تفسیر داده‌های مغناطیسی ذخیره آهن اجت‌آباد، شمال خاور سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تعدادی ذخیره آهن در شمال و شمال خاور سمنان وجود دارد که در هیچ‌یک از آنها اکتشاف نظام‌مند (systematic) صورت نگرفته است. ذخیره آهن اجت‌آباد در 63 کیلومتری شمال خاور سمنان در جنوب جاده سمنان- دامغان، یکی از این ذخایر است که به تازگی برای اکتشاف آن، برداشت‌های منظم مغناطیس‌سنجی در 1200 نقطه در محدوده‌ای به وسعت 36 هکتار صورت گرفته است. نقشه‌های تهیه شده شدت میدان کل، وجود چند بی‌هنجاری را در زونی با روند شمال خاور- جنوب باختر نشان می‌دهد که آثار این بی‌هنجاری‌ها، در نقشه‌های باقی‌مانده میدان مغناطسی به‌صورت برجسته در 7 محل مورد تأیید قرار می‌گیرد. با انجام مدل‌سازی‌های عددی دو و سه بعدی، می‌توان اطلاعات کمی و کیفی بیشتری از بی‌هنجاری‌های شناسایی شده به‌دست آورد. برای نیل به این هدف، از نقشه بی‌هنجاری باقی‌ مانده روند سطحی مرتبه 7 که به کمک نرم افزار Modelvision Pro به دست آمده، استفاده شده است. بررسی نشان می‌دهد که نتایج مدل‌سازی‌های دو و سه بعدی غالباً یکدیگر را تأیید کرده و علاوه بر آن با نتایج حفاری‌های موجود نیز تطابق خوبی دارند. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که بی‌هنجاری‌های موجود به‌صورت مجزا از هم بوده و بجز یک مورد، همگی در ژرفای کمتر از 35 متری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation of Magnetic Data from an Iron Deposit in Northeast of Semnan

نویسندگان [English]

  • A. Moradzadeh 1
  • F. Doulati Ardejani 2
  • B. Tayebi 2
1 Faculty of minning engineering and Geophysics, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
2 Faculty of minning engineering and Geophysics, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

 There are a few iron deposits in the north and northeastern part of Semnan city that none of them has a systematic exploration background. Ojat_Abad deposit is one of them located in 63 km of north-east of Semnan at the southern side of Semnan - Damghan main road. A magnetic survey including 1200 measuring points has been recently performed to explore the deposit within an area of 89 acres. The prepared total and residual magnetic field maps clearly demonstrate the existence of iron anomaly at seven locations in a zone with northeast - southwest trend. In this paper, attempt has been made to obtain more qualitative and quantitative information for the recognized anomalies by performing two and three dimensional (2D, 3D) numerical modeling. To achieve the goal, the residual anomaly map, obtained by professional software called Modelvison Pro is used. It was found that the results of 2D and 3D modeling confirm each other in the most cases and in addition are in quite good agreement with the results of existing mining excavations. The obtained results also demonstrate the explored anomalies locate separately, and except one of them, all are located at a depth less than 35 meters.                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly
  • Iron deposit
  • Magnetometery
  • Residual magnetic field map
  • 2D & 3D modeling
کتابنگاری
سازمان زمین‌شناسی، 1384- نقشه زمین‌شناسی جام در مقیاس 1:100000.
قربانی، م.، 1381- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور، گزارش 2.
مرادزاده، ع.، دولتی ارده ‌‌جانی، ف.، آگاه، آ. و طباطبایی رئیسی، س. ه.، 1384- اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه بعدی داده‌های گرانی. مجله فیزیک زمین و فضا، جلد31، شماره 2، ص 34-23.
مرادزاده، ع.، دولتی ارده‌ جانی، ف.، 1385 - طرح پژوهشی اکتشاف و مدل‌سازی داده‌های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنان. دانشگاه صنعتی شاهرود، 81 صفحه

مرادزاده، ع.، دولتی ارده جانی، ف.، و طیبی، ب.، 1385- تفسیر کیفی داده‌های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنان. بیست و پنجمین همایش علوم زمین، ص 107.

 
 
References
Belich, A.I., & Bragin, Y.D., 1993- Ore deposits of Iran (in Russian).
Encom Technology Pty Ltd, 2003- Reference Manual of Modelvision Pro Microsoft.
Li, Y. & Oldenburg, D.W., 1998-3D inversion of gravity data. Geophysics, 63: 109-119.
Pilkington, M., 1997- 3D magnetic imaging using conjugate gradients. Geophysics, 623: 1132-1142. 
Telford, W.M., Geldart, L.P. & Sheriff, R.C., 1991- Applied geophysics, 2nd edition, Cambridge Unversity Press.