کارکرد گسل کاسپین (خزر) بر زمین‌ریخت‌شناسی گستره قائم‌شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

گسل کاسپین(خزر) به عنوان مرز جلگه کاسپین و کوه‌های البرز یک عارضه زمین‌ساختی مهم است که می‌توان آن را گسل پیشانی شمالی رشته کوه البرز در نظر گرفت. فرو نشست گودال کاسپین در شمال و برپایی کوه‌های البرز و راندگی آن بر روی جنوب حوضه کاسپین جنوبی در راستای این گسل صورت می‌گیرد. در این مقاله بخشی از گسل کاسپین بین طول‌های جغرافیایی´30    °52  تا ´00  °53 ، که در نیمه شمالی نقشه زمین‌شناسی‌قائم شهر واقع شده است، به صورت قطعه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بر روی زمین رخنمون ندارد  و  هنوز به سطح نرسیده است اما تأثیر عملکرد آن به صورت ساختار‌هایی از جمله تاقدیس‌های در حال رشد نمایان شده است. این مقاله با معرفی ویژگی‌های کلی ریخت‌زمین‌ساختی منطقه به توصیف طاقدیس‌های فعال (در حال رشد) و تأثیرات ریخت‌زمین ساختی- از جمله تأثیر بر روی رودخانه‌های منطقه، از خاور تا باختر منطقه مورد بررسی، می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Caspian (Khazar) Fault Activity on Geomorphology of Qaemshahr area

نویسندگان [English]

  • A. Lashkari 1
  • M. R. Ghassemi 1
  • M. Qorashi 2
1 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, iran
چکیده [English]

The Caspian (Khazar) fault is the boundary between the Caspian plain and AlborzMountain. As a major tectonic feature, this fault may be considered as the northern mountain front fault of the AlborzRange. Subsidence of the Caspian Sea in north, uplift of the Alborz Mountain, and its over thrusting on southern part of South Caspian basin has occurred along the Caspian fault. In this paper, a segment at the fault which is located between longitudes 52° 30׳ and 53° 00׳ - in the northern part of geological map of Qaemshahr - is considered as a segment that does not outcrop. This paper introduces the general structural and morphotectonic characteristics of this zone and describes the characteristics of the active anticlines (growing folds) and morphotectonic effects in this zone such as effects on rivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian fault
  • Qaemshahr
  • geomorphology
  • Fold growth
طبسی، ه.، و عباسی، م. ر.، 1381-  الگوی دگرریختی و هندسه پهنه گسل شمال البرز(بین طول‌های جغرافیایی52 تا 54 درجه خاوری)، فصل‌نامه علوم زمین، شماره 43-44، ص24- 35.
قاسمی، م. ر.، و مصوری، ف.، 1379-  تأثیر صفحه خزر بر زمین‌ساخت البرز، نوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، وحدتی  دانشمند، ف.، و کریمی، ح. ر، 1382، نقشه زمین‌شناسی ورقه قائم شهر، مقیاس000,1:100، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
References                                                                                                                                         
Allen, M.B., Ghassemi, M.R., Shahrabi, M., Qorashi. M., 2003 - Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northeren Iran. Jornal of Structural Geology, 25  659-672
Burbank, D.W, Meigs, A. Borzovic, N., 1996 - Intractions of growing folds coeval depositional systems. Basin research  (1996)   8 , 199-223
Burbank, D.W., and Anderson, R.S., 2001- Tectonic Geomorphology, Blackwell,274.
Keller, E.A., Larry Gurrola, T.E., Tierney, 1999 - Geomorphic criteria to determine direction of lateral propagation of reversefaulting and folding. Geology