تحلیل پس‌لرزه‌های زمین لرزه 6 آذرماه 1384 جزیره قشم (ایران- زاگرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در ساعت 13 و 52 دقیقه روز 6 آذرماه 1384 زمین‌لرزه ای با بزرگای MW= 6 جزیره قشم در استان هرمزگان را به لرزه درآورد و باعث تخریب فراوان و کشته شدن ده نفر شد. ساعاتی پس از زمین‌لرزه اصلی، پس‌لرزه‌ای بزرگ با بزرگای MW= 5.5  بار دیگر جزیره را به لرزه در‌آورد که سازوکار محاسبه شده برای آن به طور کامل متفاوت از زلزله اصلی است. یک شبکه لرزه‌نگاری متراکم شامل 17 ایستگاه برای مطالعه پس‌لرزه‌ها در منطقه نصب شد. تحلیل پس‌لرزه‌های ثبت شده بر توزیع پراکنده پس‌لرزه‌ها دلالت دارد. با این‌حال توزیع کانون پس‌لرزه‌ها در عمق،  شیب نسبتاً کمی به سمت شمال باختر، سازگار با سازوکار کانونی لرزه اصلی را نشان می‌دهد. دو نوع سازوکار کانونی برای پس‌لرزه‌ها مشاهده می‌شود: امتداد‌لغز و معکوس. توزیع پراکنده پس‌لرزه‌ها و سازو‌کارهای معکوس و امتدادلغز، تعیین راستای گسلش امتدادلغز را با ابهام روبه‌رو ساخته است و نمی‌توان به‌طور قطعی تعیین کرد که لغزش امتدادلغز نتیجه فعال شدن گسل‌های با امتداد شمال باختر- جنوب خاور بوده است یا عملکرد سازو‌کار دگر‌شکلی افراز در مرز  باختری تنگه هرمز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aftershock Analysis of the 2005 November 27 Qeshm Island Earthquake (Zagros - Iran)

نویسندگان [English]

  • A. Gholam Zadeh
  • F. Yamini-Fard
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),Tehran, Iran
چکیده [English]

A moderate earthquake (MW= 6.0) struck the Qeshm Island in the Hormozgan province on November 27, 2005 (17:22 GMT) and resulted in a severe damage and about 10 casualties. The main-shock was followed by an aftershock with magnitude MW=5.5 with different focal mechanisms from main-shock. A dense local network including 17 stations was installed in the region for aftershock study. Analysis of aftershock data shows diffuse distribution of the aftershocks; however, an alignment trending NW consistent with main shock focal mechanism is clear at depth. Two types of focal mechanisms can be observed: strike-slip and reverse. Diffused pattern of aftershock seismicity and focal mechanisms do not allow us to make a distinction between two possible explanations: occurrence of the second event in NW oriented strike-slip fault or partitioning of the deformation in the western border of the Hormoz Straight by reverse and left-lateral strike-slip faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qeshm- Island
  • Aftershock
  • Dence local network
  • Hormoz straight
  • Focal mechanisms
کتابنگاری
حقی پور، ع.، 1384-  نقشه زمین شناسی 1:100000 جزیره قشم، منطقه آزاد تجاری قشم.
شاه پسندزاده، م.، حسامی، خ.، 1385- بررسی گسیختگی‌های سطحی ناشی از زمین لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره 2، 41-34.
 
References
Ambraseys, N. N.  & Melville, C. P., 1982- A History of Persian Earthquakes, Cambridge Earth Science Series, CambridgeUniversity Press. London.
Engdahl, E.R., Jackson, J.A.,  Myers, S.C., Bergman, E.A. &  Priestley, K., 2006- Relocation and assessment of seismicity in the Iran Region. Geophys, J. Int., 167, 761-778.
Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K.  & Ghafory-Ashtiany M., 2003- Seismological constraints on the crustal structure beneath the Zagros Mountain Belt (Iran), Geophys. J. Int., 155, 403-410.
Lienert, B. R. E., Berg, E. & Frozer, L. N. , 1986- Hypocenter: An earthquake location method using centered, scaled, and adaptively least squares, Bull. Seism. Soc. Am., 76, 771- 783.
Tatar, M., Hatzfeld, D. & Ghafory-Ashtiany, M., 2004 - Tectonics of Central Zagros (Iran) deduced from microearthquake seismicity, Geophys. J. Int., 156, 255-266.
Yamini – Fard, F., Hatzfeld, D.,  Tatar, M.,   & Mokhtari. M., 2006- Microseismicity at the intersection between the Kazeran fault and the Main Recent Fault (Zagros-Iran), Ceophys. J. Int., 166, 176-196.