. بر همین اساس، به منظور ارائه روابط کاربردی برای برآورد مدول الاستیسیته در آبرفت جنوب تهران، با توجه به مناطق شهرداری، جنوب تهران به سه بخش تقسیم شده و برای هر بخش رابطه‌ای برای محاسبه مدول الاستیسیته  ارائه شده است. همچنین با توجه به اطلاعات حاصل، جدول ویژگی‌های عمومی خاک آبرفت جنوب تهران بر حسب مناطق مختلف شهرداری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Elastic Modulus of Alluvium Deposits in Southern Tehran

نویسنده [English]

  • A. Ghanbari
Faculty of Technology and Engineering, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The results of over 100 geotechnical site investigations in different zones of Tehran alluvium in the south part of Tehran city were analyzed to determine the correlation of modulus between elasticity and SPT number of soil in southern Tehran alluvium. The alluvial deposits in southern Tehran are composed mostly of fine-grained materials or coarse-grained soils with silt and clay particles. Based on the soil material properties, the study area is divided into three sections.    In each section, the results of a large number of in situ and laboratory tests are classified and analyzed to determine the elastic modulus of soil.
     The study shows that, for the first part of the area the modulus of elasticity from plate load test correlates well with SPT number and for the second and third parts, the direct shear and triaxial tests have an acceptable correlation with SPT number. Formulas relating elastic modulus to standard penetration test number are given and compared to those reported in the literature. Also, from the analysis of data it was seen that the elastic modulus of soil is increased with increase of maximum soil particles. Finally average results for unconfined strengths of fine grained soil in alluvium of the south of Tehran are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modulus of elasticity
  • South Tehran alluvium
  • SPT
  • Plate load test
کتابنگاری
امینی، م.، 1373- ویژگی‌های ژئوتکنیک رسوبات کوارترنر دشت تهران، مجموعه مقالات نخستین سمپوزیم بین المللی کوارترنر، دانشگاه تهران، ص 171-175.
بربریان،م.، قرشی، م.، ارژنگ روش، ا. و مهاجر اشجعی، ا.، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین ساخت و خطر زمینلرزه- گسلش در گستره تهران و پیرامون، گزارش شماره 56 سازمان زمین‌شناسی کشور.
پدرامی، م.، 1356-  مطالبی مختصر در مورد رسوبات کوارترنر اطراف تهران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 18 صفحه.
پهلوان، ب.، فاخر، ع.، خامه چیان، م. و صنیعی، ه.،1382- مطالعه متغیرهای تغییرشکل پذیری آبرفت‌های درشت دانه با استفاده از پرسیومتر منارد، مجله علوم زمین، شماره 47 - 48، ص 96- 118
جعفری، م. ک. و کشاورز بخشایش، م.، 1380- بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیکی آبرفت‌های جنوب تهران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ص 533-544.
حائری، س.م.، یثربی، س. ش.، ارومیه ای، ع. و اصغری، ا.، 1382- ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آبرفت‌های درشت دانه و سیمانی شده تهران، مجله علوم‌زمین، شماره 47-48، ص2-15
شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک، 1373- گزارش نهایی ژئوتکنیک پروژه تونل خیام، شهرداری تهران.
شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک، 1375- گزارش ژئوتکنیک برج میلاد تهران، شرکت یادمان سازه.
قدرت، ه.، 1385 - بهینه‌سازی مطالعات ژئوتکنیک پروژه‌های جنوب‌شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، ارائه شده در گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران.
قنبری،ع.، 1386-  ویژگی‌های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب تهران، طرح تحقیقاتی ارائه شده به معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 
 
 
 
 
References
ASTM, American Society for testing and materials, No. 04.08 and 04.09.
Behpoor, L. and Gharamani, A., 1989- " Correlation of SPT to strength and modulus of elasticity of cohesive soils",12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, ISSMFE, Rio do Janeiro, Brazil.
Bowles, J. E., 1996- "Foundation Analysis and Design", 3rd Edn.
Broms, B. B., 1986- "Penetration tests". Fourth International Geotechnical Seminar, Field Measurements and In-situ Measurements, Nanyang Technological Institute, pp. 1 - 29.
Das, B. M., 1983- "َAdvanced Soil Mechanics". McGraw-Hill Book Company.
IS 8009. 1976- "Code of Practice for Calculation of Settlement of Foundation", B.I.S., New Delhi.
Jafari, M. K., Shafiee, A. and Razmkhah, A., 2002- Dynamic properties of fine grained soils in south of Tehran, J. Seismology and Earthquake Eng., Vol. 40, NO. 1, 25-35.
Lin, S.Y., Lin, P.S., Luo, H. S. & Juang, C.H., 2000- Shear modulus and damping ratio characteristics of gravelly deposits, Can. Geotech. J., Vol. 37, 638-651.
Rieben, E. H., 1966- Geological observation on alluvial deposits in northern Iran, Geological Survey of Iran, Report No. 9.
Stroud, M. A., 1974-The standard penetration test in insensitive clays and soft rocks. Proc. European Symposium on Penetration Testing, Stockholm. 2.2, 367–375.
USACE, 1990-  Engineer Manual (EM 1110-1-1904). Engineering and Design- Settlement Analysis.