زیست‌چینه‌شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی، این گروه از فسیلها ابزار بسیار مناسبی برای زیرتقسیم‌بندی زیست‌چینه‌شناختی، بویژه در کرتاسه پسین هستند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی، نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگوی سازند نیزار مورد مطالعه قرار گرفته است. سنگ‌شناسی سازند شامل ماسه‌سنگهای ستبر لایه گلوکونیتی، شیل  و یک لایه سنگ آهک ماسه‌ای در بخش بالایی است.
بر مبنای مطالعات انجام شده، 22 جنس و42 گونه نانوفسیل در برش الگو شناسایی و عکسبرداری گردید.
با توجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتونهای آهکی، بازه زمانی برش مورد مطالعه، با زونهای CC25  وCC26  از زون‌بندی Sissingh (1977)  و زیرزونهای CC25c وCC26a و CC26b از زون‌بندی Perch – Nielsen(1985a) همخوانی دارد. بر مبنای زیست‌زونهای مشخص شده، سن سازند نیزار در محل برش الگو ماستریشتین پسین پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous Nannofossils Biostratigraphy of Neyzar Formation in Type Section (Tange-Neyzar)

نویسندگان [English]

  • F. Hadavi
  • A. Pouresmaeil
Dept. Of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Nannofossils are suitable for biostratigraphical studied since they are aboundant, planktonic, rapidly evolving and largly cosmopolitan, especially in Late Cretaceous.                                                    
According to this, due to the lack of any precise Paleontological study, the nannofossils of Neyzar Formation has been investigated in type locality. This formation consists of thick- bedded glauconitic sandstone,shale and a sandy limestone bed in the upper part. The Neyzar Formation conformably overlies the Abtalkh Formation and is itself conformably overlained by the Kalat formation.  As a result of this study, for the first time, 22 genera and 42 species of nannofossils have been identified. Based on these obtained nannofossils, the section is Late Maasrichtian in age, corresponding to CC25- CC26 (Sissingh,1977) (equivalent to CC25c-CC26a-b, Perch- Nielsen,1985).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Neyzar Formation
  • Type section
  • Tange-Neyzar
  • Calcareous Nannoplanktons

آقا نباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 586 صفحه.

افشار­حرب،ع.، 1373-  زمین‌شناسی کپه داغ، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، تهران،275 صفحه.

هادوی، ف.، پوراسماعیل، ا.، 1383- بایواستراتیگرافی بخش زیرین سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار(جاده مشهد- سرخس)، هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران.

هادوی،ف.، 1380-  نانوفسیلهای سازند آب تلخ در غرب روستای چهچهه، بیستمین گردهمایی علوم زمین.

هادوی،ف.، 1381-  نانوفسیلهای آهکی ایران (کپه داغ، ایران مرکزی، مکران)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،329 صفحه،1381.

هادوی،ف.، عامل،ع.، 1382-  بایواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش چهچهه واقع در جاده مشهد- کلات، مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 5، شماره 1.

هادوی،ف.، محقی، م.ا.، 1383-  ویژگیهای زیست‌چینه‌ای سازند کلات در برشهای روستای خشت، روستای چهچهه و دهانه ورودی شهر کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

 

References

Burnett, J. A., 1998- Upper Cretaceous in Calcareous Nannofossils Biostratigraphy (ed.Bown, P.R.), PP. 132-199 (Chapman & Hall, London).

Perch-Nielsen, K., 1985a- " Mesozoic Calcareous Nannofossils ". In: Bolli, H. M.; Saunder, J. B.; Perch – Nielsen, K. (Eds) Plankton Stratigraphy. CambridgeUniv. Press. 329-426.

Sissingh,W., 1977- Biostratigraphy of cretaceous calcareous nannoplankton. Geologie en minjbouw,56,37-65.