بررسی و نام‌گذاری واحد کنگلومرایی– ماسه‌سنگی نصرت‌آباد (حوضه فلیشی خاور ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در منطقه نصرت‌آباد در 105 کیلومتری شمال باختر زاهدان کنگلومرایی با سن الیگو- میوسن قرار دارد که از واحدهای سنگ‌چینه­نگاری حوضه فلیشی خاور ایران است. رسوبات این کنگلومرا، رودخانه‌ای از نوع بریده‌ بریده بوده که با یک دگرشیبی با زاویه تقریباً 30 درجه روی نهشته‌های ماسه سنگی- شیلی ائوسن قرارگرفته است. ضخامت اندازه‌گیری شده از این واحد 2650 متر بده و اندازه قطعات و قلوه‌های این کنگلومرا، درشت، متوسط و ریزدانه و اغلب با میان‌لایه­های ماسه‌سنگی، سیلتستونی و مادستونی همراه است. شواهد صحرایی همچون ایمبریکاسیون، لایه‌بندی مورب، مسطح و عدسی‌شکل و ساخت‌های کنده ‌شده و پر شده منشأ رودخانه­ای این کنگلومرا را اثبات می­کنند. با توجه به نوع جنس قلوه‌های این کنگلومرا و عدم تجانس آنها با رخساره‌های فلیشی سوچر زون سیستان، به ­نظر می‌رسد این واحد کنگلومرایی عمدتاً از سمت باختر (حاشیه لوت) تغذیه‌ شده است. فسیل‌های موجود در قلوه‌های آهکی این کنگلومرا غالباً از خانواده‌های اربیتولین، آلوئولین، نومولیت، ملیولیده و … هستند. با توجه به محتویات فسیلی قلوه­ها، سن این کنگلومرا از ائوسن جوان­تر است. از طرفی چون توسط کنگلومرای پلیوسن- پلیوستوسن پوشیده می­شود، می‌توان سن این کنگلومرا را الیگو- میوسن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and nomenclature of sandstone-conglomerate unit in the Nosrat-Abad area, northwest of Zahedan

نویسندگان [English]

  • M. R. Bakhshi Mohebbi 1
  • A. A. Moridi farimani 1
  • R. Moezzi nasab 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 M.Sc., Department of Geology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Among the sedimentary units of the east flysch basin in the Nosrat-Abad area, where in the 105km northwest of Zahedan, there is a sandstone-conglomerate unit with an Oligo-Miocene age. The depositional environment of this deposit was fluvial which has been morphologically dissected in several portions; this unit covers the Eocene sandstone-shale deposits by an angular unconformity about 30 degrees. The measured thickness is about 2650 meters. The composed particles and pebbles are in various grain size. On the other hand, sandstone, siltstone, and mudstone accompany the conglomerate unit. Field observations document the unit was formed in a fluvial depositional environment. Imbrication and cross, smooth, and lens-shaped bedding are the main recognizable sedimentary structures. Moreover, the caved and filled structure are seen. Note that there is difference between the lithology of the pebbles in the conglomerate and the rocks composing the flysch zone, the pebbles could be originated from the west side, where in the Lut block. The recognized fossils from limestone pebbles are belong to the families such as Orbitolina, Alveolina, Nummulite, and Miliolid, consequently, the age of conglomerate-sandstone unit must be younger than Eocene and cover by Conglomarate Quaternary probably could be Oilgo-Miocene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nosrat-Abad
  • East Iran
  • Braided
  • Sistan suture zone
  • Flysch
افتخارنژاد، ج.، 1352- بررسی زمین‌شناسی در لوت مرکزی و خاور ایران.

سامانی، ب. و اشتری، ش.، 1371- تکوین زمین‌شناسی ناحیه سیستان و بلوچستان، فصلنامه علوم زمین، ش4، سازمان زمین‌شناسی کشور، صص. 14 تا 25.

شهرابی،م.، 1373- شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش الله‌آباد، مقیاس1:250000، سازمان زمین‌شناسی کشور، شماره K11.

فشارکی، پ.، 1379- فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر.

معیری، م.، 1390- فرهنگ واژه‌های ژئومورفولوژی، انتشارات دانشگاه اصفهان.

موسوی حرمی، ر.، 1389- رسوب‌شناسی، انتشارات آستان قدس رضوی، 474 ص.

نوگل سادات، م. ع. ا.، 1372- نقشه زمین­ساخت ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

 

References

Babazadeh, S. A. and De Wever, P., 2004- Early Cretaceous radiolarian assemblages form radiolarites in the Sistan Suture(eastern Iran).Geodiversitas, V. 26(2),pp. 185-206.

Babazadeh, S. A., 2007- Cretaceous radiolarians form Birjand ophiolitic range in Sahlabad Province, eastern Iran. Revuede Paleobiologie, V. 26(1),pp. 9-98.

Berberian, M. and King, G., 1981- Towards a Paleogeography and tectonic evolution of Iran,Canadian Journal of Earth Sciences,V.18, pp.210-265

Bertoldi, W., Zanoni, L. and Tubino, M., 2010- Assessment of morphological changes induced by flow and flood pulses in a gravel bed braided river: The Tagliamento River (Italy). Geomorphology, V. 114, pp. 348–360.

Boulin, J., 1991- Structures in Southwest Asia and evolution of the eastern Tethys.Tectonophysics.V. 196, pp. 211-268

Camp, V. E. and Griffis, R. J., 1982- Character,genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan Suture Zone,eastern Iran.Lithos, V. 15, pp. 221-239.

Fotoohi Rad, G. R., Droop, G. T. R. and Burgess, R., 2009- Early Cretaceous exhumation of high-pressure metamorphism rocks of the Sistan suture Zone, Eastren Iran. Geological Journal, V. 44, pp. 104-116.

Fotoohi Rad, G. R., Droop, G. T. R., Amini, S. and Moazzen, M., 2005- Eclogistes and blueschists of the Sistan Suture Zone,eastern Iran:A Camparison of P-T histories form a subduction mélange.Lithos, V. 84, pp. 1-24.

Mc Call, G. J. H., 1997- The geotectonic history of the Makran and adjacent areas of Southern Iran.Journal of Asian Earth Sciences , V. 15, pp. 517-531.

Sengor, A. M. C., Demir, A., Altan, C., Timur, U. and Hsti, K. J., 1988- Origin and assembly of the Tethyside orogenic collage at the expense of Gondwana Land, Geological Society, London, Special Publications 1988, V.37, pp. 119-181.

Sengor, A. M., 1990- Palte tectonics and orogenic research after 25 years,A Tethyan Perspective.Earth Science Review, V. 27, pp. 1-201

Smith, N. D., 1970- The braided Stream depositional environment comparison of the Platte River with some Silurian clastic rocks,north-central Appalachians: Geo. Sos. Am. Bull., V. 81, pp. 2993-3014.

Stoklin, J., 1968- Structural history and tectonic of Iran,Bulletin of the American Association of Petroleum Geology, V. 52, pp. 1229-1258.

Stoklin, J., Eftekharnezhad, J. and Hushmandzadeh, A., 1972- Centeral Lut reconnaissance East Iran.Geological Survey of Iran Report 22, 62 P.

Tirrul, L., Bell, I. R., Griffis, R. J. and Camp,V. E., 1983- Sistan suture zone of eastern Iran.Geological Society of America Bulletin, V. 94, pp. 134-150

Yves-François, L. L., Hervé, P. and Anne, R. H., 2013- Perception of braided river landscapes: Implications for public participation and sustainable management. Journal of Environmental Management, V. 119, pp. 1-12.