پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ، ایران.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی امکان پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون انجام شده است. عیار آنتیموان در نمونه 23/17 درصد است. مهم‌ترین کانیهای موجود در نمونه، استیبنیت، کوارتز و پیریت و درجه آزادی ذرات استیبنیت 210 میکرون است.
     برای فرآوری کانسار آنتیموان لخشک، نمونه اولیه از نظر دانه‌بندی به سه بخش تقسیم شد و پر عیار سازی بخش دانه ریز آن (38+210- میکرون) به روش فلوتاسیون بررسی شد. عیار بار ورودی به فلوتاسیون 50/20 درصد است. در انجام آزمایشهای فلوتاسیون از روش آماری تاگوچی استفاده شد و پارامترهای مؤثر در فرآیند بهینه شدند. پارامترهای بهینه فلوتاسیون شامل فعال کننده سولفات مس با غلظت 1700 گرم بر تن، کلکتور امیل گزنتات پتاسیم با غلظت 900 گرم بر تن، درصد وزنی جامد در پالپ 22 درصد و دانه‌بندی 38+150- میکرون  تعیین شد. همة آزمایشها در pH طبیعی (8/6) انجام شد و کف ساز مورد استفاده نیز MIBC بود. در این شرایط کنسانتره‌ای با عیار 38  درصد  Sb و بازیابی 91 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beneficiation of Lakhshak Antimony Ore Using Flotation Method

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahy 1
  • A. Raissi 2
  • H. Naderi 1
1 Dept. of Mineral Processing, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

An investigation on beneficiation of Lakhshak antimony ore was carried out using flotation methods. The grade of antimony in representative sample was 17.23%. The most important minerals were stibnite, quartz and pyrite and the degree of liberation of stibnite was found to be 700 micrometer. The raw material was divided into three size fractions and beneficiation of fine size fraction (-210+38 m) was floated. The grade of mentioned fraction was 20.50 %. Taguchi method was used in flotation tests and optimum conditions were determined as follows: CuSO4 (1700g/t) as an activator, potassium etyle xanthate (900 g/t) as a collector, MIBC as a frother, pulp density 22% and grain size -150+38 m. All the experiments were carried out at pH = 6.8. As a result the grade and recovery of antimony was obtained 38% (Sb) and 91% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimony
  • Stibnite
  • Flotation
  • Taguchi
  • Lakhshak ore

خودکار، ع.، 1380 -  بررسی امکان فرآوری کانسار آنتیموان کلاته چوبک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.  

جعفری راد، ع.، 1379-  بررسی ذخایر آنتیموان در ایران و جهان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

رضایی، ب.، 1378 -   فلوتاسیون، انتشارات دانشگاه هرمزگان.

کریم پور، م .،  سعادت، س.، 1381 – زمین‌شناسی اقتصادی کاربردی، نشر مشهد.

کریم پور، م .، 1378- کانیها و سنگهای صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

یزدی صمدی، ب.، رضائی، ع.،  1381-  طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

 

 

References

Elvers, B., Hawkins, S., 1989- Ulmans Encyclopedia of industrial chemistry.

G.Kelly, E., 1982- Introduction to mineral processing, university of Auckland.

Kirck-Othmer, 1980- Encyclopedia of chemical technology.

Ubaldini, S., Veglio, F., 2000- Process flowsheet for gold and antimony recovery from stibnite,Hydrometallurgy,vol 57,pp 187-199.

Wills, B. A., 1997- Mineralprocessing technology, 6nd edition, British Library Cataloguing in Publication Data,  86 P.