نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی فارس، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاداسلامی، شیراز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران

4 گروه نظارت و ارزیابی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

مطالعات چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی بر روی بازوپایان (براکیوپودها) در ناحیه شعبجره – کرمان- سازند کت‌کوئیه انجام گردید. سکانس کاملی از تناوب رسوبات اردوویسین که در برخی افق‌ها دارای بازوپا بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از بازوپایان مطالعه شده کامل و سالم Martellia shabjerehansis می باشد که مطالعات فراساختار (اولترااستراکچر) بر روی این گونه انجام گرفت. علت انتخاب این گونه، وجود 28 صدف کامل سالم از این گونه بود که دو کفه آن به خوبی حفظ‌شدگی داشتند و تکامل سنی  و تحولات پوسته از نمونه جوان تا مسن را می‌توان در آن بررسی نمود. این نمونه از کامل‌ترین و سالم‌ترین نمونه‌های یافت شده در برش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آقانباتی، ع.، ۱۳۸۳، زمین‌شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۵۸۶ صفحه.
احمد زاده هروی، م.،  ۱۳۶۱،  اردوویسین فوقانی جنوب بجنورد (براکیوپودها- کنودونت‌ها). سازمان زمین شناسی، ۹۸ ص.
بهرام‌منش طهرانی، م.، خاکسار، ک. و سنماری، س.، ۱۳۹۹،  فرهنگ مصور واژه های تخصصی بازوپایان. انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین.۲۲٠ص.
جعفری صدر، ع. ر. و ژیانگ، ز.، ۱۳۷۳، چینه شناسی  پالئوزوئیک در کمربند کرمان- زرند و کوهبنان. دومین سمپوزیوم زمین شناسی شرق ایران، بیرجند.
خسروتهرانی، خ.، ۱۳۸۳، زمین‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۳۲۷ ص.
سیفی، ن.، قریب، ف.، بهرام‌منش طهرانی، م.  و قریب، ف.، ۱۳۹۰، مطالعه براکیوپودهای دونین - کربونیفر غرب دریاچه تار شمال شرق دماوند، دومین همایش علوم زمین، آشتیان و پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان. ۱۸۳ ص.
شعبانیان، ر.، ۱۳۹۱، زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۳۴۴ ص.
عامری، ح.، داستانپور، م.، وزیری، م.، ۱۳۸۳، چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی کامبرین در کرمان، مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شاهرود، ۴۸٠ ص.
عامری، ح.، ۱۳۸۴، بیواستراتیگرافی نهشته‌های کامبرین در شمال و جنوب شرق کرمـان. پایـان‌نامــه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه شهید باهنر کرمان، ۱۵۹ص.
قربانی، ش.، ۱۳۷۷، مطالعه چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی رسوبات پالئوزوئیک ( کامبرین، دونین و پرمین) برش زمین‌شناسی دوراهی شهداد واقع در جنوب شرقی کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال۲۱۲ ص.
ناظری، ن.، 1400، بررسی نهشته‌های کامبرین- اردوویسین شمال زرند (استان کرمان) با استفاده از تریلوبیت‌ها و بازوپایان، رساله دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه علوم تحقیقات فارس، 205 ص.
Bassett, M.G., Dastanpour, M., and Popov, L. E., 1999. New data on Ordovician faunas and stratigraphy of the Kerman and Tabas regions, east-central Iran. Acta-Universitatis Carolinae Geologica(1/2): 483-486. https://www.researchgate.net/publication/236901473.  
Benedetto, J. L., 1987. Braquiopodos clitambonitaceos de la formación San Juan (Ordovicico temprano), Precordillera argentina. Ameghiniana 24 (1-2): 95-108. https://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana/article/view/1853.
Crippa, G.,Ye, F., Malinverno, C., and Rizzi, A., 2016. Which is the best method to prepare invertebrate shells for SEM analysis? Testing different techniques on recent and fossil brachiopods. Boll. Soc. Paleontol. Ital., 55 (2016), pp. 111-125. http://dx.doi.org/10.4435/BSPI.2016.11. Corpus ID: 134631045.
Duller, C., 2008. Teaching statistics with excel a big challenge for students and lecturers. Austrian Journal of Statistics 37(2): 195–206-195–206. https://doi.org/10.17713/ajs.v37i2.300.
Facheng, Y., 2018. The microstructure of modern and fossils Brachiopod archives.Ph.D. thesis, University of Milan. 219. P. http://dx.doi.org/10.13130/ye-facheng_phd 2019-02-07.
Garbelli, C., Angiolini, L., and Chen, S. Z.,  2017. Biomineralization and global change: a new perspective for understanding the end-Permian extinction. Geology 45(1): 19-22. https://doi.org/10.1130/G38430.1.
GhobadiPour, M., Williams, M., Vannier, J., Meidla, T., and Popov, L.E., 2006.  Ordovician ostracodsfrom east central Iran.Ordovician ostracods from east central Iran. Acta Palaeontologica Polonica 51(3). http://app.pan.pl/acta51/app51−551.pdf.
GhobadiPour, M., Popov, L.E., and Baars, C., 2012. Middle Ordovician (Darriwilian) brachiopods associated with the'Neseuretus' biofacies, eastern Alborz Mountains, Iran. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists(42): 263-283.
Hamedi, M. A., 1995.  LowerPalaeozoic sedimentology and stratigraphy of the Kerman region, East-Central Iran. https://ro.uow.edu.au/theses, Central Iran. Unpublished Ph.D. thesis, University of Wollongong, 176 p.
Hamedi,  M.A., Wright, A.J., Aldridge, R.J., Boucot, A.J., Bruton, D.L., Chatterton, B.D.E., Jones, P., Nicoll, R.S., Rickards, R.B., and Ross, J.R.P., 1997. Cambrian to Silurian of East-Central Iran: new biostratigraphic and biogeographic data. Neues Jahrbuchfür Geologie und Paläontologie-Monatshefte: 412-424. https://doi.org/10.1127/njgpm/1997/1997/412.
Kassambara, A., and. Mundt, F., 2017. Factoextra: extract and visualize the results of multivariate data analyses. package version 1(5): 337-354. https://www.rdocumentation.org/packages/factoextra/versions/1.0.4.
Nezhadabbas, M., Ghaderi, A., Jahangir, H., Ashuri, A.R., 2020. Ordovician conodonts of the Katkoyeh formation in the Kuh-e-Bonorg section, Kalmard Horst (west of Tabas). Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 36(1): 61-88. https://doi.org/10.22108/JSSR.2020.119847.1125.
Parkinson, D., Curry, G.B., Cusack, M., and Fallick, A.E., 2005. Shell structure, patterns and trends of oxygen and carbon stable isotopes in modern brachiopod shells. Chemical Geology 219(1-4): 193-235. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2005.02.002.
Percival, I.G., Wright, A., Nicoll, R.S., and Hamedi, M.A., 2009. Martellia and Associated Middle Ordovician Brachiopods from the Katkoyeh Formation, East-Central Iran. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists (37): 315-325. https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.916823385126966.
Popov, L.E., Ghobadipour , M., Bassett, M.G., and  Kebriaee, M., 2009. Billengsellide and orthide brachiopods: New insights into earliest Ordovician evolution and biogeography from northern Iran." Palaeontology 52(1): 35-52. https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2008.00833.x.
Popov, L.E., Vinn, O., and Nikitina, O.I., 2001. Brachiopods of the redefined family Tritoechiidae from the Ordovician of Kazakhstan and South Urals. Geobios 34(2): 131-155. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(01)80057-7.
Popp, B.N., Anderson, T.F., Sandberg, P.A., 1986. Brachiopods as indicators of original isotopic compositions in some Paleozoic limestones. Geological Society of America Bulletin97(10): 1262-1269. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1986)97<1262:BAIOOI>2.0.CO;2.
Rickards, R., Hamedi, H., and Wright, J. A., 2001. A new assemblage of graptolites, rhabdopleuran hemichordates and chitinous hydroids from the late Arenig (Ordovician) of the Banestan area, east-central Iran. Alcheringa25(2): 169-190. https://doi.org/10.1080/03115510108619103.
Ye, F., Crippa, G., Angiolini, L., and Brand, U., 2018. Mapping of recent brachiopod microstructure: a tool for environmental studies. Journal of Structural Biology 201(3): 221-236. https://doi.org/10.1016/j.jsb.2017.11.011.
Zhan, R., and Jin, J., 2005. Brachiopods from the Middle Ordovician Shihtzupu Formation of Yunnan Province, China. Acta Palaeontologica Polonica 50(2). http://app.pan.pl/acta50/app50−365.pdf.
Zhen, Y.Y., Nicoll, R.S., Percival, I.G., Hamedi, M.A., and Stewart, I., 2001. Ordovician Rhipidognathidae (Conodonta) from Australia and Iran. Journal of Paleontology 75, 186-207. 75(1): 186-207. https://doi.org/10.1017/S002233600003198X.
Williams, A., Rowell, A.j., 2010. In: R. C., Moore, Treatise on Invertebrate    Paleontology. Part H. Brachiopoda. The Geological Soceity of America and University of Kansas Press. Newyork and Lawrence Kansas.