بررسی مدلهای ریاضی دو بعدی و سه بعدی برای تصحیح هندسی تصاویرراداری SAR (مطالعه موردی در منطقه بم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

     در این مقاله، انواع مدلهای ریاضی دوبعدی و سه بعدی به منظور تصحیح هندسی تصاویر SAR در هندسه Slant range استفاده شده است. تعدادی از این مدلها، هندسه تصویر را در لحظه تصویربرداری در نظر می‌گیرند، در حالی که دیگر مدلها، فضای تصویررا به کمک یک چند جمله‌ای با فضای زمین مرتبط می‌سازند. تصاویر مورد آزمایش، سه تصویر ENVISAT از منطقه بم است. برای تصحیح نقاط کنترل دو بعدی از نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:25000 و ارتفاع آنها از SRTM استخراج شدند. مدلهای استفاده شده در روش دو بعدی انواع چندجمله‌ایها،  point wise، piece wise و projective بوده در حالی که برای تصحیح هندسی سه بعدی مدل پیچیده SAR به کارگرفته و نتایج آن با روش DLT مقایسه شد. از آنجا که این تصاویر به منظور مطالعات تداخل سنجی تهیه شده‌اند، خط مبنای آنها کوچک بوده و در نتیجه دقت استخراج مختصات سه بعدی به کمک زوج تصویر آنها پایین است.  در حالی که نتایج تصحیح هندسی دو بعدی از دقت نسبتاً خوبی برخورداراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of 2D and 3D Geometric Models Applied on SAR Images(A case study in BAM area)

نویسندگان [English]

  • M. Dehghani
  • M. J. Valadan Zouj
  • A. Mansourian
Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology (KNTU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

study several 2D and 3D math models have been tested in order to correct slant range SAR data geometrically. Some of these models consider the imaging geometry at the time of imaging while the others relate the ground space to the image one by mathematical polynomials. The images used here are 3 ENVISAT ones of Bam area. In order to extract the 3D GCPs, a topographic map with a scale of 1:25000 and SRTM DEM were used. The 2D math models used in this study include Global polynomial, Point wise, Piece wise and Projective while the 3D models are DLT and Rigorous SAR model. Since the images used in this study were originally ordered for interferometry studies, their baseline is so small that the precision of 3D coordinates extraction is not satisfactory enough. However, the results of 2D models are much better.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • RADAR
  • SAR images
  • Geometric correction
  • Control point
  • Radargrammetry
Crosetto, M. &  Argues Pereze F., 1999 -  Radargrammetry and SAR interferometry for DEM generation: validation and data fusion. Proceedings of a Conference held 26-29 October, Toulouse, France. European Space Agency, 2000. ESA-SP vol. 450, ISBN: 9290926414, p.367.
 
Liu, H., Zhao Z. &  Jezek, K. C., 2004 - Correction of positional errors and geometric distortions in topographic maps and DEMs using  rigorous SAR simulation technique, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing , Vol. 70, No. 9, 1031-1042
Leberl, F. W., 1990 – Radargrammetric Image Processing. Artech House.