مطالعه ظرفیت باربری و میزان نشست زمین‌های خاور و جنوب خاور تهران

فریدون رضائی؛ محمد عیوضی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57202

چکیده
  شهر تهران بر روی نهشته‌های آبرفتی جوان بنا شده و گسترش سریع شهرنشینی سبب پوشیده شدن نهشته‌های کوترنری شده است. افزایش شهرنشینی بدون رعایت مسائل زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی مشکلات فنی، مهندسی و اقتصادی زیادی را در پی داشته است. از آنجا که تکیه‌گاه همه سازه‌ها بر روی زمین است، بررسی و شناخت ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک امری ...  بیشتر