چینه شناسی و فسیل شناسی
مطالعه فراساختار و تحولات پوسته برخی بازوپایان (Martellia shabjerehansis (Percival, 2009 اردوویسین میانی ناحیه کرمان، برش شعبجره (ایران مرکزی)

نجمه ناظری تهرودی؛ محمدرضا اسمعیل بیگ؛ محمدرضا قطبی راوندی؛ مریم ناز بهرام منش طهرانی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 143-152

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.309072.1943

چکیده
  مطالعات چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی بر روی بازوپایان (براکیوپودها) در ناحیه شعبجره – کرمان- سازند کت‌کوئیه انجام گردید. سکانس کاملی از تناوب رسوبات اردوویسین که در برخی افق‌ها دارای بازوپا بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از بازوپایان مطالعه شده کامل و سالم Martellia shabjerehansis می باشد که مطالعات فراساختار (اولترااستراکچر) بر روی این ...  بیشتر