بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سرگذشت تبلور یک سنگ در اندازه و پراکندگی کانی‌های آن ثبت می‌شود. اندازه ‌بلورهای پورفیروبلاست در سنگ‌های دگرگونی، اطلاعات مفیدی را در‌باره محیط رشد آنها ارائه می‌کند. با توجه به تنوع کانی‌شناسی در اسکارن حسن‌آباد و فراوانی پورفیروبلاست‌های گارنت در زون‌های مختلف دگرگونی و بویژه ابعاد متفاوت این کانی در اولین زون دگرگونی اسکارن شمال‌خاور روستای حسن‌آباد، پراکندگی اندازه بلورهای این کانی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که این مطالعات، به دقت بالایی ‌نیاز دارد، از سطح برش نمونه‌ها، تصاویر رقومی تهیه و در نرم‌افزار تخصصی تجزیه تصاویر جی‌مایکروویژن (JMicrovision) تجزیه و تحلیل شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، دو شیب متفاوت به‌دست‌آمده در این مطالع،ه ما را با سه فرض احتمالی روبرو می‌‌کند: 1- تأثیر ترکیب سنگ اولیه؛ 2- زمان رشد بلور؛ 3- شارش سیال‌های اطراف توده نفوذی. با توجه به حضور کانی کلینتونیت، وزوویانیت و گارنت و وجود درز و شکاف‌های فراوان در منطقه، نقش سیال در درشت‌شدن اندازه پورفیروبلاست گارنت در محل‌هایی از اولین زون دگرگونی پر‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Crystal Size Distribution (CSD) of Garnet in the Hassan-Abaad Contact Metamorphism of Yazd

نویسندگان [English]

  • S. Zandifar 1
  • M.V. Valizadeh 1
  • M. A. Barghi 1
  • M. R. Foroodijahromi 2
1 School of Geology, University College of Sciences,Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

The crystallization history of a rock is recorded by the size and the distribution of its minerals. The porphyroblast crystal size in metamorphic rocks can give notable information about its growing medium. Considering the varieties of mineralogy in the Hassan-Abad's skarn and high frequency of garnet porphyroblasts in different metamorphic zones and special different sizes in the first metamorphic zone of the NE skarn, the crystal size distributions of this mineral is studied. With regard to this, digital photos of cutting surface were provided and analyzed by JMicrovision software. It has been expected, two different slopes can show three suspections: 1- parent rock composition effect; 2- crystal growing time; 3- fluid flow around plutonic rock. According to the presence of clintonite, vesuvianite and  garnet and as many as joints in the region, the role of fluid in growing the size of garnet porphyroblast in part of the first metamorphic zone seem to be noticeable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crystal size distribution
  • Garnet
  • Contact metamorphism
  • JMicrovision
  • Hassan-Abad village of Yazd
دهقان منشادی، ب.، 1379- مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم و دگرگونی منطقه دره زرشک - توران پشت، جنوب غربی یزد، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

زندی‌فر، س.، ولی‌زاده، م.و.، برقی، م.ع.، اسماعیلی، د.، ١٣٨٦- بررسی زونینگ بلور‌های گارنت در دگرگونی مجاورتی توده‌نفوذی حسن‌آباد، جنوب‌غربی یزد پانزدهمین همایش انجمن بلور‌شناسی و کانی‌شناسی ایران. مشهد.

عضدی، ع.، ١٣٨٦- مطالعه دگرگونی و پتروفابریک، سنگ‌های دگرگونی جنوب گرانیت شاهکوه. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

 

References

Abart, R., 1995- Phase equilibrium and stable isotope constraints on the formation of  metasomatic garnet-vesuvianite veins (SW Adamello, N Italy), Contrib Mineral Petrol, 122: 116–133.

Berberian, M., & King G. C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210–265.

Cashman, K. V. & Ferry, J. M., 1988- Crystal size distribution (CSD) in rocks and the kinetics and dynamics of crystallization, Contrib. Mineral.Petrol.99: 401-415.  

Ferry, J. M., 1989- Contact metamorphism of roof pendants at HopeValley , Alpine County, California, USA, Contrib.Mineral.Petrol.101: 402-417.      

Jankovic, S., 1984- Metallogeny of the Alpine granitoids in the Tethyan-Eurasian metallogenic belt, inProceedings of the 27th International Geological Congress, Moscow, August 4–14, 12: Utrecht, Netherlands,VNU Science Press, 247–273.

Kaneko, Y., Tsunogae, T., & Miano, T., 2005- Crystal-size distributions of garnets in metapelites from the northeastern Bushveld contact aureole, South Africa, American Mineralogist. 90: 1422.1433

Labotka, T. C., Nabelek, P. I., Papike, J. J., Hover-Granath, V. C., & Laul, J. C., 1988- Effects of contact metamorphism on the chemistry of calcareous rocks in The Big Horse Limestone member, Notch peak, Utah. Am Mineral, 73: 1095–1110

Müller, T., Baumgartner, L. P., Foster, C. T., & Bowman, J. R., 2006- Crystal size distribution (CSD) of periclase in contactmetamorphic dolomite marbles from the southern Adamello Massif, Italy. European Geosciences.8: 08370

Marsh, B. D., 1988- Crystal size distribution (CSD) in rocks and the kinetics and dynamics of crystallization .1: Theory. Contrib.Mineral.Petrol. 99: 277-291

Peterson, T. D., 1990- Petrology and genesis of netrocarbonatite, Contrib.Mineral. Petrol. 105: 143-155

Peterson, T. D., 1996- A refined technique for measuring crystal size distribution in then section, Contrib. Mineral. Petrol.124: 394-405.

Shelly, D., 1993- Igneous and metamorphic rocks under the microscop, Champman and Hall; Landan. 445p.

Timon, S. M., Moro1, M. C., Cembranos, M. L., Fernandez, A., & Crespo, J. L., 2007- Contact metamorphism in the Los Santos W skarn (NW Spain), Mineralogy and Petrology. 90: 109–140

Valley, J. W., Peacor, D. R., Bowman, J. R., Essene, E. J., & Allard, M. J., 1985- Crystal chemistry of a Mg-vesuvianite and implications for phase equilibria in the system CaO–MgO–Al2O3–SiO2–H2O–CO2, J Metamorph Geol, 3: 137–153

Zarasvandi, A. & Liaghat, S., 2005- Geology of the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad Porphyry Copper Deposits, Central Iran, International Geology Review, 47: 620–646