تحلیل هندسی و جنبشی نیمة باختری گسل میامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه اطلاعات زمین مرجع، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران

چکیده

گسل‌ میامی از گسل‌های اصلی شمال خاوری ایران است که در تکوین  حوضه‌های رسوبی و ریخت‌شناسی منطقه تأثیر مهمی داشته و پدیده‌های ریخت‌زمین‌ساختی گوناگونی به وجود آورده است. وجود این گسل در منطقه‌، موجب پیدایش ساخت‌های گوناگون  شده  و منطقه را از دیدگاه مطالعات زمین‌شناسی ساختاری، رفتار گسل‌ها و پایانه‌های آن، برهم‌کنش گسل‌ها و ارتباط میان چین‌خوردگی و گسلش به محدوده قابل توجهی تبدیل کرده است. برداشت‌های انجام گرفته در بخش باختری گسل میامی، راستای گسل‌ها را به طور کلی NE و با شیب بیش از 50 درجه و خط خش با میل کم نشان می‌دهد. راستای چین‌ها در این محدوده از روند کلی گسل‌ها پیروی می‌کنند. محور اصلی بیشینه محاسبه شده بر روی گسل ارمیان روند NE و در گسل میامی و گسل قدس روند SE دارد و افقی ‌است. همچنین گسل میامی در بخش باختری‌، با گسل چاه سید‌آباد پهنه برشی را ایجاد می‌کند که شکستگی‌های نوع X و   RَR, در آن قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometrical and Kinematic Analysis of Western Half of Meyamey Fault

نویسندگان [English]

  • F. Bagheri 1
  • A. Saeidi 2
  • S. Bouzari 3
1 GIS Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Research Institute of Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Science Faculty, Tehran, Iran
چکیده [English]

       Meyamey fault, one of the major faults in the northeast of Iran, has played an important role in the regional depositional basin development and created many geomorphologic features. This fault has proved to be an important subject for study in terms of structural geology, fault mechanisms, fault interactions and the relation between faults and folds. Field measurements in the eastern part of the Meyamey fault zone depict that faults are mainly striking towards NE with dips of up to 50º and gentle lineation. Folds also follow the same trend. Calculated maximum stress axis in Armain fault is in NE direction, whereas in Meyamey and Ghods faults are in SE direction and are horizontal. Moreover, in the eastern Meyamey fault area, this fault shear zone Chah Seidabad fault, in which X and R, R fractures are evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meyamey fault
  • Maximum main axis
  • Shear zone
  • Oblique fault
  • Step fault
  • Extension joint
آقا نباتی، ع.،1383 - زمین شناسی ایران، 586 صفحه
امینی چهرق، م،ر.،1380 - نقشه زمین‌شناسی 1:100000 میامی،  سازمان زمین شناسی کشور
جاوید فخر، ب.،1384- بررسی هندسه و دینامیک گسل ها در گستره میانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
جعفریان، م.ب.،1383 - جلالی،ع.، ورقه 1:100000 ارمیان،  سازمان زمین شناسی کشور
حاجی حسینیِ، ا.، قاسمی، ا.،1382 - ورقه 1:100000 بسطام،  سازمان زمین شناسی کشور
خلعتبری، م.، همکار، 1378 - ورقه 1:100000 عباس آباد،  سازمان زمین شناسی کشور
درویش زاده، ع.،1370 - زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر
سلامتی، ر.،1382- ورقه 1:100000 ری آباد، سازمان زمین شناسی کشور
سهندی، م.ر.،1383- نقشه ساختاری ایران 1:1000000 ، سازمان زمین شناسی کشور
نبوی، م.ح.،1355- دیباچه ای بر زمین شناسی ایران،109صفحه
 
References
Anderson, E. M., 1951- The dynamics of faulting and dyke formation with application to  Britain, Oliver & Boyd, Edinburgh, 206 pp.  
Angelier, J., 1979- Determination of the mean principal direction of stresses for a given fault population: Tectonophys., v. 56, p. T17-T26.
Angelier, J., 1984 - Tectonic  analysis of fault slip data sets. J. Geophys. Res 1389 p. 5835-5848 Carey, E., Brunier, B., 1974 - Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C.R. Acad. Sci. Paris. D.
Carey, E., Brunier, B., 1974- Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C.R.
Celerier, B., 1995- Tectonic regime and slip oriention of reactivated faults, Geophysical Journal Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- An invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p.51-65.
Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- an invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p. 51-65.
Fry, N., 1999- Striated faults: visual appreciation of their constraint on possible paleostress
Fry, N., 2003- A geometric test for possible Andersonian stress using striated faults Journal of structural Geology. V. 25, p. 25 897-901
Gephart, J.W., Forsyth, D.W., 1984 - An improved for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: an application to the San Fernando earthquakesequence: J. Geophys. Res., v. 89, p. 9305-9320.
Hoppner, R., 1955- Tectonic in schiefergebirge, Geo. Rdsch., vol. 44, p. 26-58, in: for stickenside lineation populion; an attempt. To modify Arthaud's method, Journal of structural geology, v,7, p. 73-82
Nemcok, M., Lisle, R.J., 1995- A stress inversion procedure forpolyphase fault/slip data sets: J. Struct. Geol., v. 17, no. 10, p. 1445-1453.
Nemcok, M., Lisle, R.J., 1995- a stress inversion procedure forpolyphase fault/slip data sets: J. Struct. Geol., v. 17, no. 10, p. 1445-1453.