تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین‌شیمی سازند تله-زنگ،جنوب لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توالی کربناتی سازند تله­زنگ به سن ائوسن پیشین- میانی عمدتاً از روزن‌داران کف‌زی بزرگ (مانند نومولیت و آلوئولینا) به همراه ذرات اسکلتی و غیر اسکلتی دیگر تشکیل شده است. در این سازند بر مبنای فراوانی و توزیع روزن‌داران و دیگر اجزای موجـــود در رخــساره­های مخــتلـــف، ژرفای حوضه رسوبی و در نتیجه نوع زیر محـیط حوضه رسوبی دیرینه
 (sub-paleoenvironment) تعیین شده است. بررسی رخساره­ها منجر به شناسایی 10 رخساره میکروسکوپی وابسته به 4 کمربند رخساره­ای پهنه کشندی، لاگون، پشته­های سدی و دریای باز شده است. نبود رسوبات دوباره نهشته شده و رخساره­های ریفی، تغییرات تدریجی رخساره­ها و نیز گسترش وسیع پهنه­های کشندی نشان می­دهد که نهشته­های کربناتی سازند تله­زنگ به احتمال قوی در یک سکوی کربناتی از نوع رمپ نهشته شده­ است. با توجه به فراوانی و تنوع بالای روزن‌داران کف‌زی بزرگ در سازند تله­زنگ می­توان برای این نهشته­ها از اصطلاح سیستم رمپ کربناتی حاوی روزن‌داران  فراوان استفاده کرد. مقایسه زمین‌شیمی عنصری و ایزوتوپی بین اجزاء زیستی (روزن‌داران کف‌زی) و اجزاء نازیستی (میکرایت) در کربنات‌های سازند تله­زنگ حاکی از شرایط نزدیک تعادلی، تأثیر کم‌تفریق زیست‌شناختی و اثرات جنبشی مانند سرعت رشد و یا عوامل ناشناخته دیگر  است، و به همین دلیل مقدار دمای محاسبه شده آب دریا بر اساس سنگین­ترین ایزوتوپ اکسیژن در کربنات‌های زیستی با دمای اندازه­گیری شده نمونه­های نازیستی (میکرایت) تقریباً مشابه است. مطالعات
 سنگ‌نگاری و زمین‌شیمیایی نشان می­دهد که نهشته­های کربناتی سازند تله­زنگ تحت‌تأثیر دیاژنز ضعیف جوی در یک محیط دیاژنزی بسته همراه با نسبت پایین تبادلات آب به سنگ (water/rock interaction) قرار گرفته­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional History, Diagenesis and Geochemistry of the Tale-Zang Formation, South of Lurestan

نویسندگان [English]

  • A. Zohdi
  • M. H. Adabi
Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carbonate sequences of the Taleh-Zang Formation mainly consist of large benthic foraminifera (e.g., Nummulites and Alveolina) along with other skeletal and non-skeletal components. In this formation, the water depth during deposition was determined based on the variation and different types of benthic foraminifera and other components in different facies. Microfacies analysis led to the recognition of 10 microfacies that are related to 4 facies belts such as: tidal flat, lagoon, shoal and open marine.The absence of turbidite deposits, reefal facies, gradual facies changes and widespread tidal flat deposits indicate that the Taleh-Zang Formation was deposited in a carbonate ramp environment. Due to the great diversity and abundance of larger benthic foraminifera, this carbonate ramp is referred to as "foram-dominated carbonate ramp system". Comparison between elemental and isotopic compositions of biotic (benthic foraminifera) and abiotic (micrite) components in Taleh-Zang Formation shows an equilibrium condition due to minor biological fractionation and kinetic effects such as growth rate or other unknown factors. Thus, palaeotemperature calculation of seawater based on heaviest oxygen isotope values of biotic and abiotic carbonates are similar. Petrographic and geochemical studies illustrate that these carbonates were affected by weak meteoric digenesis in a closed diagenetic system with a low water/rock interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taleh-Zang Formation
  • Large benthic Foraminifera
  • Carbonate platform
  • Geochemistry
  • Biotic and abiotic components
کتابنگاری
آدابی، م. ح.، 1383- ژئوشیمی رسوبی، انتشارات آرین زمین، 448 صفحه
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه
زهدی، ا.، آدابی، م، ح.، موسوی، م، ر.، امیری بختیار، ح.، غبیشاوی، ع.، صالحی، م. ع.، 1386- کاربرد روزن‌دارانی بنتیک بزرگ در بازسازی محیط رسوبی سازند تله­زنگ در برش نمونه و برش سطحی کیالو (جنوب لرستان)، اولین همایش دیرینه شناسی ایران، صفحه 111- 106
مطیعی، ه.، 1372- زمین شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، 536 صفحه
یزدی مقدم، م.، 1374- بیواستراتیگرافی سازندهای امیران و تله­زنگ در حوضه لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 132 صفحه
 
 
References
Adabi, M.H. & Asadi Mehmandosti, E., 2008- Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, S.W. Iran, Journal of Asian Earth Sciences (accepted).
Adabi, M.H. & Rao, C.P., 1991- Petrographic and geochemical evidence for original aragonitic mineralogy of Upper Jurassic carbonate (Mozduran Formation), Sarakhs area, Iran: Sedimentary Geology, 72: 253-267.
Adabi, M.H., 1996- Sedimentology and geochemistry of carbonates from Iran and Tasmania, Ph.D. thesis (Unpublished). University of Tasmania. Australia. 470 p.
Anderson, T.F. & Arthur, M.A., 1983- Stable isotopes of oxygen and carbon and their application to sedimentologic and paleoenviromental problems. In: Stable isotope in sedimentary geology. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Short Course, 10: 1-151.
Bathurst, R.G.C., 1975- Carbonate sediments and their diagenesis. Developments in Sedimentology, 12. Elsevier, Amsterdam. 658 p.
Beavington- Penney, S.J. & Racey, A., 2004- Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: application in palaeoenviromental analysis. Journal Earth–Science Reviews, 67: 219–265.
Beavington-Penney, S.J., 2002- Characterisation of selected Eocene Nummulites accumulations. PhD thesis, University of Wales, Cardiff.
Beavington-Penney, S.J., Wright, V.P. & Racey, A., 2006- The Middle Eocene Seeb Formation on Oman: An investigation of acyclicity, stratigraphic completeness, and accumulation rates in shallow marine carbonate setting, Journal of Sedimentary Research, 76: 1137-1161.
Berberian, M. & King, G.C., 1981- Towards a palaeogeography and tectonics evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210-265.
Billups, K. & Schrag, D. P., 2003- Application of benthic foraminiferal Mg/Ca ratios to questions of Cenozoic climate change. Earth and Planetary Science Letters, 209: 181-195.   
Boever, E.D., Swennen, R. & Dimitrov, L., 2006- Lower Eocene carbonate cemented chimneys (Varna, NEBulgaria): Formation mechanisms and the (a) biological mediation of chimney growth. Sedimentary Geology, 185: 159-173.
Brand, U. & Veizer, J., 1981- Chemical diagenesis of multicomponent carbonate system, II: stable isotopes: Journal Sedimentary Petrology, 51: 987-997.
Budd, D.A., 1992- Dissolution of high-Mg calcite fossils and the formation of biomolds during mineralogical stabilization: Carbonates and Evaporites, 7: 74-81.
Buxton, M.W.N. & Pedley, H.M., 1989- Short paper: a standardised model for Tethyan Tertiary carbonates ramps. Journal of the Geological Society (London), 146: 746- 748.
Choquette, P.W. & James, N.P., 1987- Diagenesis in limestones - 3, the deep burial environment. Geoscience Canada, 14: 3-35.
Comte, D. & Lehmann, P., 1974- Sur les carbonates de l’Ypre´sien et du Lute´tien basal de la Tunisie centrale. Compagnie Franc¸aise des Pe´troles Notes et Me´moires, 11: 275-292.
Cosovic, V., Drobne, K. & Moro, A., 2004- Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula). Facies, 50: 61-75.
Dickson, J. A. D., 1965- A modified staining technique for carbonate in thin section. Nature, 205: 587.
Dunham,R.,1962-Classification of carbonate rocks according to depositional–texture. American Association Petroleum Geology,1:108- 121.
Hallock,P. & Glenn,E.C.,1986- Larger foraminifera:A tool for paleoenvironmental analysis of Cenozoic depositional facies. Palaios,1:55- 64.
Hottinger, L., 1983- Processes determining the distribution of larger foraminifera in space and time. Utrecht Micropaleontological Bulletins, 30: 239-253.
James, G.A. & Wynd, J.G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium Agreement Area, American Association Petroleum Geology, 49: 2182-2245.
Jorry, S., 2004- The Eocene Nummulite carbonates (Central Tunisia and NE Libya): Sedimentology, depositional environments, and application to oil reservoirs. Ph.D. thesis, University of Geneva, Switzerland, 120 p.
Lear, C.H., Elderfield, H. & Wilson, P.A., 2000- Cenozoic deep-sea temperatures and global ice volumes from Mg/Ca in benthic foraminiferal calcite. Science, 287: 269-272.
Lohmann, K.C., 1988- Geochemical patterns of meteoric diagenetic systems and their application to studies of paleokarst. In: James, N.P. and Choquette, P.W. (eds.): Paleokarst. p. 58-80.
Longman, M.W., 1980- Carbonate diagenetic textures from nearsurface diagenetic environments, American Association Petroleum Geology, 64/4: 461-487.
Luterbacher, H., 1998- Sequence stratigraphy and the limitations of biostratigraphy in the marine Paleogene strata of the TrempBasin (central part of the southern Pyrenean foreland basin, Spain. In: Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins (Eds P.C. de Graciansky, J. Hardenbol, T. Jacquin and P.R. Vail), SEPM Special Publication, 60: 303-309.
Milliman, J.D. & Müller, J., 1977- Characteristics and genesis of shallow-water and deep-sea limestones. In: Anderen, N.R. and Malahoff, A. (eds.): The fate of fossil fuel CO2 in the oceans. p. 655-672.
Milliman, J.D., 1974- Marine carbonates: New York, Springer- Verlag, 375 p.
Moore, C.H., 1989- Carbonate Diagenesis and Porosity, Development in Sedimentology, 46:338 p.
Morrison, J.O. & Brand, U., 1987- Geochemistry of Recent marine invertebrates: Geosciences. Canada, 13: 237-254.
Morse, J.W. & Mackenzie, F.T., 1990- Geochemistry of Sedimentary Carbonates: New York, Elsevier, 707 p.
Nelson, C.S. & Smith, A.M., 1996- Stable oxygen and carbon isotope compositional fields for skeletal and diagenetic components in New Zealand Cenozoic nontropical carbonate sediments and limestones: a synthesis and review: New Zealand Journal Geology, Geophysics, 39: 93-107.
Nelson, C.S., Winefield, P.R., Hood, S.T., Caron, V., Pallentin, A. & Kamp, P.J.J., 2003- Pliocene Te Aute limestones, New Zealand: expanding concepts for cool-water shelf carbonates. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 46: 407-424.
Papazzoni, C.A. &Trevisani, E., 2006- Facies analysis, palaeoenvironmental reconstruction, and biostratigraphy of the “Pesciara di Bolca” (Verona, northern Italy): an early Eocene Fossil-Lagerstätte, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 242: 21-35.
Pingitore, N.E., 1978- The behavior of Zn and Mn during carbonate diagenesis: theory and applications: Journal Sedimentary Petrology, 48: 799-814.
Racey, A., 2001- A review of Eocene nummulite accumulations: structure, formation and reservoir potential. Journal Petroleum Geology, 24: 79-100.
Raja, R., Saraswati, P.K., Rogers, K. & Iwao, K., 2005- Magnesium and strontium compositions of recent symbiont-bearing benthic foraminifera. Marine Micropaleontology, v. 58. p. 31-44.
Rao, C.P. & Adabi, M.H., 1992- Carbonate minerals, major and minor elements and oxygen and carbon isotopes and their variation with water depth in cool, temperate carbonates, western Tasmania, Australia. Marine Geology, 103: 249-272.
Rao, C.P. & Nelson, C.S., 1992- Oxygen and carbon isotope fields for temperate shelf carbonates from Tasmania and New Zealand. Marine Geology, 103: 273.
Rao, C.P. & Wang, B., 1990- Oxygen and carbonate isotope composition of Gordon Group carbonates (Ordovician) Florentine Valley, Tasmania. Australia. Journal Earth–Science Reviews, 37: 305-316.
Rao, C.P., 1990. Geochemical characteristics of cool-temperate carbonates, Tasmania, Australia. Carbonates and Evaporites, 5: 209-221.
Rao, C.P., 1991- Geochemical differences between subtropical (Ordovician), cool-temperate (recent and Pleistocene) and subpolar carbonates, Tasmania, Australia. Carbonates and Evaporites, 6: 83-106.
Rao, C.P., 1996- Modern Carbonates, Tropical, Temperate, Polar. Introduction to Sedimentology and Geochemistry, 206 p., Hobart (Tasmania).
Rasser, M.W., Scheibner, C. & Mutti, M., 2005- A paleoenvironmental standard section for Early Ilerdian tropical carbonate factories (Corbieres, France; Pyrenees, Spain), Facies, 51: 217-232.
Reichart, G.J., Jorissen, F., Anschutz, P. & Mason, P.R.D., 2003- Single foraminiferal test chemistry records the marine environment. Geology, 31: 355-358.
Sarangi, S., Sarkar, A., Sarin, M.M., Bhattacharya, S.K., Ebihara, M. & Ray, A.K., 2001- Growth rate and life span of Eocene/Oligocene Nummulites tests: inferences from Sr/Ca ratio. Terra Nova, 13: 264-269.
Saraswati, P.K., 2004- Ontogenetic isotopic variation in foraminifera - implications for palaeo proxy. Current Science, 56: 858-860.
Serra-Kiel, J. & Reguant, S., 1984- Paleoecological conditions and morphological variation in monospecific banks of Nummulites:an example.Bulletin Centres de Recherches Exploration-Production Elf-Aquitaine Memoire,6:557-563.
Sinclair, H.D., Sayer, Z.R.&Tucker, M.E., 1998- Carbonate sedimentation during early foreland basin subsidence: the Eocene succession of the French Alps. In: Carbonate Ramps (Eds V.P. Wright and T.P. Burchette), Geological Society of London, 149: 205-227.
Stoll, H.M. & Schrag, D.P., 1998- Efects of Quaternary sea level cycles on strontium in seawater. Geochimica et Cosmochimica Acta, 62: 1107-1118.
Tucker, M.E. & Wright, V.P., 1990- Carbonate Sedimentology. Oxford (Blackwell), 482 p.
Veizer, J., 1983- Trace elements and stable isotopes in sedimentary carbonates. In: Reeder, R.J. (ed.): Carbonates: mineralogy and chemistry. Reviews in Mineralogy, 11: 265-299.
Veto, I., Ozsvárt, P., Futó, I. & Hetényi. M., 2007- Extension of carbon flux estimation to oxic sediments based on sulphur geochemistry and analysis of benthic foraminiferal assemblages: a case history from the Eocene of Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology: In press.
Wynd, A.G., 1965- Biofacies of the Iranian oil company agreement area (I.O.O.C), Report No. 1082, unpublished paper.
Zachos, J.C., Bohaty, S., Quattlebaum, T., Sluijs, A., Brinkhuis, H., Gibbs, S.J. & Bralower, T.J., 2006- Extreme warming of mid-latitude coastal ocean during the Paleocene-Eocene thermal maximum: Inferences from TEX86 and isotope data, Geological Society of America, 34: 737-740.
Zohdi, A., Adabi, M.H. & Ghobishavi, A., 2007- Palaeoenviromental reconstruction, sequence stratigraphy and palaeotemperature estimation of the Upper Paleocene to Middle Eocene Tale-Zang Formation in the Zagros Basin, (south-west Iran), 13th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists, University of East Anglia, Norwich, UK. 16-18 July, (in English).