شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای مناسب که در تفسیر ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره‌های چینه‌شناسی درون مکعب داده‌های‌ لرزه‌ای سه‌بعدی به مفسر کمک می‌کند، نشانگر لرزه‌ای همدوسی است. اندازه‌گیریهای همدوسی در سه‌ بعد، تشابه ردلرزه به ردلرزه را بیان می‌کنند و بنابراین تغییرات قابل تفسیر را در این گونه موارد نشان می‌دهند. ردلرزه‌های مشابه با ضرایب همدوسی بالا به نقشه در می‌آیند، در حالی که بی‌هنجاریها مانند ناپیوستگیها، ضرایب همدوسی پایینی دارند. همدوسی لرزه‌‌ای معیار سنجش تغییرات جانبی در پاسخ لرزه‌ای که علل آن می‌تواند ساختار زمین‌شناسی، چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی، تخلخل و وجود هیدروکربن باشد را نمایان ‌می‌سازد. خروجی این نشانگر، مکعب همدوسی لرزه‌ای سه‌بعدی است که ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره‌های چینه‌شناسی را با قدرت تفکیک بالاتری به تصویر می‌کشد. در این مقاله، کاربرد دو نشانگر لرزه‌ای همدوسی متداول بر مبنای همبستگی عرضی و ساختار ویژه در شناسایی گسلها روی داده‌های لرزه‌ای مصنوعی و واقعی نشان داده می‌شود.
     با بررسی نتایج به‌دست آمده در این روش، می‌توان مشاهده کرد که این روش برای مدلهای مصنوعی برای نسبت سیگنال به نوفه‌های پایین و برای داده واقعی پاسخ مناسبی می‌دهد. همچنین مقایسه روش همدوسی بر مبنای ساختار ویژه با روش همدوسی بر مبنای همبستگی عرضی نشان می‌دهد که قدرت تفکیک آن برای تشخیص گسلها بیشتر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faults Detection Using Seismic Coherency Attribute

نویسندگان [English]

  • A.R. Javaheri Niestanak
  • A. Javaherian
  • N. Amini
Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Coherency attribute is one of the proper tools in interpretation of structural discontinuities and stratigraphy features in 3-D seismic data. Coherency measurements in three dimensions discuss trace-to-trace similarity and therefore represent interpretable changes in these cases. The similar traces are mapped with high coherence coefficients while anomalies and discontinuities have low coherence coefficients. Coherency attribute shows evaluation criterion of lateral changes in the seismic response, caused by variation in structure, stratigraphy, lithology, porosity and the presence of hydrocarbon. Output of this attribute is a coherence cube which illustrates structural discontinuities and stratigraphy features with higher resolution. In this paper, the application of two conventional coherency attributes based on eigenstructure and crosscorrelation for detection of faults in 3-D synthetic seismic data and actual seismic data is presented.
Considering the experimental results, this method has an appropriate response to low SNR for 3-D synthetic models and 3-D actual data. In addition, the comparison of eigenstructure -based coherency attribute method with crosscorrelation-based coherency attribute method indicates the former has higher resolution for detection faults than the latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coherency attribute
  • Crosscorrelation
  • Eigenstructure
  • Fault
  • Analysis cube
  • 3D seismic data
References
Bahorich, M. S. and Farmer, S. L., 1995- 3-D seismic coherency for faults and stratigraphic features: The Leading Edge, 1053-1058.
Chopra, S., 2002- Coherence cube and beyond: First Break, 20, 27-33.
Gresztenkorn, A. and Marfurt, K. J., 1999- Eigenstructure-based coherence  computations as an aid to 3-D structural and stratigraphic mapping: Geophysics, 64, 1468-1479.
Marfurt, K. J. and Kirlin, R. L., 2000- 3-D broad band estimates of reflector dip and amplitude: Geophysics, 65, 304-320.
Marfurt, K. J., Kirlin, R. L., Farmer, S. L. and Bahorich, M. S., 1998- 3-D seismic attributes using a running window semblance-based algorithm: Geophysics, 63, 1150-1165.
Marfurt, K. J., Suadhakar, V., Gresztenkorn, A., Crawford, K. D. and Nissen, S. E., 1999- Coherency calculations in the presence of structural dip: Geophysics, 64, 104-111.